Բնագիտություն

1.Կենդանի օրգանիզմները բաժանվում են երկու խմբի…:

Կորիզավոր ,նախակորիզավոր

2.Մարդու օրգանիզմը կազմված է մոտավորապես …:
200 տեսակ բջիջ:

3.Կորիզավոր բջիջը կազմված է ցիտոպլազմայից ,կորիզից ,բջջաթաղանթից,բջջապատից:

4.Բջջի ամենախոշոր բաղադրամասը  կորիզն է :

5.  Բջջաթաղանթը  կատարում է պաշտպանական դեր։

6.  Բուսական բջիջներին բնորոշ են հատուկ օրգա­նոիդներ:

7.Բջջին բնորոշ է  կիսվելու  ունակությունը։ Այդ կերպ բջիջը բազմանում է։ Այս երեւույթը բոլոր կենդանի օր­գանիզմերի  վերարտրադրանման հիմքն է:

8. Համարյա բոլոր բուսական բջիջներում լավ երեւում են բջջահյութով լցված խոռոչներ՝  :

9. միաբջջիջ օրգանիզմները կազմված են ընդա­մենը մեկ բջջից, որտեղ տեղի են ունենում կենսական բոլոր գործընթացները։

10.Միեւնույն ծագում ունեցող, կառուցվածքով եւ գոր­ ծառույթներով նման եւ միջբջջային նյութով միացածբջիջների խումբը կոչվում է հյուսվածք :

11.Բարձրակարգ բույսերում տարբերում են 5  տեսակի հյուսվածքներ : Դրանք են գոյացնող հիմնական,ծածկող,փոխադրող ,մեխանիկական: :

Պատմի՛ր դրանց մասին:

12 .Կենդանական օրգանիզմներում տարբերում են  4 տեսակի հյուսվածքներ: Դրանք են նյարդային : Պատմի՛ր դրանց մասին:

13. …պահպանում են օրգանիզմի ժառանգական հատկանիշները եւ փոխանցում սե­րունդներին:

14.Բջջում ջրից հետո մեծ քանակություն են կազմում սպիտակուց :

Տնային

 1. Ի՞նչ են կենդանի օրգանիզմների հյուսվածքները:
  Դրանք լինում են 4 տեսակի՝ էպիթելային, շարակցական, մկանային, նյարդային։
 2. Ինչպե՞ս կարելի է դիտել հյուսվածքները:
  մանրադիտակով
 3. Հյուսվածքներում միջբջջային կառուցվածքի ի՞նչ ձեւեր գիտեք:
  Լինում են բուսական և կենդանական:

  4. Ո՞ր կենդանի օրգանիզմներում կան հյուսվածքներ:
  Բոլոր բազմաբջիջ օրգանիզմներում

5.Բուսական ի՞նչ հյուսվածքներ կան:
Կան գոյացնող , հիմնական, փոխադրող,մեխանիկական հյուսվածքներ:

 1. Որո՞նք են ծածկող, փոխադրող, գոյացնող հյուսվածքների առանձ-
  նահատկությունները: Ի՞նչ գործառույթ են դրանք կատարում:
  Ծածկող հյուսվածքը բույսը պաշտպանում է արտաքին աշխարհի անբարենպաստ պայմաններից: Դրանից են կազմված բույսերի վերնամաշկն ու ծառերի խցանը:Փոխադրող հյուսվածքի միջոցով տերևներից դեպի արմատ և արմատից դեպի տերևներ են շարժվում ջուր, շաքար, աղեր և բազմաթիվ այլ նյութեր:Գոյացնող հյուսվածքի բջիջներն անընդհատ բաժանվում են և այդ հատկության շնորհիվ բույսերն աճում են: Բույսերում գոյացնող հյուսվածքը տեղակայված է արմատի ծայրամասում և ցողունի գագաթում:

Հարցեր եւ առաջադրանքներ Դասարանական 1

 1. Տարբեր չափերի ի՞նչ կենդանի օրգանիզմներ գիտեք: Ներկայացրե՛ք ձեզ ծանոթ օրինակներ:
  Բազմաբջիջ օրգանիզմների օրինակներ – բույսեր,կենդանիներ,մարդ
 2. Ո՞րն է կենդանի օրգանիզմների տարրական միավորը:
  բջիջը
 3. Ո՞վ է առաջին անգամ տեսել բջիջը, ի՞նչ սարքի օգնությամբ:
  Ռոբերտ Հուկ ,մանրադիտակով
 4. Շրջապատի որեւէ բույսի կամ կենդանու օրինակով ներկայացրե՛ք նրանց հիմնական հատկությունները:
  Օրինակ ձուկը շնչում և լողում է ջրի տակ:
 5. Արդյոք կենդանի բջիջներն ունե՞ն ընդանրություններ: Որո՞նք են բջիջների բաղադրամասերը:
  Բոլոր բջիջները կազմված են ջրածնից, ածխածնից, ազոտից և թթվածնից։ Բջիջը կազմված է կորիզից և բջջապլազմայից:
 6. Քանի՞ բջջից են կազմված տարբեր կենդանի օրգանիզմներ: Ներկայացրե՛ք օրինակներ:.
  Միաբջիջները կազմված են 1 բջջից , իսկ բազմաբջիջները ՝ բազում բջիջներից , օրինակ մարդունը հասնում է մինչև 1 000 000 000 000 հատի:

Բջիջ

Տնային 1

Պատասխանի՛ր հարցերին.

