THE FOX AND THE GRAPES

NARRATOR: Once upon a time there was a very arrogant fox.  She had a shiny and furry tail and bright eyes.  One day she decided to visit her cousin who lived in a near village.  She put on her pink hat and started to walk.

FOX: What a lovely day.  Oh, yes!.

NARRATOR: She kept walking, but after a while she was tired and thirsty.

FOX: Oh, It’s hot, and I’m getting tired. I wish there was some water to drink.

NARRATOR: She walked, and walked, and she was getting thirstier, and thirstier.

FOX: I’m thirsty and hungry. I wish I had something to eat, but there isn’t anything on the road.  And I still have a long way to walk. Oh, my I should have stayed home.

NARRATOR: Suddenly,  she looked up and saw a vineyard full of ripe grapes.

FOX: Those grapes look sweet and juicy.  They look so delicious!.  Oh, those are the most beautiful grapes I have ever seen.  I have to eat some!.

NARRATOR: She tried to get them.  So she jumped upwards but she could not reach the grapes. She jumped again as high as she could. She still could not reach them. The grapes were just too high for her.  She couldn’t even touch them.

FOX: Hmmm, now that I think about it,I am sure that those grapes are not ripe.

NARRATOR: But she kept looking at the grapes.

FOX: I must be dreaming.  This not true.  Oh well, I am not going to look at those grapes anymore.  They are sour, even tough they look so sweet and juicy.

NARRATOR: The fox wanted to leave, but she couldn’t take her eyes off the grapes.

FOX: They are sour.  Yes they are!.  They are not sweet.  No they are not!   Why would I want them anyway?.  I better leave, it was a mistake trying to get them. I’m just wasting my time.

NARRATOR: And the fox walked away.  Maybe she didn’t believe what she was saying, but what else could she do?.

 

THE END

The meaning of the fable – When people cannot achieve something  they begin to slander.

Goldilocks and the tree bears

Once upon a time there was a little girl. Her name was Goldilocks. She had golden hair.

One day Goldilocks was walking in the forest. She saw a house and knocked on the door. She went inside. Nobody was there.
Goldilocks saw three bowls on the table. She was hungry.
‘This porridge is too hot! This porridge is too cold! This porridge is just right!’ Goldilocks ate all the porridge.
Goldilocks was tired now. ‘This chair is too big! This chair is too big, too! This chair is just right!’ But the chair broke!
Goldilocks was very tired. She went upstairs. ‘This bed is too hard! This bed is too soft! This bed is just right!’
Soon, the bears came home.
‘Someone has eaten my porridge!’ said Daddy Bear.
‘Someone has eaten my porridge!’ said Mummy Bear.
‘Someone has eaten my porridge!’ said Baby Bear.
‘Someone has sat on my chair!’ said Daddy Bear.
‘Someone has sat on my chair!’ said Mummy Bear.
‘Someone has sat on my chair – and it’s broken!’ said Baby Bear.
‘Someone has slept in my bed!’ said Daddy Bear.
‘Someone has slept in my bed!’ said Mummy Bear.
‘Someone has slept in my bed – and she’s still there!’ said Baby Bear.
Goldilocks woke up and saw the three bears. ‘Help!’ She ran downstairs and into the forest. She never came back again.

Words

Porridge-շիլա

bowl-խոր ափսե

was tired-հոգնած էր

upstairs- վերևի(աստիճաններով վերև)

downstairs-ներքև(աստիճաններով ներքև)

too hard-չափազանց կոշտ

too soft-չափազանց փափուկ

eat-ate-eaten

sit-sat-sat

sleep-slept-slept

break-broke-broken

run-ran-run

 

Choose the answer!

a. Daddy Bear’s porridge is too hot .too hot / too cold / just right
b. Mummy Bear’s porridge is too cold. too hot / too cold / just right
c. Baby Bear’s porridge is just right. too hot / too cold / just right
d. Daddy Bear’s chair is too big.  too big / just right
e. Mummy Bear’s chair is too big. too big / just right
f. Baby Bear’s chair is just right. too big / just right
g. Daddy Bear’s bed is too hard. too hard / too soft / just right
h. Mummy Bear’s bed is too soft. too hard / too soft / just right
i. Baby Bear’s bed is just right. too hard / too soft / just right

 

Put the sentences in order.
1. One day Goldilocks saw a house in the forest. She went inside.
2.Goldilocks was hungry. She ate all Baby Bear’s porridge.
3.Goldilocks was tired. She sat on Baby Bear’s chair.
4.Goldilocks was very tired. She slept in Baby Bear’s bed.
5.‘Someone has eaten my porridge!’ said the bears.
6.‘Someone has slept in my bed!’ said the bears.
7.‘Someone has sat on my chair!’ said the bears.
8.Goldilocks woke up and saw the bears. She ran into the forest and never came back.

