Միանդամի հասկացությունը

1) Միանդա՞մ են արդյոք հետևյալ արտահայտությունները.

ա) a                բ) a+b                  գ) ba            դ) b2c

ե) aba+b            զ) axb                 է) 34xy          ը) 0

թ)   –1,26        ժ) (a-b)3         ի) p4xy           լ)  7a-3

2) Պարզերեք միանդամի գրությունը.

ա) 0ab=0

բ) xy0z=0

գ) 1kpx=kpx

դ) ab1m=abm

ե) a5b(-3)c(-8)=a120bc

զ) 6x12y(-13)z=-936xyz

3) Ի՞նչ արժեք է ստանում 3x + 2y գումարը փոփոխականների հետևյալ արժեքների դեպքում.

x = 1.2, y = 1.5:
3*1.2+2*1.5=6.6

4) Գտեք թիվը, եթե հայտնի է, որ նրա 6.2%-ը հավասար է 9.3-ի:
9.3*100:6.2=150

5) Գրեք բոլոր այն միանդամները, որոնք ստացվում են տրված միանդամում արտադրիչների տեղերը փոխելիս.

ա) 3ab=ba3=a3b=b3a=ab3

բ) d(-2)3c=d(-6)c=c(-6)d=(-6)cd=(-6)dc

գ) x7yz=zy7x=x7zy=yz7x=zxy7=7xyz=7xzy=7yxz=7yzx=7zxy=7zyx=zyx7

դ) a4=4a

ե) ab3=3ab=ba3=a3b=b3a

զ) 2ak5=10ak=10ka=a10k=ak10=ka10=k10a

6) Պարզեցրեք միանդամի գրությունը.

ա) -2ab(-3)c=6abc

բ) 12d(-45)a=-540da

գ) bx(-12)34=-408bx

դ) xy1=xy

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

7) Գտե՛ք ամենափոքր հնգանիշ թվի և ամենամեծ եռանիշ թվի 

տարբերությունը։
9001

8) Քանի՞ օր է 3 միլիոն ժամը։
125000

9) Գտե՛ք 17‐ի բազմապատիկ բոլոր երկնիշ թվերը։
34,51,68,85

10) Ուղղանկյան երկարությունը 2 անգամ մեծ է լայնությունից, իսկ մակերեսը 50 է ։ Գտի՛ր ուղղանկյան պարագիծը։
30

11) Գտե՛ք ամենափոքր բնական թիվը, որն ունի ճիշտ 5 հատ բաժանարար (օրինակ՝ 12 թիվն ունի 6 հատ բաժանարար՝ 1, 2, 3, 4, 6 և 12):

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.