Ամփոփում 25.05.2022

1.Ատոմում առկա էլեկտրոնների քանակը համընկնում է. ա)նեյտրոնների քանակին բ)պրոտոնների քանակին գ) նեյտրոնների ու պրոտոնների գումարային քանակին դ)նեյտրոնների ու պրոտոնների քանակաների տարբերությանը

2.Որքա՞ն կարող է լինել էլեկտրոնների առավելագույն թիվն ատոմի չորրորդ էներգիական մակարդակում։ ա)30 բ)32 գ)33 դ)34
3.Ստորև թվարկված մեծություններից որի՞ հետ է համընկնում քիմիական տարրի ատոմի էներգիական մակարդակների թիվը հիմնական վիճակում. ա)կարգաթվի բ)խմբի համարի գ) պարբերության համարի դ)հարաբերական ատոմային զանգվածի
5. Փոքր պարբերություններում ինչպե՞ս են փոխվում քիմիական տարրերի մետաղական հատկությունները. ա)ուժեղանում են բ)թուլանում են գ)չեն փոփոխվում դ)կարող են և՛ ուժեղանալ ,և՛ թուլանալ ։
6. Ի՞նչ մասնիկներից է կազմված ատոմի միջուկը. ա) միայն դրական բ) միայն լիցք չունեցող գ)դրական և լիցք չունեցող դ )դրական,բացասական և լիցք չունեցող
7. Նշել անագի (Sn) էներգիական մակարդակները և կազմել էլեկտրոնային բանաձևը։
4d105s25p2b նետրոն-69 պրոտոն-50 էլեկտրոն-50
8 . Նշել բարիումի (Ba) էներգիական մակարդակները կազմել էլեկտրոնային բանաձևը։
6s2
նետրոն-81
պրոտոն -56
էլեկտրոն-56

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.