present-perfect

The Present Perfect Tense

Կատարեք առաջադրանքները՝

  1. Փակագծում տրված բառերից ընտրեք ճիշտ տարբերակը՝

 

  1. My sister has made a big cake.(have made/has made)

2.You have seen that man at the theatre . (have seen/has seen)

3.I have eaten the sandwich.(have eaten/has eaten)

4.I have watched that movie.(have watched/has watched)

5.We have bought  that car.(have bought/has bought)

6.They have gone to the shopping center.(have/has gone)

  1. They have played the piano. (have played/has played)

8.I have forgotten to buy some sugar.(have forgotten/has forgotten)

Առաջադրանքը կատարելուց հետո դարձրեք

  1. հարցական
  2. ժխտական՝

Օրինակ՝

  1. My sister has made a big cake.
  2. Has my sister made a big cake?
  3. My sister hasn’t made a big cake.

2.You have seen that man at the theatre.
Have you seen that man at the theatre?
You haven’t seen that man at the theatre.
3. I have eaten the sandwich.
Have I eaten the sandwich?
I haven’t  eaten the sandwich
4.I have watched that movie.
Have I  you watched that movie?
You haven’t watched that movie
5.We have bought  that car.
Have we bought  that  car?
We haven’t bought  that car.
6.They have gone to the shopping center.
Have they gone to the shopping center.?
They haven’t gone to the shopping center.
7. They have  played the piano.
Have they played the piano?
They have  played the piano.

8.I have forgotten to buy some sugar.
Have I forgotten to buy some sugar?
I haven’t  forgotten to buy some sugar.

 

 

Lesson 1

Read about Easter(Կարդանք Զատիկի մասին)

Easter is usually in April or May. It is a religious holiday. It celebrates the rebirth of Jesus. At Easter, many people like painting eggs in bright colours .

In England children play a game of rolling eggs down a hill. Many children go on an egg hunt, looking for hidden Easter eggs!

People eat lots of chocolate eggs and chocolate bunnies. In the UK, people also eat hot cross buns and a special Easter cake. Continue reading “Lesson 1”

Easter

Զատիկը քրիստոնեական տոն է: Այն խորհրդանշում է գարուն և Հիսուսի վերածնունդը:

Զատիկի խորհրդանիշ են համարվում ներկած ձուն, նապաստակը, ճուտիկը, զատկական բուլկին,(hot cross buns).

Մարդիկ սեղան են գցում, խմում են գինի, ուտում ձուկ, կանաչեղեն(greens) և չորամրգերով բրինձով փլավ:

Շնորհավոր սուրբ Զատիկ:

Easter is Christian holiday . It celebrate  the spring and the rebirth of Jesus.

Painted eggs, a bunny , a chicks , a hot cross buns are considered a symbol of Easter.

The people lay table , drink wine, eat a fish, greens  and rice pilaf with dried fruit.

Happy Easter!

 

King Lear by William Shakespeare

Part I

 

Author: Once upon a time there lived the king Lear. He was the king of Britain.

He had three daughters: Goneril, Regan and Cordelia.

One day King Lear called his daughters and said to them:

King Lear: I am very old and tired. I want to divide Britain into three parts and give one part to

each of you. But first you must tell me how much you love me.

Author: Goneril and Regan were not good daughters. They did not love their father. But they

were very greedy. They wanted to become queens very much. So Goneril said:

Goneril: Dear father, I love you very much. I love you more than my eyes, more than my

beauty, more than my life. No child loves his father more than I love you.

Author: Then Regan spoke:

Regan: Dear father, I love you very much. I love you more than anything else in the world.

Author: King Lear was very glad. Then he asked his youngest daughter Cordelia to speak. She

was his favourite daughter.

Cordelia loved her father very much, but she didn’t want to repeat the words of her sisters. So, she said:

Cordelia: I don’t understand why my sisters say that they love you more than anything else.

They are married. Don’t they love their husbands? You are my father, and of course, I love you.

But when I marry, I’ll love my husband, too.

Author: King Lear did not like Cordelia’s words. He shouted at her and said:

King Lear: Get out. I don’t want to have such a daughter. You won’t get anything.

Author: So, he divided the country between Regan and Goneril and gave Cordelia nothing.

Continue reading “King Lear by William Shakespeare”