Աշոտ Բլեյանի 2000-րդ գրի շրջանակում

Աշոտ Բլեյանի 2000-րդ գրի շրջանակում..

Աշոտ Բլեյանի օրագրից ընտրի՛ր որևէ օրվա պատում, դուրս գրի՛ր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրիր։ Բառարանին կից տեղադրի՛ր նաև տվյալ գրի հղումը։

վերծանել – էությունը ճանաչել՝ բացահայտել, կռահել
վճռականություն – Վճռական բնավորություն

Դասարանական

309. Փակագծի բառը գրի´ր պահանջվող ձևով:

Օրինակ ՝ Ներկր (վրձին) պատին էր քսում ու հիացած նայում էր իր (արած): — Ներկը վրձնով պատին էր քսում ու հիացած նայում իր արածին

Գերմանացի փիլիսոփա Կանտը ծնվել է Քյոնիգսբերգում(Քյոնիգսբերգ) և ութսուն տարի հետո այնտեղ էլ  մահացել է : Նա իր մտքում(միտք) ընդգրկել է ոչ միայն երկիր մոլորակը(մոլորակ),այլև Արեգակնային համակարգը(համակարգ) և ողջ տիեզերքը(տիեզերք): Սակայն կյանքի ընթացքում (ընթացք) Կանտը, կարելի է ասել, դուրս չեկավ հայրենի քաղաք: Նրա ամենահեռավոր ճամփորդությունը եղավ Պիլաու գյուղ (գյուղ) գնալը, որը Քյոնիգսբերգից(Քյոնիսբերգ)  ընդամենը քառասունհինգ կիլոմետր էր հեռու:

Домашнее задание

 1. Составьте предложения из данных слов.

 1. Максим, книга, свой, друг, дать.
  Максим дал своему другу книгу.
 2. Отец, сын, подарить, новый, телефон.
  Отец подарил сыну новый телефон.
 3. Андрей, Наташа, помочь, задача, трудная, решить.
  Андрей помог Наташе решить трудную задачу.
 4. Студенты, фотографии, Родина, показать, преподаватель.
  Преподаватель показал фотографию Родины студентам.
 5. Я, писать, каждый, письма, родители, день.
  Я каждый день писал родителям письма.
 6. Сергей, подруга, подарить, на, день рождения, цветы.
  Сергей подарил подруге на день рождения цветы.
 7. Я, обещать, моя, девушка, знакомая, пойти, музей, в.
  Я обещал моей знакомой девушке пойти в музей.
 8. Анна, мать, своя, помогать, всегда.
  Анна всегда помогает своей матери.
 9. Этот студент, нужно, поликлиника, в, пойти.
  Этому студенту нужно пойти в поликлинику.
 10. Мы, готовиться, к, хорошо, экзамен, русский язык, по.
  Мы хорошо готовимся к экзамену по русскому языку.
 11. Я, обещать, брат, младший, гитара, моя, подарить.
  Я обещал моему младшему брату гитару подарить.
 12. Наш преподаватель, объяснять, мы, трудное, правило
  Наш преподаватель объяснил нам трудные правила.

2. Запишите предложения по-другому, заменив слово должен
словом нужно.

 1. Летом мне нужно поехать домой на свадьбу моего брата.
 2. Моему другу нужно поговорить с врачом.
 3. Моей сестре нужно написать сочинение.
 4. Её нужно пойти в библиотеку.
 5. Вчера нам нужно было заниматься в физической лаборатории.
 6. Завтра им нужно будут пойти на собрание.
 7. Мне нужно было вчера позвонить своим родителям.
 8. Преподаватель сказал Самеду, что Самеду нужно написать хороший
  рассказ о своей стране.

homework

A. Answer these questions.

 1. Who cooks in Tom’s house?
  Elizabeth cooks in Tom’s house.
 2. What work does Tom do during meals?
  Tom cut the meat.
 3. What did Tom always do when he and Elizabeth first married?
  Tom gave the bigger piece of meat to Elizabeth.
 4. What does he do now?
  Now he give the smaller piece of meat.
 5. Why has he changed?
  Because first time Elizabeth learned to cook .

