Մաթեմատիկ

լ

2. Քառանիշ թիվը, որի գրառման մեջ չկա 0 թվանշանը, բաժանվում է 54-ի։ Երբ ջնջեցին նրա թվանշաններից մեկը՝ ստացված եռանիշ թիվը նույնպես բաժանվեց 54-ի։ Այնուհետև ջնջելով եռանիշ թվի թվանշաններից մեկը, ստացվեց 54։ Գտեք այդ քառանիշ թիվը։5994

3. Սալիկները միմյանց կից շարելու դեպքում՝ նվազագույնը քանի՞ 16×24 չափի ուղղանկյուն սալիկ է անհրաժեշտ քառակուսի կազմելու համար:6

4.  4 ուսանող հանգանակություն է կատարել բարեգործական այցի համար, և նրանց հանգանակած գումարի միջին թվաբանականը կազմել է $20: Ոչ մի ուսանող $25-ից ավել չի հանգանակել: Որքա՞ն է մեկ ուսանողի հանգանակած նվազագույն գումարը:

5. Գտնել երկնիշ զույգ թվերի քանակը:45

6. Գտնել 36-ի և 84-ի ընդհանուր բաժանարարների քանակը:
7. Քանի՞ հատ երկնիշ թիվ կա, որոնց գրառման մեջ առկա է 3 թվանշանը:18

8. 10000-ից փոքր և 10-ից մեծ քանի՞ բնական թիվ կա, որոնց թվանշանների գումարը 2 է:11,20,101,110,200,1001,1100,1010,2000=9