Քիմիա

Հաշվել ածխածնի օքսիդի (CO2),հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը:
12+16+16=44
Հաշվել պղնձի տարրի զանգվածային բաժինը պղնձի սուլֆատում (CuSO4)
1+1+32+16+16+16+16=98
98*3=294
Որքա՞ն է 0.75 մոլ թթվածնի (O2) զանգվածը(գ):22
P2O5=62+80=142
142/106.5=0.75
Հաշվել 3 մոլ ծծմբական թթվի(H2SO4) զանգվածը(գ):
1+1+32+16+16+16+16(*3)=294
Որքա՞ն է 106,5 գ զանգվածով ֆոսֆորի օքսիդի նյութաքանակը(մոլ):
Հավասարեցնել ռեակցիանները
ա.MgO+O2=MgO
MgO+O2=Mg3O
բ.NaHCO3=Na2CO3+CO2+H2O=Na2CO5H2
2NaHCO3=Na2CO6H2
գ.Al(OH)3=Al2O3+H2O
2Al(OH)3=Al2O3 + 3H2O
դ.Fe+Cl2=FeCl3
Fe+3Cl2=Fe2Cl3

Քիմիական ռեակցիաների հավասարեցում

 1. Տեղադրե՛ք գործակիցները,նշե՛ք յուրաքանչյուր ռեակցիայի տեսակն ըստ մոլեկուլների թվի փափոխության և ջերմէֆեկտի.
  ա.H2+O2=H2O+464կՋ
  բ. CaCO3=CaO +CO2-177կՋ
  գ. Fe +O2=Fe3O4+1117կՋ
  դ. HgO=Hg+O2-182կՋ
 2. Ի՞նչ միավորներով է արտահայտվում քիմիական ռեակցիայի ջերմէֆեկտը:

Հոկտեմբերի 17-21

Պատասխանել հարցերին

 1. Սահմանե՛ք ու պարզաբանե՛ք քայքայման ռեակցիա հասկացությունը:
  Քայքայման ռեակցիայի հետևանքով մեկ բարդ նյութի քայքայումից ստացվում են մի քանի նյութեր:
 2. Սահմանե՛ք ու պարզաբանե՛ք միացման ռեակցիա հասկացությունը:
  Միացման ռեակցայի ժամանակ երկու նյութերի միացումից ստացվում է նոր նյութեր:
 3. Հետևյալ ռեակցիաների սխեմաներում կետերի փոխարեն գրե՛ք համապատասխան նյութերի բանաձերն ու հավասարեցրե՛ք:Յուրաքանչյուրի դեպքում որոշե՛ք ռեակցիայի տեսակը.

Cr2O3 = Cr +O2 KJ+Cl2=KCl+J2

Na2O+ H2O= NaOH H2CO3=CO2+H2O

4.Հետևյալներից ընտրե՛ ք միայն միացման ռեակցիաների սխեմաներն ու դրանցում տեղադրե՛ք գործակիցները.

Zn+HCl=ZnCl2+HFe+O2=Fe2O3

BaO+H2O=Ba(OH)NaNO3=NaNO2+O2

Սեպտեմբերի 19-23

 1. Կազմե՛ք թթվածնի հետ հետևյալ տարրերի միացության բանաձևը

K, Ca, Al, Fe(II), Fe(III), N(I), N(III), P(V),Mn(VII)
K2O,CaO,Al2O3 ,FeO,Fe2O3 , N2O,N2O3,P4O10,Mn2O7

2.Գրեք հետևյալ նյութերի բանաձևերը.

