Կրկնենք անցածը 01.04.2022

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտեք  ABC եռանկյան C անկյունը, եթե՝ <A=240, <B=1210:
121+24=145
180-145=35

2) Հավասարասրուն եռանկյան գագաթի անկյունը հավասար է 400: Գտեք մյուս երկու անկյունները:
180-40=140
140:2=70

3)  Գտեք հավասարասրուն եռանկյան անկյունները, եթե նրա անկյուններից մեկը հավասար է 1000:

180-100=80
80:2=40

Առաջադրանքներ (տանը)

4) AC հիմքով ABC հավասարասրուն եռանկյան մեջ տարված է AD կիսորդը: Գտեք <ADC-ն, եթե <C=500:
25+50=75
180-75

5) Գտեք հավասարասրուն եռանկյան անկյունները, եթե հիմքին առընթեր անկյունը երեք անգամ փոքր է իրեն կից արտաքին անկյունից:

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

6) Գտեք ABC եռանկյան C անկյու նը, եթե՝
ա) ∠A = 65o , ∠B = 57o=65+57=122 180-122=58
, բ) ∠A = 24o, ∠B = 130o,
գ) ∠A = α, ∠B = 2α, դ) ∠A = 60o + α, ∠B = 60o – α:

7) Գտեք ABC եռանկյան անկյունները, եթե ∠A : ∠B : ∠C = 1 : 2 : 3:

8) Գտեք ABC եռանկյան անկյունները, եթե ∠A : ∠B : ∠C = 4 : 6 : 8:

9) Ապացուցեք, որ եթե եռանկյան արտաքին անկյուններից մեկը կրկնակի մեծ է նրա՝ այդ
անկյանը ոչ կից որևէ անկյունից, ապա այդ եռանկյունը հավասարասրուն է:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.