Խնդիրներ, գլուխկոտրուկներ

  1. 86-16=70,70:2=35,35+16=51
  2. 64+8=72,72:2=36
  3. 9510-410+250-680=8670,8670:3=2890, 2890+410=3300 ,2890-250=2640, 2890+680=3570

4.1183-183=1000,1000:2=500 , 500+183=683

5. 100*169+18=16918

6. (40-6):2=17

7. (75-17):2=29

8. ((3+7)*2-8)*10=120

9.(140-20):20=6

10. (65+5)*5=350

11. (100-11)*19+12=1703

12. (10*4-19):7=3

13. (15+12)*5=135

14. 4575:3=1525

15. (41+199):8=30

Կրկնել անցածը

1․ Կատարե՛ք գործողությունները.

11/4+(-7/9)+11/18+(-5/6)=

2. Իրար հաջորդող ո՞ր բնական թվերի միջև է գտնվում կոտորակը.

2 և 3
14 և 15
4 և 5
1 և 2

3. Թենիսիստներից մեկը 35 խաղերից հաղթել է 24-ում, իսկ մյուսը 25 խաղերից հաղթել է 12-ում։ Ո՞ւմ արդյունքն է ավելի լավ (եթե հաշվի առնենք շահած խաղերի քանակի հարաբերությունը բոլոր խաղերի քանակին)։
35-24=11
25-12=13

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

4․ Գտնվո՞ւմ են արդյոք հետևյալ կետերը միևնույն ուղղի վրա.
/Պատկերիր կոորդինատային հարթության վրա և ստուգիր արդյոք մեկ ուղղի վրա են գտնվում կետերը․ ա և բ կետերն առանձին օրինակներ են/

ա) A (0, 1), B (–1, 1), C (4, 9), D (–2,–3),

բ) A (1, 0), B (2, 1), C (–1,–2), D (3, 4)։

5 ․Դեղձենիները կազմում են այգու ծառերի 45 %-ը, ծիրանենիները՝ 30 %-ը։ Այգու մնացած 20 ծառերը խնձորենիներ են։ Յուրաքանչյուր տեսակի քանի՞ ծառ կա այգում։

6․ Երկու մեծ և երեք փոքր կայանատեղերում տեղավորվում է ընդամենը 33 մեքենա, իսկ հինգ փոքր և երկու մեծ կայանատեղերում տեղավորվում է ընդամենը 43 մեքենա։ Քանի՞ մեքենա է տեղավորվում յուրաքանչյուր կայանատեղում։
5-3=2
43-33=10
10:2=5(փոքր)
3*5=15
33-15=18
18:2=9(մեծ)

Տառային արտահայտություններ

Առաջադրանքներ 

1. Տառային արտահայտության տեսքով գրի՛ առեք գործողությունների հետևյալ հաջորդականությունը.

ա) a թիվը բազմապատկել 4-ով և արտադրյալին գումարել 6,

բ) y թվից հանել 11 և տարբերությանը գումարել z թիվը,

գ) 10-ը բաժանել a թվին և քանորդին գումարել 15-ի և b թվի արտադրյալը,

դ) m թվին գումարել 5 և գումարը բազմապատկել n թվով:
4a+6
y11+z
10:a+15b
(m+5)n

2. Կատարե՛ք հաշվումները, եթե a = 3.

ա) 3 ⋅ a + 386=395

բ) 27 ։ a + 96 ։ a=35

գ) (17 – a) ⋅ 3=42

 դ) (6 ⋅ a + 3) ⋅ a=171

3. Գրե՛ք մեկի հատկությունները՝ օգտագործելով տառային նշանակումներ:

4. Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 7, b = 5.

ա) 3 ⋅ a + 5 ⋅ b=46, 

բ) 10 ⋅ (a + b) ։ 3=40, 

գ) (a – b) ⋅ 4 + a ⋅ b=45,

դ) 95 ։ b + 49 ։ a=66, 

ե) (a – 7) ⋅ 8 + (b – 5) ⋅ 4=0,

զ) (a – 7) ⋅ (b – 5)=0։

5. a տառն օգտագործելով՝ կազմե՛ք այնպիսի արտահայտություն, որի

արժեքը a = 2 դեպքում հավասար լինի 25‐ի։
a*6+13=25

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

6. Մի գծագրում կան 8 չհատվող եռանկյուններ և քառանկյուններ։ Նրանք ունեն ընդամենը 26 կողմ։ Քանի՞ եռանկյուն և քանի՞ քառանկյուն կա գծագրում:
6*3+2*4=26

7. Կարի արհեստանոցում կարել են 16 միանման վերարկու և մի քանի միանման կոստյում՝ օգտագործելով ընդամենը 100 մ 40 սմ գործվածք։ Մեկ վերարկուի համար օգտագործվել է 3 մ 35 սմ գործվածք, իսկ մեկ կոստյումի համար՝ 25 սմ-ով ավելի։ Քանի՞ կոստյում է կարվել։
16*335=5360
10040-5360=4680
335+25=360
4680:360=13

Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ (դասարանում)

1)Բավարարում է արդյոք 2 թիվը տրված անհավասարմանը.