ա) կալցիում֊օ֊երեք-KO3

բ)նատրիում֊Էն֊ օ ֊ երեք-NaO3

գ)ֆերիում֊երկու֊օ֊երեք-Fe2O3

3.Ի՞նչպես են անվանում 2 և 4 ֊ը(H2SO4) մոլեկուլային բանաձևում,և ի՞նչ է ցույց տալիս։

Ամփոփում 25.05.2022

1.Ատոմում առկա էլեկտրոնների քանակը համընկնում է. ա)նեյտրոնների քանակին բ)պրոտոնների քանակին գ) նեյտրոնների ու պրոտոնների գումարային քանակին դ)նեյտրոնների ու պրոտոնների քանակաների տարբերությանը

2.Որքա՞ն կարող է լինել էլեկտրոնների առավելագույն թիվն ատոմի չորրորդ էներգիական մակարդակում։ ա)30 բ)32 գ)33 դ)34
3.Ստորև թվարկված մեծություններից որի՞ հետ է համընկնում քիմիական տարրի ատոմի էներգիական մակարդակների թիվը հիմնական վիճակում. ա)կարգաթվի բ)խմբի համարի գ) պարբերության համարի դ)հարաբերական ատոմային զանգվածի
5. Փոքր պարբերություններում ինչպե՞ս են փոխվում քիմիական տարրերի մետաղական հատկությունները. ա)ուժեղանում են բ)թուլանում են գ)չեն փոփոխվում դ)կարող են և՛ ուժեղանալ ,և՛ թուլանալ ։
6. Ի՞նչ մասնիկներից է կազմված ատոմի միջուկը. ա) միայն դրական բ) միայն լիցք չունեցող գ)դրական և լիցք չունեցող դ )դրական,բացասական և լիցք չունեցող
7. Նշել անագի (Sn) էներգիական մակարդակները և կազմել էլեկտրոնային բանաձևը։
4d105s25p2b նետրոն-69 պրոտոն-50 էլեկտրոն-50
8 . Նշել բարիումի (Ba) էներգիական մակարդակները կազմել էլեկտրոնային բանաձևը։
6s2
նետրոն-81
պրոտոն -56
էլեկտրոն-56

Էլեկտրոնների վիճակն ատոմում

 1. Գտե’ք այն քիմիական տարրի էլեկտրոնային բանաձևը, որի դիրքը պարբերական համակարգում սխալ է որոշված:

ա)1s22s1 երկրորդ պարբերության I-ին խումբ ,գլխավոր ենթախումբ,
բ) 1s22s22p3 երկրորդ պարբերություն, III խումբ, գլխավոր ենթախումբ, գ)1s22s2 2p4 երկրորդ պարբերություն , VI խումբ, գլխավոր ենթախումբ,
դ) 1s22s22p6 երկրորդ պարբերություն VIII խումբ,գլխավոր ենթախումբ

2.Ի՞նչ է էլեկտրոնային ամպը:
Էլեկտրոնային ամպը միջուկի կողքին էլեկտրոնի շարժման մոդելն է:

3. Ի՞նչ է կոչվում էլեկտրոնային օրբիտալը:

Մայիսի 10-13

 1. Առավելագույնը քանի՞ էլեկտրոնի կարող է <<տեղ տրամադրվել >> ատոմի չորրորդ էներգիական մակարդակը:32
 2. Հետևյալ մեծություններից որի՞ հետ է համընկնում հիմնական վիճակում գտնվող քիմիական տարրի ատոմի էներգիական մակարդակների թիվը. ա) կարգաթվին բ)խմբի համարին
  գ)պարբերության համարին
  դ)հարաբերական ատոմային զանգվածին
 3. Հաստատե’ք կամ ժխտե’ք պարբերական համակարգի 31 զանգվածային թվով 15-րդ տարրի վերաբերյալ հետևյալ պնդումները:
 • քիմիական նշանն է P
 • ատոմի միջուկի լիցքն է:+15
 • միջուկում նեյտրոնների թիվն է:15
 • միջուկում պրոտոնների թիվն է:15
 • արտաքին էներգիական մակարդակում էլեկտրոնների թիվն է
 • օժտված է մետաղական հատկություններով:

4.Հետևյալ պնդումներից ո՞րն է ճիշտ. 1.ատոմի էլեկտրոնային թաղանթն առաջացնում են ատոմում առկա բոլոր էլեկտրոնները : 2. միջուկում առավել մոտ գտնվող էլեկտրոնային շերտն անվանվում է արտաքին ա)երկու պնդումներն էլ ճիշտ են բ)երկու պնդումներն էլ սխալ են գ)ճիշտ է միայն առաջինը դ)ճիշտ է միայն երկրորդը

