Lesson 1

Student book, pg. 83, ex.8(կազմել նախադասություններ տրված բառերով), ex 9.(գրել ժամերը տառերով), ex. 10(լրացնել բաց թողած բառերը՝ ըստ նկարների): Pg. 84, ex. 11.

 

Jane ’s mother cleaned the rooms
Did Jane help her mother?
She didn’t like to work
Why did Jane’s mother go shopping?

 

Ten past three

ten to seven

half past six

quarter past one

twenty past eight

 

Last Sunday I got up at half past eight . The weather
was fine. I made my bed and helped my mother to lay the table.
After breakfast I watered flowers. Then I fed my fish and bird . At quarter past ten
I went for a walk. I had lunch at ten to two. Then I drew and played puzzle. My
brother Steve repaired my bike. Now I can ride it. In the evening I watched TV. I went to bed at ten past eight.I liked my Sunday.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.