2<3 2*2<3
2>4 6>4
10>0
8-2<10

2)Գտեք անհավասարման լուծումը.

1.4
2.1
3.0

3)Վազքի մրցումներում մարզիկներից մեկը տարածությունն անցել է 4ր 45վ-ում, իսկ մյուսը` 20% -ով արագ: Ինչքա՞ն ժամանակում է նա հասել վերջնագծին:
4ր 45վ =285 վ
285*20:100=57
285+57=342 վ
342 վ = 5 ր 42 վ

4)Առաջին բանվորն աշխատել է 4 օր, օրական 7 ժամ, իսկ երկրորդ բանվորն աշխատել է 3 օր, օրական 8 ժամ: Նրանք միասին պատրաստել են 416 հատ դետալ, ընդ որում նրանք աշխատում են նույն արագությամբ: Պարզել, թե քանի՞ դետալ է պատրաստել առաջին բանվորը:
4⋅7=28
3*8=24
24+28=52
416:52=8
28*8=224

Լրացուցիչ(տանը)+

5)Բավարարում է արդյոք 5 թիվը տրված անհավասարմանը.

1.x<6                   3.x-4>4               7. -2x>4

2.x+3>7               4.2x<9                6.3x>7

5<6
5+3>7
5-4>4
2*5<9
-2*5>4
3*5>7

6)Գտեք անհավասարման լուծումը.

7)Արեգն իր մտապահած թիվը բազմապատկեց 3-ով, ստացված թվին գումարեց 7 ու արդյունքը բաժանելով 2-ի ստացավ 20: Գտնել Արեգի մտապահած թիվը:
(20*2-7):3=11

8)Հաշվել 2-ից փոքր և 5 հայտարարով բոլոր անկանոն կոտորակների գումարի հակադարձը։6

Մաթեմատիկա 06.05.2021

Առաջադրանքներ (դասարանում)

1)Լուծեք հավասարումը.

174+832=1006
27+303=330
1405-108=1297
124-84=40
896-818=76
4561-2003=2558

2)Լուծեք հավասարումը.

1.5/8+3/4=11/8
2.5/6+1/2=8/6

3)Հավասարման արմա °տ է արդյոք 3 թիվը:

3-3=0
3-3=0
5-5=0
2*3=6

4)Լուծեք հավասարումը.

2*(x+3)=6-x
2x+6=6-x
3x=0
x=0

7*(3-x)+4*(x+2)=8
21-7x+4x+8=8
-3x=-21
x=7

3*(4-x)=2x+1
12-3x=2x+1
-5x=-11
x=11/5

Լրացուցիչ(տանը)

5)Կազմիր հավասարում և լուծիր այն:

x+4=19 19-4=15
x-10=7 7+10=17
35-x=5 35-5=30
11+x=25 25-11=14

6)Լուծեք հավասարումը.

3/10-7/15=4/5
1 2/3+3 5/6
1 3/0+10 2/9 =11 5/9
5 7/8 – 1 20/24=4 13/16


7)Որ հավասարումների արմատն է 1 թիվը.

d=7*1=7

8)Լուծեք հավասարումը.

1/2x-2=x/3
x/2-x/3=2
x/6=2
x=1/3

5x-45+12-6x=1
-x=34
x=-34

6x/3-10/3=6+x
6x/3-x=6+10/3
x=28/3

Մաթեմատիկա 04.05.2021

Առաջադրանքներ (դասարանում)

1)Գտիր a և b կողմերով ուղղանկյան մակերեսը, եթե a=27 սմ և b=58սմ:1566

2)Գտիր a և b կողմերով ուղղանկյան պարագիծը, եթե a=154 սմ և b=126 սմ:560

3)Հաշվիր s անցած ճանապարհը, եթե v=81 կմ/ժ և t =3 ժ:s=v*t=243

4)Հաշվիր 48b−20b+15b−26 արտահայտության արժեքը, եթե b =7:23

Լրացուցիչ(տանը)

5)Գտիր t ժամանակը, որի ընթացքում մեքենան շարժվելով v =94 կմ/ժ արագությամբ, անցնում է s =470 կմ ճանապարհ:5

