Գործնական քերականություն

29.  Ինչպիսի՞  հարցին պատասխանող, հատկանիշ ցուց տվող բառերից (ածականներից) գոյականներ (ի՞նչ հարցին պատասխանող բառեր) կազմի՛ր:

քաջ-Քաջիկ. մեծ-մեծություն. գեղեցիկ-Գեղեցիկ. հատուկ-հատկություն. հասարակ-հասարակություն. հարմար-հարմարություն. դեղին-դեղնություն. գունատ-գունատություն. հնչեղ-հնչեղություն. Շքեղ-շքեղություն, պերճ-Պերճուհի, խեղճ-խեղճություն, տկար-տկարություն:

30.  Բառերի ընդհանուր մասերի (արմատները) գտի՛ր, դրանց ուղիղ ձևերը գրիր և տրված բառերը բացատրիր:

Օրինակ՝ բարեսիրտ, բարեկամ,  բարեսեր, բարետես: -Արմատն  է՝ բարի:

Բարեսիրտ — բարի սիրտ ունեցող:

Բարեկամ — բարին կամեցող:

Բարեսեր — բարին (բարի բան) սիրող:

Բարետես — բարի (գեղեցիկ) տեսք ունեցող:

ա) կտցաձև-կտուցի ձև
կտցահարել-կտուցով հարվածել
կտցաչափ-կտուցի չափով

բ) ուղղագրություն-ճիշտ գրելաձև
. ուղղագիծ-ուղիղ գիծ
. ուղղամիտ-ուղիղ ճիշտ միտք
ուղղություն – ինչ-որ բանի ընթացքի ուղին.

գ) ուղեկից-ուղեկցող անձ
ուղևոր-տրանսպորտային միջոցից օգտվող անձ


32.  Յուրաքանչյուր շարքի չորս բառերն ի՞նչ ընդ­հանուր հատկանիշ ունեն, որ նույն շարքի մի բառը  չունի:

ա) Երաշտահավեր      բ) Մանուկներ                 գ) Հատիկներ

դեղձանիկներ       երեխա                 կապիկներ

վագրեր                պատանիներ        ձագուկներ

առյուծներ            երիտասարդներ       կանայք

սիրամարգ           մարդիկ          տանտիկիններ

ա/ սիրամարգը հոգնակի չէ
բ/երեխան հոգնակի դրված չէ
գ/ կանայք բառի հոգնակին տարբերվում է

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.