Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ

  1. Ի՞նչ են նշանակում  հետևյալ  գրառումները.

       A (–7), B (+8), C (–4), D (+21), E (–50), F (–100)։

կորդինատներ

2. Ի՞նչ կոորդինատ  կունենա այն կետը, որն ունի՝

ա) կոորդինատների սկզբից երեք միավոր հեռավորություն դրա-

կան ուղղությամբ,

բ) կոորդինատների սկզբից հինգ միավոր հեռավորություն բա-

ցա սական ուղղությամբ։

3. Կոորդինատային ուղղի վրա ընտրիր միավոր հատված,  նշիր՝

A(9) B(-4) C(-1) D (12):


4. A կետի կոորդինատը –4 է։ Նրա ո՞ր կողմում է գտնվում և նրանից 

քանի՞ միավոր հեռավորություն  ունի B կետը, եթե վերջինիս 

կոորդինատն է՝

ա) –9, բ) –1, գ) +3, դ) +10։

5. Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք A (–3), B (+7), C(–6),

 D (+1), E (+8), F (–5), G (–4) կետերը, եթե միավոր հատվածի 

երկարությունը 12սմ է, 1 սմ  է։

6. Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք –7, –5, –2, 0, +1, +4, +8, +10 

թվերին համապատասխանող կետերը։ 

7. Կոորդինատային ուղղի վրա A (–6), B (+2), C (–3), D (–4), E (+8), 

F (–2), G (–10) կետերից  ո՞րն է գտնվում ամենից ձախ  և ո՞րը՝ ամենից 

աջ։

8. Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ  և նրա վրա նշե՛ք A (–3) կետը։ Նշե՛ք 

նաև՝

ա) B կետը, որը գտնվում է A կետից երկու միավոր դեպի աջ,

բ) C կետը, որը գտնվում է A կետից երեք միավոր դեպի ձախ։

Լրացուցիչ առաջադրանքներ
9. Կոորդինատային ուղղի վրա  քանի՞ բնական թիվ է գտնվում 

հետևյալ  թվերի  միջև. 

 ա) –5 և 3, բ) 0 և 4, գ) 7 և 15:

10․ Խնդիր ֆլեշմոբից

 Մեծ ուղղանկյունը կազմված է տասնմեկ միանման ուղղանկյուններից, որոնց երկար կողմը 7 սմ է: Որքա՞ն է մեծ ուղղանկյան պարագիծը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.