  B. Which words in the story on page 30 mean:
 6. arrived 3. into pieces 5. made – cook
 7. like very much – laugh 4. became husband and wife – first married

25.02.21

2.Գործնական աշխատանք

1.Կետերը փոխարինի՛ր փակագծում տրված բառերից մեկով:

Նրա ստեղծած … հնագույն արվեստն է հիշեցնում: (Նկարազարդ,զարդանկար)

Ծննդյան օրը փոքրիկին … մի գիրք նվիրեցին: (Նկարազարդ, զարդանկար)

Հագին … կտորից սովորական զգեստ էր, որ նրան շատ էր սազում: (Զարդանախշ, նախշազարդ)

Տաճարի … արտացոլված է մեր երկրի բնությունը: (Զարդանախշ,նախշազարդ)

Նրա … ամբողջ ցերեկը չխկչխկում էր: (Մեքենագիր, գրամեքենա)

Ինձ … էջեր տվեց ու խնդրեց, որ անպայման կարդամ: (Մեքենագիր,գրամեքենա)

2. Փակագծերում տրված բառերից մեկն ընտրի՛ր ու պահանջվող ձևով գրի՛ր հարցում արտահայտող բառի փոխարեն:

Զարդասեղանին ինչե՞ր էին դրված: (Սանրեր, սանրել)

Թե մազերը ի՞նչ աներ ու լվացվեր, կտեսնեիք, որ սիրուն երեխա է: (Սանր, սանրել)

Նվերը մի գեղեցիկ ի՞նչ էր: (Սանր, սանրել)

Նա մի շատ բարի ո՞վ էր: (Կախարդել, կախարդ)

Եթե իրոք ի՞նչ աներ, մուկ կդառնայիր: (Կախարդել, կախարդ)

Եկողն ամենաչար ո՞վ էր: (Կախարդել, կախարդ)

Հավաքվեցին չար ու բարի ովքե՞ր: (Կախարդել, կախարդները)

Պատին մի աղջկա ի՞նչ էր կախված: (Նկարել, նկար)

Սիրով որ ի՞նչ աներ, նկարը սիրուն կստացվեր: (Նկարել, նկար)։

Տասնորդական կոտորակների բաժանումը 10; 100; 1000;… թվերի

Առաջադրանքներ (դասարանում)
1. Կատարել բաժանում․
ա) 45,2։10= 4,52           բ)521,36:100=5,2136             գ)4,5:10=0,45              դ)3126,77:1000=3,12677
ե) 365,55:100=3,6555      զ)7889,5:1000=7,8895          է) 3:100=0,03               ը)40:10000=0,004
թ)1212,3:1000=1,2123     ժ)2524 :100=25,24              ի)324,6:10=32,46          լ) 5,477:10=0,5477

2. Կատարել բազմապատկում․
ա) 321,26 ⋅ 10=3212,6       բ)45,112 ⋅ 10=451.12       գ) 1,23451 ⋅ 1000= 12234,51    դ) 25,81 ⋅ 1000000=25810000
ե) 12,789 ⋅ 100=12789      զ)72,84⋅10000=728400    է)2,4⋅1000=2400           ը) 321⋅10=3210

3. Տասանկյան բոլոր կողմերը իրար հավասար են և կազմում են 9,4 սմ: Գտիր տասնանկյան պարագիծը: /Տասանկյունը պատկեր է, որն ունի 10 կողմ և 10 անկյուն։/
9.4*10=94 սմ

4. Կատարել բազմապատկում․
ա) 15,6 ⋅ 10= 156          բ)44,788 ⋅ 10=447.88       գ) 0,451 ⋅ 10=4.51            դ) 7,878 ⋅ 100=787.8
ե) 19,19 ⋅ 100= 1919     զ)9500,7⋅100= 950070       է)741,785⋅1000=741785      ը) 321,67⋅1000=321670

5. Կատարել բաժանում․
ա) 15,8։10=1,58            բ)152,96:100=1,5296             գ)456,582:10=45,6582              դ)10361,5:1000=10,3615
ե) 528,9:100=5,289      զ)1122,5:1000=  1,1225          է) 540,3:100=5,403               ը)245:1000=245000

6. Հաշվիր հավասարակողմ  տասանկյան պարագիծը, որի կողմը 12,6 սմ է։ Ընդ որում տասանկյունն ունի 10 կողմ, որի բոլոր կողմերը հավասար են (հավասարակողմ)։
12.6*10=126 սմ

Լրացուցիչ առաջադրանք

 7. Գնացքը 3 ժամում անցավ 250 կմ։ Առաջին ժամում այն անցավ ճանապարհի 40 %-ը, երկրորդ ժամում՝ մնացածի 40 %-ը։ Քանի՞ կիլոմետր անցավ գնացքը երրորդ ժամում։
100-40-40=20%
250*3=750
750*20:100=150 կմ

