Տառային արտահայտություններ

Առաջադրանքներ

1) Բերեք տառային արտահայտությունների օրինակներ:
20 – (-5)=15

2) Օգտվելով բերված նմուշօրինակից՝ հաշվեք տրված տառային արտահայտության արժեքը.

ա) 10-4x, երբ x=-5

Լուծում: Երբ x=-5, ապա 

10-4x=10-4*(-5)=10+20=30

բ) 2x+1, երբ x=5
2*5+1=11

գ) 6+8x, երբ x=-1
6+8*(-1)=-2

դ) 5-4a, երբ a=2
5-4*2=-3

ե) 3-7b, երբ b=-3:
3-7*(-3)=24

3) Հաշվել տառային արտահայտության արժեքը.

ա) ab, երբ  a=34, b=135
34*135=4590

բ) 2(a+b), երբ a=310, b=112
2*(310+112)=848

գ) abc, երբ a=13, b=112, c=2:
13*112*2=2912

4)  Քառակուսու կողմը a է: Գրեք քառակուսու պարագծի և մակերեսի բանաձևերը:
P=4a , S=a*a

5) Գրեք (a+b) և (3-c)երկու հանրահաշվական արտահայտությունների գումարը, տարբերությունը, արտադրյալը և քանորդը:
(a+b) + (3-c)
(a+b) – (3-c)
(a+b) * (3-c)
(a+b) : (3-c)

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

6) Գտեք տառային արտահայտության արժեքը.

ա) a+b, երբ a=1, b=3
1+3=4

բ) a-b, երբ a=-2, b=4
-2-4=-6

գ) 2x-y, երբ x=5, y=6
2*5-6=4

դ) 3x-2y, երբ x=-1, y=-4:
3*(-1)-2*(-4)=5

7) Երկու եղբայր փոստային դրոշմանիշներ են հավաքում: Ավագ եղբոր դրոշմանիշները n անգամ ավել են փոքր եղբոր դրոշմանիշների քանակից: Քանի՞ դրոշմանիշ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը, եթե երկուսով միասին ունեն 150 դրոշմանիշ:

8) aսմ երկարությամբ հատվածը բաժանեք b:c հարաբերությամբ մասերի:

9) Զբոսաշրջիկը 2 ժամ գնաց x կմ/ժ արագությամբ և 3 ժամ՝ y կմ/ժ արագությամբ: Գտեք զբոսաշրջիկի միջին արագությունը նրա անցած ճանապարհամասում:

10) 4(63-6)(43-4) թվային արտահայտության մեջ 4 թիվը փոխարինեք a տառով, իսկ 6 թիվը՝ b տառով և գրեք ստացված հանրահաշվկան արտահայտությունը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.