Թվաբանական քառակուսի արմատ: Կրկնողություն

1. Գտի՛ր քառակուսի արմատի արժեքը.

3
4
5
7
9
11
15
17
19
24
26
22
27
31
2.
1/2
2/3
4/5
1/6
4/3
3/2
7/5
7/4
11/7
11/6
25/8
29/9
32/11
3.0.1
0.03
0.04
0.06
1.2
0.17
19/5
1.6
0.09
2.7


2. Առանց հաշվիչի օգնության առանձնացրո՛ւ լրիվ քառակուսի, արմատ հանի՛ր.

28
29
35
37
43
49
53
56
68

3. Քառակուսային արմատ հանի՛ր հետևյալ թվերից.

7/9
5/8
5/3
9/4
4/53
37/45

4. Գտի՛ր արմատի արժեքը.

5. Արտադրիչը հանի՛ր արմատանշանի տակից.

Թվաբանական քառակուսի արմատ

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Հաշվեք՝

a)3
b)9
G)5
D)9
E)6
Z)2
E)4
@)1
T)0,13

02002) Ապացուցել, որ

Ա.>

Բ.>
Գ.>
D.<
E.<
Z.<
E.

Լրացուցիչ առաջադրանքներ (տանը)

3) Հաշվեք՝

4) Համեմատեք թվերը՝

5) Հաշվեք՝

Հավելյալ առաջադրանքներ

6) Մի թվի 5%-ը և մյուս թվի 4%-ը կազմում են 46, իսկ առաջին թվի 4%-ը և երկրորդ թվի 5%-ը միասին կազմում են 44: Գտեք այդ թվերը:

7) Երկնիշ թվի թվանշանների գումարը 6 է: Եթե այդ թվի թվանշանները տեղափոխենք, ապա կստացվի մի թիվ, որը կազմում է սկզբնական թվի 4/7 մասը: Գտեք երկնիշ թիվը:

8) Գրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով, եթե а-ն զրոյից տարբեր թիվ է.

9) Ներկայացրեք քառակուսու տեսքով.

ա) a10;

բ) a20;

գ) a50:

10) Ներկայացրեք a2հիմքով աստիճանի տեսքով՝

ա) (a5)2;

բ) (a4)3;

գ) (a3)7:

Թվաբանական քառակուսի արմատ 

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտեք քառակուսու կողմը, եթե նրա մակերեսը հավասար է՝

ա) 25սմ2=5սմ2

բ) 1մ2,-1

գ) 400մմ2-0մմ2 ,

դ) 49 դմ2,

ե) 16 կմ2,55

զ) 1հա-(100մ)2

2) Գտեք տված թվերի քառակուսի արմատները՝

ա) 10 000-100;
բ) 3600-60;
գ) 640 000-80;
դ) 1 000 000-1000;
ե) 16-4,
զ) 25-5;
է) 3025-55;
ը) 49-7:

3) Պատասխանի՛ր հարցերին՝ հիմնավորելով:

ա) Կարո՞ղ է արդյոք իրական թվի քառակուսին լինել բացասական թիվ:ոչ

բ) Ի՞նչն են անվանում քառակուսի արմատ տված թվից:

գ) Քանի՞ քառակուսի արմատ ունի դրական թիվը, զրոն-1:

դ) Գոյություն ունե՞ն արդյոք իրական թվեր, որոնք բացասական թվի քառակուսի արմատ են-այո:

Լրացուցիչ առաջադրանքներ (տանը)

4) Գտեք թիվ, որի քառակուսին հավասար է՝

ա) 4-2; բ) 100-10; գ) −6; դ) 81-9;

ե) −0,25; զ) 0-0; է) 0,09-0.3; ը) 1,21.:

5) Ապացուցեք, որ

ա) 11-ը 121-ի քառակուսի արմատ է,այո

բ) -13-ը 169-ի քառակուսի արմատ է,ոչ

գ) 1,7-ը 2,39-ի քառակուսի արմատ չէ,այո

դ) -0,7-ը -0,49-ի քառակուսի արմատ չէ:

Հավելյան առաջադրանքներ կրկնողության համարշ

6) Գրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով, եթե a0`

Խնդիրներ կրկնողության համար

Լուծի՛ր խնդիրներն անպայման համակարգերի միջոցով՝ ներմուծելով x և y փոփոխականները.

1) Դպրոցականները էքսկուրսիա գնացին: Նրանք վերադարձան այլ ճանապարհով, որ 7 կմ-ով կարճ էր առաջինից: Որքա՞ն է յուրաքանչյուր ճանապարհի երկարությունը, եթե դպրոցականներն ընդամենը անցան 41 կմ:

2) Դպրոցը ձեռք բերեց 4 բազկաթոռ և 2 սեղան, դրանց համար վճարելով 36 000 դրամ: Եթե գնվեր 2 բազկաթոռ և 3 սեղան, ամբողջ գնումը 14 000 դրամ-ով պակաս կլիներ: Առանձին-առանձին որքա՞ն  արժեն բազկաթոռը և սեղանը:
4x+2y=36000 x=(36000-2y)4=9000-2y
2x+3y=14000
2(9000-2y)+3y=14000
18000-y=14000
y=4000

4.49-11=38
38:2=19

5.66+15=81
81:3=27


6.x+y=46 x=46-y
x-y=12 46-y-y=12
-2y=-34 y=17
x=46-17=29
x=29

Հավելյալ առաջադրանքներ

1.այլ

Ռացիոնալ արտահայտություններ:  Ռացիոնալ արտահայտության թվային արժեքըՌացիոնալ արտահայտություններ:

Առաջադրանքներ(դասարանում)

  1.  Պարզեցրեք ռացիոնալ արտահայտությունը.

bc+ac+ab
5-5x-15x2

2. Արտահայտություններից որո՞նք իմաստ չունեն.

1 և 2

3.  x-ի ինչպիսի՞ թվային արժեքների համար հանրահաշվական կոտորակի արժեքը հավասար է զրոյի՝

x-7

x-3 x-7


x-3
x-2

4. Գտեք արտահայտության արժեքը x=0, x=-2 դեպքում.

Լրացուցիչ(տանը)

 5. Պարզեցրեք ռացիոնալ արտահայտությունը.

6. Հաշվեք արտահայտության արժեքը.

Հանրահաշվական կոտորակներ: Կրկնողություն

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1. Ձևափոխեք հանրահաշվական կոտորակի.

a)b+a/ab
B)2y-3x/xy
G)xb+ay/ab
D)5ax-7b/7x
E)3-2a/6a
Z)bc-a/aba

2. A միանդամն ընտրեք այնպես, որ հավասարությունը ճիշտ լինի՝

a) 2
b) 40
c)-12
d) -75
e)5b
z)36x2y

Լրացուցիչ(տանը)

3. Կատարեք գործողությունները.

a)x/2
b)3a-1/3
c)2a+b/5
d)2y-x/7
e)3x-6/3
z)a-1/8
4. Ձևափոխեք հանրահաշվական կոտորակի.

Հավելյալ խնդիրներ (տանը)

11) 27
12) 275
13) երեքշաբթի
14) 15
15) 18

Թվաբանական գործողություններ հանրահաշվական կոտորակների հետ:

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կատարեք գործողությունները.

x+y/3
b)a-b/7
G)2x-3y/5

2m-2/m+n
E)-x-9/x-3
Z)8p-8/p+1

2) Կատարեք գործողությունները.

Լրացուցիչ(տանը)

3) Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը

3/a
B)3a/x
G)-a/b

D)5m+3n/4
E)4x/4
Z)4a/8

4) Ձևափոխեք հանրահաշվական կոտորակի.

2a+3b/6
B)x-2y/4
G)10m-12/15
D)20m+6n
E)17p/12
Z)3a2-8a/12
E)74x2/15
Y)54xy-35xy2

Հավելյալ խնդիրներ (տանը)

Հանրահաշվական կոտորակների ընդհանուր հայտարարի բերելը

1) Կոտորակները բերեք ընդհանուր հայտարարի.

ա)10/15 12/15
բ ) 21/28 24/28
G) 16/18 -10/18
d)28/35 -15/35
e) 8/12 10/12
z)13/14 12/14

2)

A)-2x/4-2x 2/4-2x
b)նույնը
g)-8x/2-2x 4-14x/2-2x
d)2x/3x+6 15/3x+6

3)

Լրացուցիչ(տանը)

4) Կոտորակները բերեք ընդհանւր հայտարարի.

5)

Ամբողջ ցուցիչով աստիճանի հատկությունները

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով, եթե

A)47
B)57
G)46
D)78
E)315
Z)613
E)116
Y)916

2) Ներկայացրեք քառակուսու տեսքով.

A) (a5)2
B) (a10)2
G) (a25)2

3) Ներկայացրեք a2 հիմքով աստիճանի տեսքով՝

A)a10
B)a12
G.a42

Լրացուցիչ առաջադրանքներ(տանը)

4) Գրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով, եթե


A) (10/12)2
B) (4/52)3
G) (25/72)4
D) (m/a)12
E) (m/a)8
Z) (n/a)12

5) Աստղանիշի փոխարեն գրեք այնպիսի թիվ, որ հավասարությունը ճիշտ լինի.

A) 33
B) 42
G) 2-2
D) (53)2
E) (43)5
Z)23*33
E)43
Y)?
T) (2*3)5

6) a50-ը ներկայացրեք տվյալ հիմքով աստիճանի տեսքով

A) (a-5)5
B) (a-1)5
G) (a-1)2
D) (a5)2
E) (a-5)2

7) Համեմատեք՝

A)>
B)>
G)>
D)>
E)>

Ամբողջ ցուցիչով աստիճանի գաղափարը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Հաշվեք.


2)
 Գրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով.

ա.23
Բ.28
Գ.(1/3)2
Դ.22
Ե.(1/3)0
Զ.(1/3)4
Է.5
Ը.(1/4)2
Թ.(1/5)2
Ժ.2
Ի.92
Լ.0.5-1
Խ.(-1/5)-4

3) Խնդիրներ
ա. 
30% -անոց սպիրտի լուծույթը պարունակում է 56 գ ջուր: Գտե՛ք լուծույթի կշիռը:80

բ. 35% -անոց աղի լուծույթը 39 կգ ջուր: Գտե՛ք լուծույթի կշիռը:

գ. 25%-անոց սպիրտի լուծույթը պարունակում է 30գ սպիրտ: Գտե՛ք լուծույթի կշիռը:

Լրացուցիչ առաջադրանքներ (տանը)

4) Հաշվեք.

ա.1/16
Բ.1/3
Գ,1/81
Դ,7,12
Ե,9/20
Զ,1/9
Է,-1
Ը,-2
Թ,17/16
Ժ,0
Ի,2
Լ,1

5) Գրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով,

ա.a7
b.a5
G.a7
D,a11
E.a24
Z.a10
e.(ab)7
@.(ab)4

6) Գրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով,

A,a-1
B,a1
G,a3
D,a1
E,a2
Z.a-1
E,a-19
@,a-5
T,a1
J.a9
I.a-3
L.a-8