Classwork

Jim and Ashley haven’t got the same colour eyes .
Sandra and Kate have got five cousins.
I have got a new bicycle,but I hate it.
I haven’t got any sisters.

A.Hello ,what would you like?
B.Hi, I’d like a kilo of rice and some sugar ,please.
A.Anything else ?
B.Yes , and some eggs ,please.
A.Ok ,that’s six Euros,please.
B.Oh,and I’d like an apple ,and a banana,please.

1-d
2-a
3-e
4-b
5-c

I’d like those bananas.
I’d like these carrots.
I’d like that sandwich.

Ամբողջ թվերի գումարում, հանում

1. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.
ա) 5 – 17=-12 դ) 29 – 64=շ

-35
է) (–39 –21) + 11=-49
բ) –43 – 14– 32=-7

, ե) –30 – 21=-9, ը) (16 – 33) – 50=-1,
գ) (–74 + 27) – 15=-32, զ) (81 – 45) – 60=-24, թ) (–18 + 6) – 39=-27:

2. Գումարե՛ք հետեւյալ թվերը.
ա) –3, –9 + –5=-17, գ) –11, –7 + –12=-30, ե) –21, –3 + –18=-42,
բ) –1, –20 + –8=-29, դ) –6, –9 + –10=-25, զ) –4, –15 + –25=-44։

3. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում հավասարությունը ճիշտ կլինի.
ա) – (-54) = 54, բ) – (-804) = 804, գ) – 74 = –74, դ) – 350 = –350։

4. Զամբյուղում կան խնձորներ, ծիրաններ և տանձեր: Ընդհանուր քանակությամբ 37
միրգ: Հայտնի է, որ խնձորների քանակը ծիրանների քանակից 2 անգամ շատ է, իսկ
տանձերի քանակը 3-ով քիչ է խնձորների քանակից: Գտնել արկղում առկա
ծիրանների և խնձորների քանակը միասին:

5. Գրե՛ք հակադիր թիվը.
ա) –38=38, գ) +9=-9, ե) –670=670, է) –405=405,
բ) –24=24, դ) +97=-97, զ) +57=-57, ը) –52=52 ։

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

6. Հայտնի է, որ առաջնությանը մի քանի ֆուտբոլային թիմերի միջև տեղի է ունեցել 55
խաղ: Իմանալով, որ յուրաքանչյուր թիմ մնացած թիմերից յուրաքանչյուրի հետ
ունեցել է ընդամենը մեկ խաղ, Որոշել քանի՞ թիմ է մասնակցել առաջնությանը:

7. 10 տետր գնելու համար Անիի մոտ գտնվող գումարից պակասում է 50 դրամ, իսկ 7
նմանատիպ տետր գնելու համար նրա մոտ ավելանում է 250 դրամ: Որքա՞ն արժե 4
այդպիսի տետրը: