Մեկ անհայտով հավասարումներ

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Լուծե՛ք հավասարումը

ա) 1006 – 832 = 174,

բ) 1405 – 1297 = 108, 

գ) 78 + 818 = 896,

դ) 276– 303 = 27, 

ե) 84 + 40 = 124, 

զ) 2003 + 2558 = 4561։

2) Հավասարման արմա՞տն է արդյոք 3 թիվը.

ա) x – 3 = 0, 

ա) 3 – 3 = 0, այո

բ) x – 5 = 0, 

բ) 3 – 5 = 0, ոչ

գ) 7 – x = 0,

գ) 7 – 3 = 0,ոչ

դ) 3 – x = 0, 
դ) 3 – 3= 0, այո

ե) 2 ⋅ x = 6 
ե) 2 ⋅ 3= 6 այո

3) Կազմե՛ք հավասարում և լուծե՛ք այն.

ա) x թվին գումարել են 4 և ստացել են 19:
x+4=19
x=15

բ) x թվից հանել են 10 և ստացել են 7:
x-10=7
x=17

գ) 35-ից հանել են x թիվը և ստացել են 5:
35-x=5
x=30.

դ) 11-ին գումարել են x թիվը և ստացել են 25:211+x=25
x=14

4) Բավարարո՞ւմ է արդյոք 2 թիվը տրված անհավասարմանը.

ա) 2< 3, այո

բ) 2 > 4, ոչ

գ) 52 > 0,այո

դ) 22 < 3 :ոչ

Առաջադրանքներ (տանը)

5) Լուծե՛ք հավասարումը.

6) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 2 ⋅ (x + 3) = 6 – x, 

բ) 7 ⋅ (3 – x) + 4 ⋅ (x + 2) = 8, 

գ) 3 ⋅ (4 – x) = 2x + 1,

դ) 5 ⋅ (x – 9) + 6 ⋅ (2 – x) = 1:

7) Գտե՛ք անհավասարման լուծումը.

ա) 2 < x < 8, 

բ) 0 < x < 10, 

գ) –7 < x < 12,

դ) –2 < x < 3:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.