19.10.21 տնային

Առաջադրանքներ (դասարանում)

1) Ո՞ր միանդամներն անվանում նման:
Կատայալ տեսքի ոչ զրոյական  միանդամներն անվանում են նման, եթե նրանք իրար հավասար են, կամ տարբերվում են միայն իրենց գործակիցներով:

    Ինչպե՞ս ենք գումարում, հանում նման միանդամները:
Օրինակ ՝ 2ba+9ab=11ab
2ba-9ab=-7ab

2) Տրված միանդամների մեջ գտեք նմանները

ա) 2a3b;  3a4b2; 4a3b80a4b2; a3b;  –a4b2;  a;  -c;  6px; 6a4b2; –5px

բ)  0a2b3; –3a3b2; 0ab; 12a2b3; 2a3b2

3) Գտեք նման միանդամների գումարին հավասար միանդամը

ա) 3m+5m=8m

բ)  15a2b+14a2b+7a2b=36a2b

գ)  25b2c3+(-27)b2c3+7b2c3=5b2c3

4) Գտեք նման միանդամների տարբերությանը հավասար միանդամը

ա) a-3a=-2a

բ) 10b-18b=-8b

գ) 3bc-17bc=-14bc

դ) mk-3mk=-2mk

ե) 4b2c-12b2c=-8b2c

զ) 18a3b5-9a3b5=9a3b5

5) Կատարեք նման անդամների միացում

ա) 6a8b2+7a8b2+(-2)a8b2=11a8b2

բ) 0c2e5+4c2e5-16c2e5=-12c2e5

Առաջադրանքներ (տանը)

6) Գտեք նման միանդամների գումարին հավասար միանդամը.

ա)  3b+b+b=5b

բ) 32xyz2-44xyz2-12xyz2=-24xyz2

գ)  4ab+ab+23ab=28ab

7) Կատարեք նման անդամների միացում.

ա) 6,46a4k+2,14a4k-8,6a4k=0

բ) 7,14ax2+4,36ax2-12,8ax2=-1.3ax2

8) Տրված են կատարյալ տեսքի միանդամներ. որոշեք նրանց գործակիցները և աստիճանը

A)1 1/2a1
B)1b
G)-1c
D)4a1b
E)-2a
Z)20b2
e)10a2b1c1
J)7b1

9) Գրառեք

a)a2b2 g)2ab2 e)a3+b3
b)a32b d)a2+b2 @) (ba)3
e)(a+b)2 z)a2b2

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

10)

ա) Մտապահված թիվը 3-ի, 6-ի և 9-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդների գումարը 15 է: Գտեք այդ թիվը 18-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը:
9.83

բ) Դպրոցում տեղի ունեցած երեք օլիմպիադաներից յուրաքանչյուրին մասնակցեց 50 աշակերտ, ընդ որում 60 աշակերտ մասնակցեց միայն մեկ օլիմպիադայի, իսկ 30 աշակերտ` ճիշտ երկու օլիմպիադայի: Քանի՞ հոգի մասնակցեց բոլոր օլիմպիադաներին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.