Դաս 13

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Որոշե՛ք ուղղանկյան մակերեսը, որի չափումներն են՝

ա/S=ab=3 3/7*4 2/3=24/7*14/3=16 մ2
բ/4 4/5 * 5 5/6=24/5*35*6=28 մ2
գ/1 7/9 * 2 3/16=16/9 *35/16=35/9 մ2
դ/2 3/4*6 1/2=11/4*13/2=143/8 մ2

2) Քառակուսին, որի մակերեսը 1 մ2 է, տրոհված է 36 հավասար քառակուսիների։ Ինչքա՞ն է այդպիսի քառակուսու կողմի երկարությունը։
S=1/36 մ2
1/6*1/6=1/36 մ2

3) Խորանարդը, որի ծավալը 1 մ3 է, բաժանված է 729 հավասար

խորանարդիկների։ Ինչքա՞ն է դրանցից յուրաքանչյուրի կողի

երկարությունը։
V=1/729 մ3
1/9*1/9*1/9=1/729

4) Որոշե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

313սմ, 414սմ, 515սմ։ Գտե՛ք նաև նրա նիստերի մակերեսները և

որոշե՛ք, թե նրանցից որի մակերեսն է ամենափոքրը։
S=a*b*c
313*414*515=66 734 730 մ3

Լրացուցիչ(տանը)

5) Երկու ուղղանկյունների երկարություններն իրար հավասար են։

Մեկի լայնությունը 212սմ է, մյուսինը՝ 334սմ։ Երկրորդ ուղղանկյան

մակերեսը 6 սմ2-ով մեծ է առաջինի մակերեսից։ Գտե՛ք ուղղանկյունների երկարությունները։

6) Ուղղանկյունը, որի մակերեսը 1 մ2 է, տրոհված է 30 հավասար

ուղղանկյունների, որոնց լայնությունը 2 սմ է։ Ինչքա՞ն է այդպիսի

ուղղանկյան երկարությունը։
S=1/30
1/60*2=1/30

7) Սենյակի ծավալը 4014մ3 է, իսկ բարձրությունը՝ 212մ։ Գտե՛ք նրա

հատակի մակերեսը։

8) Ուղղանկյունանիստի ծավալը 60 սմ3 է, լայնությունը՝ 212սմ,

բարձրությունը՝ 313սմ։ Այդ ուղղանկյունանիստի բարձրությունը

փոքրացրել են 2 սմ-ով։ Ինչքա՞ն է ստացված ուղղանկյունանիստի

ծավալը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.