Հ. Թումանյան «Համերգ»:

ՀԱՄԵՐԳ

Վըտակը ժայռից ներքև է թըռչում,
Թափ առած ընկնում քարերի գըլխին,
Զարկում ավազին, շաչում է, ճըչում,
Ճըչում անհանգիստ, փըրփուրը բերնին։

Ինչպես ծերունին, ձենով պառաված,
Ձայնակցում է ժիր թոռնիկի երգին,
Այնպես է ծերուկ անտառը կամաց
Արձագանք տալի ջըրի աղմուկին։

Այնինչ բընության զըվարթ համերգի
Ունկընդիրն անխոս ու հավերժական,
Ժայռը մտախոհ՝ իր մըռայլ մըտքի
Ետևից ընկած լըսում է նըրան։

Բանաստեղծությունից դուրս գրել 18 գոյական, 6 ածանցավոր, 2 բարդ բառ, բանաստեղծությունը սովորել անգիր, ձայնագրվել, հրապարակել բլոգում, բանաստեղծության համար նկար նկարել:

գոյական վտակ,ժայռ,քարեր,գլուխ,ավազ,բերան,ծերունի,թոռնիկ,ջուր,ձայն,երգ,անտառ,աղմուկ,բնություն,համերգ,միտք,քար:

գտնել 6 ածանցավոր

անհանգիստ,հավերժական,թոռնիկ,ծերուկ,անխոս,բնություն

գտնել 2 բարդ բառ

մտախոհ,ունկնդիր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.