Ռացիոնալ թվեր։ Գործողություններ

1. Դրական և բացասական ռացիոնալ թվերի գումարի տեսքով գրի՛ առեք (–6) թիվը այնպես, որ՝
ա) երկու գումարելիներն էլ ամբողջ թվեր լինեն,
բ) գումարելիներից մեկը լինի սովորական կանոնավոր կոտորակ,
գ) երկու գումարելիներն էլ լինեն անկանոն կոտորակներ։

2. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.

ա) -9 + 8 = –1,       դ) -18 + 7 = –11,        է) 5 + (-2 )= 3,

բ) –3 + (-3) = –6,      ե) -12 + 2 = –10,        ը) 25 + (-5) = 20,

գ) –8 +( -2)= –10,    զ) -11+ 20 = 9,         թ) –5 + (-6) = –11։


3. Հաշվի՛ր

Ա)(+30 6/7)*(+2 7/8)=621/7
Բ)(-1 4/5)*(-8 3/7)=531/35
Գ)(-6 3/10)*(-2 11/25)=3543/250
Դ)(-4 6/7)*(+8/9)=(-272/63)
Ե)(-3 3/4)*(+4 91/100)=(-1473/80)
Զ)(+9 4/9)*(-8 14/15)=(-2278/27)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.