Մարտի 28

Գործնական քերականության առաջադրանքների փաթեթից կատարի’ր 112-117 առաջադրանքները։

  1. Տրված գոյականները երկու խմբի բաժանի´ր:

Մարմին-մարմիններ,
մշակույթ-մշակույթներ,
նյութ-նյութեր,
շարժում-շարժումներ
, ժամանակ-ժամանակներ
ճանապարհ-ճանապարհներ
օրացույց-օրացույցներ
դաշտ-դաշտեր

  1. Տրված գոյականները դարձրո´ւ հոգնակի և բացատրի´ր օրինաչափությունները:

Ա. Ձև-ձևեր, արտ-արտեր, հարց-հարցեր, սարք-սարքեր, զենք-զենքեր, դեզ-դեզեր, օր-օրեր:

Բ. Երկիր-երկրներ, տարի-տարիներ, գնացք-գնացքներ, նվեր-նվերներ, վայրկյան-վայրկյաններ, ուղևոր-ուղևորներ:

Գ. Թոռ-թոռներ, դուռ-դռներ, մուկ-մկներ, ձուկ-ձկներ, լեռ-լեռներ, բեռ-բեռներ:

Դ.  Աստղ-աստղեր, արկղ-արկղեր, վագր-վագրեր, անգղ-անգղեր, սանր-սանրեր:

117.Յուրաքանչյուր բառի  իմաստն արտահայտի՛ր բառակապակցությամբ. գտի՛ր  երկու խմբի բառերի նմանությունն ու տարբերությունը:

Ա.Դասագիրք-դասերի գիրք , հեռագիր-հեռվից եկող գիր, արոտավայր-դաշտ որտեղ արածում են , լրագիր-լուրերի թերթ , ծառաբուն-ծառի բուն, մրգաջուր-մրգերի ջուր, մրջնաբույն-մրջյունների բույն, ծաղկեփունջ-ծաղիկներով փունջ, միջնապատ-միջին պատ:

Բ.Վիպագիր-վեպ գրող, մեծատուն-մեծ տուն ունեցող, զինակիր-զենք կրող, ժամացույց-ժամ ցույց տվող, կողմնացույց-կողմեր ցույց տվող, երգահան-երգ ստեղծող, քարահատ-քարը հատող, պատմագիր-պատմություն գրող, քանդկագործ-քանդակի հետ գործ ունեցող:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.