8. Ավտոբուսի արագությունը մեքենայի արագության 5/7-ն է։ Ինչքա՞ն է մեքենայի արագությունը, եթե ավտոբուսի արագությունը նրանից փոքր է 30 կմ/ժ-ով։

23.02.21

296.       Ա շարքի ածանցներից յուրաքանչյուրը բոյոր hնարավոր ձևերով բաղադրի´ր (բաղադրյալ բառեր կազմիր) Բ շարքի բառերի հետ:

Ա. Անդր, հակ, արտ, նախ, ներ, uտոր, վեր,

Բ. Դառնալ, նկարել, ճաշել, ճաշ, վարտիք, գործել, գրել:

Անդրավարտիք,անդրադառնալ,հակագործել,արտանկարել,արտագրել,նախաճաշել,նախաճաշ,ներգործել,ստորագրել,վերադառնալ,վերագրել

301.Տեքստը վերականգնի´ր՝ պարբերությունները վերադասավորելով:
Մարդը քարի դարից է բնակություն հաստատել Վաղար- շապատ-էջմիածնի տարածքում: Մեր թվականությունից առաջ վեցերորդ դարում այստեղ Վարդգեսավան բնակա­վայրն է կառու- ցվել: Հետագայում, արդեն մեր թվարկության երկրորդ դարում, Արշակունի Վաղարշ Առաջին թագավորը քաղաքը պատսպապատել Է, Վաղարշապատ վերանվանել և մայրաքաղաք դարձրել:
Երբ 301 թվականին Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հայտարարվեց, Մայր տաճարր Վաղարշա­պատում կաոուցվեց և էջմիածին անվանվեց:
Ավանդությունն այդ անվան ծագումն այսպես է բացատրում: Գրիգոր Լուսավորչին մի տեսիլ է երևում, որ երկնքից հայտնված հրեղեն սյան միջով Քրիստոսը երկիր է իջնում և ձեռքի ոսկե մուրճով ցույց տալիս Վաղարշապատի Սանդա­րամետ բլուրը, իբրև տաճարի կառուցման վայր: Տաճարը հենց այդտեղ էլ հիմնում են և նրան տալիս են Էջմիածին անունը: Այսինքն, դա այն տեղն է, որտեղ իջել է Աստծո միա­ծին որդին՝ Քրիստոսը:

306. Տրված բառերը հոմանիշ դարձվածքների փոխարեն գրի´ր և համեմատի´ր. տեքստին այդ բառե՞րն են հարմար, թե՞ դարձվածքները:

Ծաղիկը գնում է, ի՞նչ է տեսնում. այգու մեջ մի զմրուխտ պալատ, պալատի մեջ ոսկի դագաղ, դագաղի մեջ մի ջահել, գեղեցիկ երիտասարդ, որը ոչ քնած է, ոչ մեռած, շունչը վրեն հազիվ տրփում է / հազիվ շնչում է /: Տեսնում է թե չէ, սիրտը փուլ է գալիս / հուզվում է/. էլ չի դիմանում, լաց է լինում/ լալիս է/ ու կռանում է, համբուրում: Արտասուքի  կաթիլներն ընկնում են երիտասարդի երեսին, երիտասարդը հանկարծ բաց է անում աչքերն/արթնանում է/ ու վեր է կենում/բարձրանում է/, կանգնում, ինչպես էն դրախտում բուսած սոսիներից մեկը:
Դու մի´ ասիլ հենց ինքը Արին-Արմանելին է, որ կա:

—      Ո՞վ ես դու, սիրո՛ւն աղջիկ,- հարցնում է Արին-Արմանե- լին,- և ինչպե՞ս ընկար էս աշխարհը:

Ու Ծաղիկր կանգնում պատմում է իր գւխին եկածը / կատարված/, թե ինչպես ինքը/պարզվում է/ գերի էր Սպիտակ դևին, որ այժմ էլ ետևիցն է ընկել ու հալածում է իրեն/հետապնդում է/:

Շնչում է, հուզվում է, լալիս է, աթնանում է,  բարձրա­նում է, կատարվածը, պարզվում է, հետապնդում Է:


Պատկերներ կոորդինատներով

Ոզնի
(2;-1), (3,5;0,5), (4;-1), (5;0), (4;2), (2;1), (2;3), (4;5), (4;6), (2;5), (1;7), (1;8), (0;7), (0;9), (-1;7), (-2;8),(-2;7), (-3;7), (-2;6), (-4;6), (-3;5), (-4;5), (-3;4), (-5;4), (-4;3), (-5;3), (-4;2), (-6;2), (-5;1), (-6;1), (-5;0),(-6;0), (-5;-1), (-6;-2), (-4;-2), (-5;-3), (-3;-4), (-4;-5), (-2;-5), (-1;-6), (3;-6), (3;-5), (1;-5), (1;-4), (2;-3), (2;-1)

