Ուսումնակամ առաջին շրջանի անհատական պլան

Գործնական աշխատանք 08.09.2022

1.Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր բարդ բառերով:

Երկինքը քերելու չափ բարձր-երկնաքեր, բարի մտքով-բարեմիտ, վատ համբավ ունեցոդ-վատաբարո, հեշտությամբ թեքվող-դյուրաթեք,  խաժ աչքեր ունեցող-, կյանքը սիրող, հանրության կողմից ճանաչված-հանրաճանաչ, կյանքով ուրախացող-կենսուրախ:

2.Ընղգծված բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառերով:

Մերօրյա կարևորագույն  խնդիրներից մեկն այն  է, որ երկրի գնդի վրա զգալիորեն  պակասել է մաքուր ջրի քանակը` նրա պաշարների անխնա  օգտագործման և ջրի ամբարների ու ստորգետնյա ջրերի առանց ընդհատվելու աղտոտվելու հետևանքով:

Միևնույն ժամանակ ջրի անլուծելի խնդիր է առաջանում  այն պատճառով, որ փոխվում Է ջրի մեջ հանքային աղերի և միկրոտարրեր պարունակությունը: Սրտի և անոթների համակարգը հիվանդ է դաոնում առանց ջրում լուծված անհրաժեշտ աղերի: Ջրի փոփոխությունը բացասաբար է անդրադառնում նաև երկրի բույսերի աշխարհի ու կենդանիների վրա:

3.Տրված բայերից  ածանցավոր գոյականներ կազմի՛ր և ածանցներն ընդգծի՛ր:

Նկարել-նկարիչ, գրել-գրող, զարթնել-զարդացուցիչ, թափել-թափոն, ուսուցանել, քերել-քերիչ, վարել-վարիչ, հաճախել+-

, բախել-բախող, հնչել-հնչող, վազել-վազող, հանել-հանող, շարժել-շարժիչ, մոտենալ-մոտեցող, կոշտանալ-կոշտացող:

4.Տրված ձայնարկություններից ածանցավոր գոյականներ կազմի՛րԻ՞նչ անուն կտաս այս և նախորդ վարժության մեջ ընդգծված ածանցներին:

Շրը՛խկ, թը՜շշ, թրը՛մփ, թը՛խկ, դը՜զզ, մը՜ռռ:

5.Բացատրիրթե ինչի՛ հիման ւ[րա են խմբավորված գոյականները:

Ա. Երեխա, կատակ, ընկեր, դաշտ, այգի, ուղղություն:

Բ. Երեխայի(ն), կատակից, ընկերոջ(ը), դաշտով, այցում, ուղղությամբ:

6.Տրված բառերի տրական հոլովը կազմի՛րընդգծի՛ր վերջավորությունները և բացատրի՜ր Ա  և Բ խմբերի բառերի տրական հոլովաձևերի տարբերությունը:

Ա Պատուհան, մարդ, գարուն, գիշեր, կին:

Բ. Տուն, շուն, գեղեցկություն, հայր, մայր, եղբայր:

Ավելորդը

Կարդա՛ Ավելորդը ստեղծագործությունը, կատարի’ր 1-4-րդ առաջադրանքները։

1․Դուրս գրի՛ր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր։

2․Ստեղծագործությունը մասերի բաժանի՛ր և վերնագրի՛ր։
1.<<Աշխատանք>>
2.<<Եկան թուրքերը>>
3.<<Անհանգիստ ճանապարհ>>
4.<<Անդամալույծը>>
5.<<Մեղք>>

3․Թվարկի՛ր ստեղծագործության հերոսներին։
Հաճի աղա,Շմավոն,փոքր հարս ,մեծ հարս,Շողո,Սրբուն,Պողոս,Հաճիի կինը,Հակոբ,տերտեր

4․Ներկայացրո՛ւ Հաճի աղայի կերպարի հոգեբանական զարգացումը ստեղծագործության սկզբում, մեջտեղում, վերջում։

Սկզբում նա վստահ մարդ էր :
Մեջտեղում նա վախենում էր թուրքերից ,բայց չէր ցույց տալիս դա:
Վերջում նա հասկացավ ,որ շատ մեծ սխալ է արել իր քրոջը թողնելով այնտեղ: