Հոկտեմբերի 17-21

Պատասխանել հարցերին

  1. Սահմանե՛ք ու պարզաբանե՛ք քայքայման ռեակցիա հասկացությունը:
    Քայքայման ռեակցիայի հետևանքով մեկ բարդ նյութի քայքայումից ստացվում են մի քանի նյութեր:
  2. Սահմանե՛ք ու պարզաբանե՛ք միացման ռեակցիա հասկացությունը:
    Միացման ռեակցայի ժամանակ երկու նյութերի միացումից ստացվում է նոր նյութեր:
  3. Հետևյալ ռեակցիաների սխեմաներում կետերի փոխարեն գրե՛ք համապատասխան նյութերի բանաձերն ու հավասարեցրե՛ք:Յուրաքանչյուրի դեպքում որոշե՛ք ռեակցիայի տեսակը.

Cr2O3 = Cr +O2 KJ+Cl2=KCl+J2

Na2O+ H2O= NaOH H2CO3=CO2+H2O

4.Հետևյալներից ընտրե՛ ք միայն միացման ռեակցիաների սխեմաներն ու դրանցում տեղադրե՛ք գործակիցները.

Zn+HCl=ZnCl2+HFe+O2=Fe2O3

BaO+H2O=Ba(OH)NaNO3=NaNO2+O2

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.