Հայոց լեզու 04.05.2022

Գործնական աշխատանք

1. Ընդգծե՛ք ներկա ժամանակին վերաբերող 3 բայաձև.
ա. ունես, չի տալիս, մտցրել է, չեմ խմելու, չեք ասում, չգաս
բ. չի գնա, չունեմ, չհարելիս, չքվում է, մի՛ տար, չեն գալիս
2. Ընդգծե՛ք անցյալ ժամանակին վերաբերող 3 բայաձև.
ա. չի լալիս, կար, մի՛ տեսեք, լալիս էր, մեղրամիս է, կտար
բ. խաղացինք, չի կարելի, դդում ես, վերցնեիր, եկել եմ,
ներկա է
3. Ընդգծե՛ք ապառնի ժամանակին վերաբերող 3 բայաձև.
ա. չեմ հասկացել, մի՛ գնա, կամ, կտրտմես, հատում եմ,
կարելու եք
բ. համեղացրո՛ւ, զատվել են, արշավեմ, անհատնում են,
ասուլիս է, բե՛ր
4. Ընդգծե՛ք առաջին դեմքի 3 բայաձև.
ա. չմտնեն, ծարավեմ, դիմադրեինք, չափեիք, գնա, պրծա
բ. հասանք, մոռացաք, գրվելու եմ, ծարավի, իմանայի, չեն խոսել
5. Ընդգծե՛ք երկրորդ դեմքի 3 բայաձև.
ա. հասկացար, ասա՛, գտա, վերցրո՛ւ, մտներ, հարցնենք
բ. տպեցիր, բարձեր, բարձրացանք, եկաք, խոսի, արի՛
6. Ընդգծե՛ք երրորդ դեմքի 3 բայաձև.
ա. եռաց, կա՛ց, գրավ, գտավ, առարկեցին, կացին
բ. հեռացար, կտար, պոկեց, տարեց, մոտեցավ, տո՛ւր
գ. կանչեր, դնչեր, կարածի, կատարածի, մնա, ենթամնա
7. Ընդգծե՛ք եզակի թվի 3 բայաձև.
ա. երդվեի, հասե՛ք, ուշանա, թափեցին, մի՛ թող, չափեիք
բ. ուզեն, մոլեգնեց, միացրո՛ւ, մի՛ կարդացեք, համոզելու
ես
, կտանք

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.