 1. Ի՞նչ է բջիջը:
  Բջիջը կենդանի օրգանիզմների կառուցվածքային տարրական միավորն է:
 2. Ո՞ր նյութերն են բջջում էներգիայի հիմնական աղբյուրը։
  Օրգանական նյութերից  օրգանիզմում կարևոր դեր ունեն ածխաջրերը:Կարևոր ածխաջրերն են գլյուկոզը,սախարոզը ,ցելյուլոզը:Ածխաջրերը  օրգանիզմին ապահովում են էներգիայով:
 3. Որո՞նք են բջջի բաղադրության հիմնական քիմիական տարրերը։
  Հայտնաբերված են մոտ 90 քիմիական տարրեր։ Այդ տարրերը բաժանվում են 3 խմբի՝ մակրոտարրեր, միկրոտարրեր,ուլտրամիկրոտարրեր ,
 4. Սովորի՛ր պատմել

Մարտ 9-12

Տնային 1
Սովորի՛ր

Լույսի անդրադարձումը: Հայելիներ

Հարց.
Ըստ նկարի՝ փորձի՛ր մեկնաբանել, թե ինչ սկզբունքով է աշխատում շրջադիտակը:

Լույսը ընկնում է հայելու վրա և անդրադարձում է որոշակի ուղղությամբ , հենց այդ ուղղության մոտ դրված է մյուս հայելին , որն էլ իր հերթին նորից անդրադարձնում է ճառագայթը :

Ինքնաստուգում

Ընտրե՛ք ճիշտ տարբերակները:

 1. Ջերմաստիճանը որոշելու սանդղակներ են՝
  ա) Ցելսիուսի բ) Ֆարենհայտի գ) Կելվինի դ) Ջոուլի
 2. Ջերմային ընդարձակման ժամանակ մարմնի զանգվածը՝
  ա) մեծանում է բ) փոքրանում է գ) չի փոխվում
 3. Նյութի գազային վիճակից հեղուկ վիճակի անցումը կոչվում է՝
  ա) պնդացում բ) խտացում գ) հալում
 4. Երբ երկու միմյանց հետ հպվող կամ շփվող մարմիններ էլեկտրականանում են, նրանք ձեռք են բերում՝
  ա) միեւնույն նշանի լիցքեր բ) տարբեր նշանի լիցքեր
 5. Կայծակի ժամանակ ճիշտ է՝
  ա) պառկելը
  բ) կանգնելը
  գ) ոտքերն իրար մոտ պահած կքանստելը
 6. Ուժեղ տաքացման ժամանակ մագնիսները՝
  ա) կորցնում են իրենց մագնիսական հատկությունները
  բ) ուժեղացնում են իրենց մագնիսական հատկությունները
  Լրացրե՛ք նախադասությունները:
 7. Մարմնի տաք կամ սառը լինելը որոշվում է նրա ջերմաստիճանից :
 8. Ջերմաստիճանը չափում են ջերմաչափով ։
 9. Նյութի անցումը հեղուկ վիճակից գազային վիճակի կոչվում է հալում : 4. Այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում հեղուկը եռում է, կոչվում է պնդացում ։ 5. Էլեկտրական հոսանքը լիցքերը շարժումն է։
  Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ:
 10. Հալումը նյութի անցումն է պինդ վիճակից հեղուկ վիճակի։ճիշտ է
 11. Պնդացումը նյութի անցումն է հեղուկ վիճակից պինդ վիճակի։ճիշտ է
 12. Հեղուկի եռման ջերմաստիճանը կախված չէ մթնոլորտային ճնշմանսխալ
  մեծությունից։
 13. Վտանգավոր չէ, երբ փորձերը կատարվում են գրպանի լապտերի
  մարտկոցներով։ճիշտ

Դասարանական

1.Ինչպիսի՞ երեւույթ է մոմի այրվելը: քիմիական

 1. Ինչպիսի՞ երեւույթ է մոմի այրման ընթացքում լույսի տարածվելը: քիմիական
 2. Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ ջուրը տրոհվում ջրածնի եւ թթվածնի։ Ի՞նչ քիմիական ռեակցիա է տեղի ունենում։ Ջուրը սկսում է եռալ :
 3. Որքա՞ն ժամանակում ինքնաթիռը կթռչի Երեւանից Մոսկվա , եթե այդ քաղաքների միջեւ օդուղու երկարությունը 4900կմ է, իսկ ինքնաթիռի արագությունը` 700կմ/ժ: 7 ժամ

5.. Ո՞րն է բնության մեջ հանդիպող ամենացածր ջերմաստիճանը: -89

Փետրվար 15-21

Տնային.1

Ճի՞շտ է վարվում արդյոք նկարում պատկերված տղան: Հիմնավորե՛ք ձեր պատասխանը:Իհարկե ոչ ,որովհետև նա վազում է դեպի անտառ և եթե կայծակը խփի ծառին , ապա դա մարդոուն կհասնի հողով: Ավելի հարմար է մինչև կայծակը պատսպարվել քարանձավներում, եթե արդեն ուշ է ,ապա պետք է կքանստել երկու ոտքերը իրար մոտեցրած:
Սովորել պատմել.

Էլեկտրական հոսանք

Կայծակվվ

Բնագիտություն

 1. Ե՞րբ է մարմինը համարվում էլեկտրականացված:
  Մարմինը համարվում է էլեկտրականացված երբ իր մեջ կուտակվում է էլեկտրական լիցքր և իր մոտ է բերում իր կողքին գտնվող մանր մարմինները:
 2. Ո՞ր էլեկտրական լիցքերն են անվանում դրական, եւ որո՞նք՝ բացասական։
  ԲԱցասականը դա Այս նշաննը է – իսկ դրականը +:
 3. Ինչպե՞ս են պարզում մարմինների էլեկտրականացված լինելը։