Առաջադրանքներ

300.  Ընդգծված նախադասությունը (հեղինակի խոսքը) գրի´ր՝

ա) ուրիշի ուղղակի խոսքից  առաջ,
բ) ուրիշի ուղղակի խոսքից  հետո:

-Քեզ հետ խաղալ չեմ կարող,-պատասխանեց  աղվեսը,- ես ընտելացած չեմ:
Աղվեսը պատասխանեց  .
-Քեզ հետ խաղալ չեմ կարող, ես ընտելացած չեմ:
-Քեզ հետ խաղալ չեմ կարող, ես ընտելացած չեմ,-պատասխանեց  աղվեսը:


-Վարվելակարգը թույլ չի տալիս միապետի ներկայությամբ հորանջել,- ասաց թագավորը, -քեզ արգելում եմ հորանջել:

Թագավորը ասաց
-Վարվելակարգը թույլ չի տալիս միապետի ներկայությամբ հորանջել,քեզ արգելում եմ հորանջել:


-Վարվելակարգը թույլ չի տալիս միապետի ներկայությամբ հորանջել,քեզ արգելում եմ հորանջել ,-ասաց թագավորը:


305.Քո հանգստյան կամ արձակուրդային օրերի մասին  պատմի´ր (կրկնվող բաներից ո՞րն ես շատ սի­րում, ի՞նչն է ձանձրացնում  կամ հոգնեցնում, այն օրերի մասին րնդհանրապես ի՞նչ ես մտածում և դրանց նկատամամբ ի՞նչ վերաբերմունք ունես):

308. Երկու խմբի գոյականները նախ վանկատի´ր, հետո դրանց հոգնակին կազմի´ր և օրինաչափությունը բացատրի´ր:

Օրինակ՝ ար -կըղ նը – կար,

արկղ — արկղեր, նկար — նկարներ:

Ա. Վագր-վա-գըր,վագրեր մանր-մա-նըր,մանրեր, աստղ-աս-տըղ,աստղեր, սանր-սա-նըր,սանրեր, ծանր-ծա-նըր, անգղ-ան-գըղ,անգղեր, կայսր-կայ-սըր, կայսրեր,զեբր-զե-բըր,զեբրեր:

Բ. Խրճիթ-խր-ճիթ,խրճիթներ, ձկնիկ-ձըկ-նիկ,ձկնիկներ, դպրոց-դըպ-րոց,դպրոցներ, գրիչ-գը-րիչ,գրիչներ, կռիվ-կը-ռիվ,կռիվներ, գլուխ-գը-լուխ, գլուխներ, տղա-տը-ղա ,տղաներ, կրակ-կը-րակ, կրակներ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.