King Lear by William Shakespeare

Part I

 

Author: Once upon a time there lived the king Lear. He was the king of Britain.

He had three daughters: Goneril, Regan and Cordelia.

One day King Lear called his daughters and said to them:

King Lear: I am very old and tired. I want to divide Britain into three parts and give one part to

each of you. But first you must tell me how much you love me.

Author: Goneril and Regan were not good daughters. They did not love their father. But they

were very greedy. They wanted to become queens very much. So Goneril said:

Goneril: Dear father, I love you very much. I love you more than my eyes, more than my

beauty, more than my life. No child loves his father more than I love you.

Author: Then Regan spoke:

Regan: Dear father, I love you very much. I love you more than anything else in the world.

Author: King Lear was very glad. Then he asked his youngest daughter Cordelia to speak. She

was his favourite daughter.

Cordelia loved her father very much, but she didn’t want to repeat the words of her sisters. So, she said:

Cordelia: I don’t understand why my sisters say that they love you more than anything else.

They are married. Don’t they love their husbands? You are my father, and of course, I love you.

But when I marry, I’ll love my husband, too.

Author: King Lear did not like Cordelia’s words. He shouted at her and said:

King Lear: Get out. I don’t want to have such a daughter. You won’t get anything.

Author: So, he divided the country between Regan and Goneril and gave Cordelia nothing.

Բառերի արտասանությունը ստուգեք https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ հղումով:

 

New words

Once upon a time-Ժամանակով

Divide-բաժանել

tired-հոգնած

each-յուրաքանչյուր

greedy-ագահ

anything-որևէ բան

glad-ուրախ

repeat-կրկնել

understand-հասկանալ

married-ամուսնացած

shout-բղավել

 

 1. Answer the questions and publish on your blog.

 

 1. Who was King Lear?- He was the king of Britain
 2. How many daughters did he have?-He have 3 daughters.
 3. What were their names?-Their name are Goneril, Regan and Cordelia.
 4. Why did King Lear want to divide Britain?- The King Lear is very old and tired.
 5. What kind of daughters were Goneril and Regan?- Goneril and Regan were not good daughters. They did not love their father.
 6. Find the passage(հատված) where Cordelia tells her opinion.(արտահայտում է իր կարծիքը). —: I don’t understand why my sisters say that they love you more than anything else.They are married. Don’t they love their husbands? You are my father, and of course, I love you.But when I marry, I’ll love my husband, too.
 7. Why did the king divide the country into two parts? – He did not like Cordelia’s words.

 

 1. Put the sentences in the right order.

He wanted to know how much his daughters loved him.

The King gave Cordelia nothing.

(1)King Lear had three daughters.

Goneril and Regan were very greedy, but Cordelia was very host(ազնիվ).

When Cordelia spoke her father got angry.

He wanted to divide the country into three parts.

He was very old and tired.

 

 • Now tell your opinion

Imagine you are the daughter or the son of the King Lear. Tell how much you lovene your father.

If you repeated Cordelia’s words would your father get angry?

Write complete sentences.  Don’t write Yes or No.

 

 1. True or False

King Lear was the King of Britain.  –true

He had two daughters.- false

Goneril and Regan were honest daughters. – false

King Lear was very old and tired. – true

Regan was King’s favourite daughter. – false

Regan and Goneril said:Dear father, of course we love you. But we are married and we love our husbands(ամուսին), too. – false

Cordelia said that he loved her father more than anything else. – false

King Lear gave the country to Cordelia. – false

 

If false, write the correct(ճիշտ) answer –Սխալի դեպքում գրիր ճիշտ պատասխանը:

e.g. King Lear gave the country to Cordelia.-False

King Lear gave Cordelia nothing.

 

 1. Դուրս գրեք ածականի համեմատական աստիճան արտահայտող նախադասությունները:

Then he asked his youngest daughter Cordelia to speak.

 

Հիշե՛ք

Մենք ածականների համեմատական և գերադրական աստիճանները ցույց տալու համար միավանկ ածականներին ավելացնում ենք ‘-er’ , և ‘-est’:

small(փոքր) – smaller(ավելի փոքր) – the smallest(ամենափոքր)

ier’ և ‘-iest’ ավելացնում ենք ‘y’-ով վերջացող երկվանկանի ածականներին, երբ ‘y’-ից առաջ ունենք բաղաձայն: Այս դեպքում ‘y’-ը դուրս է գալիս:

happy(ուրախ) – happier(ավելի ուրախ) – the happiest(ամենաուրախ)

Բազմավանկ ածականների համեմատական աստիճանը կազմում ենք՝ օգտագործելով ‘more’: (beautiful – more beautiful :գեղեցիկավելի գեղեցիկ), իսկ գերադրականը՝ ‘the most’-ի օգնությամբ: ( beautiful– the most beautiful:ամենագեղեցիկ).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.