Ինքնաստուգում 2․ 7-րդ դասարան

1․Ի՞նչ եք հասկանում ասելով ՝ ինքնիշխան պետություն։
Այն պետությունն է ,որը ունի հստակ անկախություն

2․ Նկարագրե՛լ տարածքային կառուցվածքի ձևերից մեկը։
Ունիտար  ձևը մի ամբողջություն կազմող պետություն է, որը բնութագրվում է իշխանության և կառավարման մարմինների միասնական համակարգով, միասնական սահմանադրությամբ, ընդհանուր քաղաքացիությամբ և ալյն:

3․Ի՞նչ  են  բնակչությունը    և  բնակչության բնական շարժը։Նշե՛ք բնակչության վերարտադրության տիպերը։

Բնակչության շարժը ,որը կարող է նվազել և շատանալ

4․Ի՞նչ է ցույց տալիս բնակչության խտության ցուցանիշը։
Նա հաշվում է բնակչության թիվը և տարածքի հարաբերությունը:

5․Ի՞նչ է բնակչության միգրացիան և որո՞նք են դրա տեսակները ՝ըստ տարածքի ընդգրկման։
Երբ բնակիչները մի երկրից մյուս երկիր են տեղափոխվում անվերջ կամ ձամանակոր

6․Թվարկե՜ք միգրացիայի տեսակները,ըստ դրդապատճառների։ Բերե՜լ օրինակներ։
Լինում են երկու տեսակ,արտաքին և ներքին:Դրդապատճառները լինում են տնտեսական,քաղաքական,կրոնական,ընտանեկան կենցաղային,բնական,էկոլոգիա

7․ Թվարկե՛ք․

  • Երեք խառնածին ռասաները ՝ Եվրոպեոիդ,ովստրլոիդ,մողոլոիդ
  • Երեք  ազգային  կրոններ՝ առակելական,հայկական,հուական
  • Չորս լեզվաընտանիք ՝հնդեվրոպական, չին-տիբեթական, ալթայան, սեմաքամյան:

8․Որո՞նք են քաղաքների բնակչության աճի երեք հիմնական ուղղությունները։
գյուղից քաղաք,քաղաքից մեծ քաղաք ,մեծ գյուղից մեծ քաղաք

9․ Ո՞ր պետությունում է ուրբանիզացման մակարդակը կազմում 100%. (0.5 միավոր)
ա. Սինգապուր                գ. Ռուսաստան
բ. ԱՄՆ                               դ. Հայաստան

10․ Ընդգծել միապետությունները. (1 միավոր)
Սաուդյան Արաբիա, Օման, Հայաստան, Ֆրանսիա, Իսպանիա, ԱՄՆ, Ճապոնիա,
Թուրքիա, Վրաստան, Մեծ Բրիտանիա

11․ Բացատրե՛ք ՝ ի՞նչ է բնական պայմանը,ի՞նչ է բնական ռեսուրսը։
Բնական պայմաները կախված են բնության տարրերիտարածականտարբերություններից, աշխարհի մեկ հատվածում այդ պայմաններըմարդկանցհամար կարողեն լինելնպաստավոր, միայլ հատվածում՝աննպաստ:Բնականպայմանների նպաստավորորությունըորոշվում էմարդու կյանքիևտնտեսականգործունեության հարմարության համար:

12․ Որո՞նք են ռեկրեացիոն ռեսուրսները։
Ռեկրեացիոն ռեսուրսները լինում են երկու տեսակի բնական և մարդածին: Բնական ռեկրեացիոն ռեսուրսների մեջ մտնում են մարդու հանգստի, առողջության համար նպաստավոր պայմաններ ունեցող  ծովափնյա,գետափնյա վայրերը,լեռնային մաքուր օդը, զուլալ աղբյուրները,  ձյունածածկ,հարուստ լեռները և այլն:

13․Պետության տարածքը  50000 կմ2  է,  բնակչության թիվը ՝ 4մլն մարդ։Որքան է բնակչության միջին խտությունը։

14․ Թվարկե՜լ և դասակարգե՜լ բնական ռեսուրսները։

Հողային ռեսուսները, ջրային ռեսուսները, հանքային, ռեկռեցիոն, նավթային, ելեկտրական, փայտե և այլն:

15․ Ներկայացնե՜լ հողային ռեսուրսների տեղաբաշխման առանձնահատկությունները։

Հողային ֆոնդը ամենինց շատ օգտագործում են գյուղատնտեսություում: միլիոնավոր հեկտար պիտանի հողեր դրվում ենշինարարության տակ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.