Մայիսի 2֊6

Պատասխանել հարցերին

1.Ի՞նչ մասնիկներից է կազմված ատոմի միջուկը, և ի՞նչով են նրանք տարբերվում մեկը մյուսից։
Միջուկը բաղկացած է նուկլոններից՝ պրոտոններից և նեյտրոններից։
Նուկլոնները միմյանց հետ կապված են միջուկային ուժերով և կազմում են չափազանց խիտ միջուկային մատերիա։ Ատոմի միջուկում պրոտոնների և նեյտրոնների քանակը հնարավոր է փոխել, սակայն ուժեղ փոխազդեցության պատճառով այս գործընթացը պահանջում է մեծ էներգիա։ Պրոտոնները ունեն դրական լիցք, իսկ նեյտրոնները չունեն լիցք:

2.Որքա՞ն է պրոտոնի լիցքը։
+1

3.Ինչի՞ է հավասար նեյտրոնի լիցքը։
0

4.Ո՞րն է առավելագույն թվով բնական իզոտոպներ ունեցող տարրը։
Անագ (Sn)

Ինքնաստուգում

1.Ինչ է օքսիդը
Թթվածնի և այլ նյութերի միջև տեղի ունեցող քիմիական ռեակցիաներն անվանում են օքսիդացման ռեակցիաներ, իսկ դրանց հետևանքով ստացվող նյութերը՝ օքսիդներ:
2.Ինչ է ատոմը
Ատոմ, քիմիական տարրի հատկություններ ունեցող փոքրագույն մասնիկ
3.Նկարագրել ատոմի կառուցվածքը
Ատոմ, քիմիական տարրի հատկություններ ունեցող փոքրագույն մասնիկ

4.Ինչ է ցույց տալիս զանգվածային բաժիը (օմեգա)
Մենք նրա օգնությամբ կարող ենք հաշվակել նյութի զանգվածային բաժինը:

5.Դմիտրի մեդելեյեվը ինչպես է դասակարքել տարրերը:
ԴԱսակարգել է բնակարաններ,շարքեր,պարբերություն

6.Պրոտոնի թիվը ինչ է հավասար
Պրոտանը հավասար է էլեկտրոնային լիծքին:

7.Հաշվել H2So4 հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը և հաշվել յուրաքանչուր տաիր զանգվածային բաժինը


8.Հաշվել Fe2o3 հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը և հաշվել ուրականչուր տարի մոլեկուլային զանգվածը:
Fe2=112
O3=222

9.Ag,Na,Ca հետեվյալ տարրերը որ հարկում և որ բնակարանում են գտնվում և նշել զանգվածը :
Ag=1,47
Na=1,11
Ca=2,20

10.14,15,16,7,5,27,21,23 բնակարաններում որ տարրն է գտնովում


Ատոմի կառուցվածքը:Էլեկտրոն և միջուկ

 1. Նկարագրեք ատոմի կառուցվածքի մոլորակային մոդելը:
 2. Որքա՞ն է պրոտոնների և էլեկտրոնների գումարային քանակը հետևյալ տարրերի ատոմներում. ածխածին՝ C, ալյումին՝Al, արգոն՝ Ar, արծաթ՝ Ag:
  C=6
  Al=13
  Ar=18
  Ag=47
 3. Քիմիական տարրերի ատոմների միջուկները պարունակում են 6,12,14,18 պրոտոններ: Անվանեք այդ տարրերը: Նշեք յուրաքանչյուր տարրի պարբերությունը և խմբի համարը:
  6-C
  12-Mg
  14-Si
  18-Ar
 4. Որքա՞ն է պրոտոների և էլեկտրոնների թիվը երրորդ պարբերությունում և չորրորդ խմբում գտնվող տարրի ատոմում:
 5. Քա՞նի անգամ է ատոմի տրամագիծը մեծ միջուկի տրամագծից.

ա)10 բ )100 գ )1000 դ )106