6)Հաշվիր քառակուսու x կողմը, եթե նրա P պարագիծը 100 սմ է:25

7)Հաշվիր 50a−30a+15a−120 արտահայտության արժեքը, եթե a=10:-130

8)F=x*y+z բանաձևի մեջ տեղադրիր x=18,y=42,z=26 արժեքները և հաշվիր F տառի արժեքը:782

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) |a| + |b|, եթե a = –1, b = 3 =2

բ) |a| ⋅ |b|, եթե a = 8, b = –1 =-8

գ) |b| – |a|, եթե a=-112, b=12 =124

դ) |b| ։ |a|, եթե a=-212, b = 0 =0

2) Նետում են խաղոսկրը։ Ինչի՞ է հավասար երեքի բազմապատիկ

թիվ բացվելու հավանականությունը։

3) Երկու թվերի գումարը 220 է։ Թվերից մեկը մյուսից 4 անգամ մեծ

է։ Գտե՛ք այդ թվերը։
220:5=44
220-44=176
1=44 2=176

Լրացուցիչ(տանը)

4) Հաշվե՛ք.

5) Եռանկյան կողմերից մեկը 26 սմ է, երկրորդը 3 անգամ փոքր է

երրորդից։ Գտե՛ք եռանկյան կողմերը, եթե նրա պարագիծը 62 սմ է։
26+3x+x=62
4x=62-26
x=9
9*3=27
9 , 27 , 26

6) Որքա՞ն ժամանակում ժամացույցի մեծ սլաքը կպտտվի 150, 300, 600

անկյունով։
15*30:180=2.5 րոպե
30*30:180=5 րոպե
60*30:180=10 րոպե

7) Նավակը գետի հոսանքի ուղղությամբ լողաց 3 ժամ, իսկ վերադարձավ 4 ժամում։ Նավակի սեփական արագությունը 14 կմ/ժ է։
Գտե՛ք գետի հոսանքի արագությունը։

8)* Խնձորներով լի զամբյուղում երկու տեսակ խնձորներ կան։

Առնվազն քանի՞ խնձոր պետք է վերցնել այդ զամբյուղից, որպեսզի

նրանց մեջ նույն տեսակի գոնե երկու խնձոր լինի։

Դաս 13

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Որոշե՛ք ուղղանկյան մակերեսը, որի չափումներն են՝

ա/S=ab=3 3/7*4 2/3=24/7*14/3=16 մ2
բ/4 4/5 * 5 5/6=24/5*35*6=28 մ2
գ/1 7/9 * 2 3/16=16/9 *35/16=35/9 մ2
դ/2 3/4*6 1/2=11/4*13/2=143/8 մ2

2) Քառակուսին, որի մակերեսը 1 մ2 է, տրոհված է 36 հավասար քառակուսիների։ Ինչքա՞ն է այդպիսի քառակուսու կողմի երկարությունը։
S=1/36 մ2
1/6*1/6=1/36 մ2

3) Խորանարդը, որի ծավալը 1 մ3 է, բաժանված է 729 հավասար

խորանարդիկների։ Ինչքա՞ն է դրանցից յուրաքանչյուրի կողի

երկարությունը։
V=1/729 մ3
1/9*1/9*1/9=1/729

4) Որոշե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

313սմ, 414սմ, 515սմ։ Գտե՛ք նաև նրա նիստերի մակերեսները և

որոշե՛ք, թե նրանցից որի մակերեսն է ամենափոքրը։
S=a*b*c
313*414*515=66 734 730 մ3

Լրացուցիչ(տանը)

5) Երկու ուղղանկյունների երկարություններն իրար հավասար են։

Մեկի լայնությունը 212սմ է, մյուսինը՝ 334սմ։ Երկրորդ ուղղանկյան

մակերեսը 6 սմ2-ով մեծ է առաջինի մակերեսից։ Գտե՛ք ուղղանկյունների երկարությունները։

6) Ուղղանկյունը, որի մակերեսը 1 մ2 է, տրոհված է 30 հավասար

ուղղանկյունների, որոնց լայնությունը 2 սմ է։ Ինչքա՞ն է այդպիսի

ուղղանկյան երկարությունը։
S=1/30
1/60*2=1/30

7) Սենյակի ծավալը 4014մ3 է, իսկ բարձրությունը՝ 212մ։ Գտե՛ք նրա

հատակի մակերեսը։

8) Ուղղանկյունանիստի ծավալը 60 սմ3 է, լայնությունը՝ 212սմ,

բարձրությունը՝ 313սմ։ Այդ ուղղանկյունանիստի բարձրությունը

փոքրացրել են 2 սմ-ով։ Ինչքա՞ն է ստացված ուղղանկյունանիստի

ծավալը։