Նապաստակ
(-14;2), (-12;4), (-10;5), (-8;10), (-7;11), (-8;5), (-7;4), (-5;1), (-3;1,5), (3;0), (8;1), (10;0), (11;2), (12;1), (12;0), (11,5;-1), (13;-5), (14;-4,5), (15;-9), (15;-11), (13,5;-6,5), (11;-8), (8;-5), (-1;-7),
(-5;-6), (-7;-7), (-9;-7), (-11;-6,5), (-13;-7), (-15;-6), (-12;-5,5), (-9;-6), (-11;-1), (-13;0), (-14;2).

Աղավնի
(-4;8), (-5;7), (-5;6), (-6;5), (-5;5), (-5;4), (-7;0), (-5;-5), (-1;-7), (3;-7), (9;-2), (13;-2), (14;-1), (6;1),(8;4), (15;7), (3;8), (2;7), (0;3), (-1;3), (-2;4), (-1;6), (-2;8), (-4;8)

Կարմրափորիկ/թռչուն
(5;-2), (0;3), (-1;3), (-1,5;2,5), (-1;2), (-1;0), (0;-1), (2;-1,5), (3,5;-1,5), (5;-2)

Արջ
(-18;4), (-18;3), (-17;3), (-18;2), (-17;2), (-11;1), (-9;0), (-8;-1), (-11;-6), (-12;-8), (-14;-10),(-10;-10), (-8;-6), (-5;-4), (-4;-7), (-4;-8), (-6;-10), (-1;-10), (-1;-2), (1;-4), (5;-4), (5;-8), (3;-10), (8;-10), (10;-4), (12;-6), (10;-8), (15;-8), (14;-2), (15;2), (14;6), (12;8), (8,9), (4;9), (0;8), (-6;9), (-11;7), (-15;6), (-18;4)

Բադ
(3; 0), (1; 2), (-1; 2), (3; 5), (1; 8), (-3; 7), (-5; 8), (-3; 4), (-6; 3), (-3; 3), (-5; 2),(-5; -2), (-2; -3), (-4; -4), (1; -4), (3; -3), (6; 1), (3; 0) и (-1; 5).

ԵՐԿՐԻ ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԲԵՎԵՌՆԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

Աշխատանքի նպատակը՝ որոշել Երկրի մագնիսական բեւեռների ուղղությունը:
Անհրաժեշտ սարքեր՝ ջրով լի թաս, ասեղ, խցան, հայտնի բեւեռներով մագնիս:

 1. Թասը լցրե՛ք ջրով, խցանը գցե՛ք ջրի մեջ եւ դրե՛ք հորիզոնական սեղանի վրա:
 2. Ասեղը հպե՛ք մագնիսին այնքան, մինչեւ մագնիսանա: Այնուհետեւ, փոխազդեցության մեջ դնելով մագնիսի հետ՝ որոշե՛ք ասեղի հյուսիսային եւ հարավային բեւեռները: Հիշե՛ք, որ մագնիսների նույնանուն բեւեռներն իրար վանում են, տարանունները՝ ձգում:
 3. Մագնիսը հեռացնելով՝ ասեղը զգուշորեն տեղադրե՛ք խցանի վրա: Պտտվելով` նա կկանգնի որոշակի դիրքում: Այդ դիրքում ասեղի հյուսիսային մագնիսական բեւեռին համապատասխանող ծայրը ցույց կտա Երկրի հյուսիսային աշխարհագրական բեւեռի ուղղությունը: Այդտեղ է գտնվում Երկրի հարավային մագնիսական բեւեռը: Ասեղի հակառակ ծայրն ուղղված կլինի դեպի Երկրի հյուսիսային մագնիսական բեւեռը, որը գտնվում է հարավային աշխարհագրական բեւեռում:
 4. Որոշելով Երկրի հյուսիս-հարավ ուղղությունը` կարելի է գտնել նաեւ հորիզոնի մնացած կողմերը: Եթե դեմքով կանգնենք դեպի հյուսիս, ապա բացված աջ ձեռքը ցույց կտա արեւելք, իսկ ձախը՝ արևելք: Սովորել պատմել. Մագնիսներ