Բազմանդամի վերլուծումը արտադրիչների

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Երկանդամը վերլուծեք արտադրիչների.

ա) x2+2x=x(x+2)

բ) 4x2+2=2(2x2+1)

գ) 4-8x2=4(1-2x2)

դ) 4+6x3=2(2+3x3)

ե) 14x2-7x4=7(7x2-2x4)

զ) -3+12x=-3(1-4x)

2) Ընդհանուր արտադրիչը դուրս բերեք փակագծերից.

ա) am-ank=a(m-nk)

բ) p2q3-p3q

գ) x2y2z3-xy3z2+x4y3z5

դ) 6p4q3-4q3p-2pq

ե) 3x2-8x4-12x

զ) a2-4a+8a3

3) Բազմանդամը վերլուծեք արտադրիչների.

ա) 16a2bc3-12ac3+28b2c2-8abc5

բ) 12x2yz+18xy3z2-27x5z6-24xy4z4

4) Երեք դասարաններում կա 116 աշակերտ: Առաջին դասարանում 4 աշակերտ ավելի կա, քան երկրորդում և 3 աշակերտ պակաս՝ քան երրորդում: Քանի աշակերտ կա երրորդ դասարանում:

Լրացուցիչ առաջա

5) Արտահայտությունը ներկայացրեք արտադրյալի տեսքով.

ա) (a+b)a+(a+b)c=(a+b)(….)

բ) (a+b)x-(a+b)y=(a+b)(….)

գ) 2x(a+b)+(a+b)=(a+b)(….)

դ) (a+b)3x-2y(a+b)=(a+b)(….):

6) C և D տառերի փոխարեն ընտրեք այնպիսի միանդամներ, որ տեղի ունենա հավասարությունը.

ա) 3a2b-9a3b5=C(1-3ab4)

բ) 14m3x2+21m5x4=C(2+3m2x2)

գ) 6x2y3-D=3x2y(C-5x4y3)

դ) 4m3n2+C=D(2m2+3n4):

7) Ճանապարհով ընթանում են երկու ավտոմեքենա՝ նույն արագությամբ: Եթե առաջինն արագությունը մեծացնի 10 կմ/ժ-ով, իսկ երկրորդը փոքրացնի 10 կմ/ժ-ով, ապա առաջինը վեց ժամում կանցնի այնքան ճանապարհ, որքան երկրորդը 8 ժամում: Ի՞նչ արագությամբ են ընթանում ավտոմեքենաները:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.