Հաշվետվություն

Թափոնների վերամշակման հիմնախնդիրներ-նախագիծ
​Սևանա լճի բնապահպանական հիմնախնդիրները-նախագիծ,պրեզենտացիա
Անասնապահություն
Բուսաբուծություն
Արդյունաբերության այլ ճյուղեր (քիմիական, թեթև և սննդի)-նախագիծ
Մետաղաձուլություն և մեքենաշինություն
Վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերություն
Աշխարhագրություն-կիսամյակային աշխատանք/ամփոփում
Միգրացիա
Ինքնաստուգում 2․ 7-րդ դասարան-ինքաստուգում
Գործնական աշխատանք
Բնական ռեսուրսների տեղաբաշխումը
Բնական ռեսուրս
Տարաբնակեցում-պրեզենտացիա
Աշխարհի բնակչության ռասսայական, կրոնական և ազգային կազմը-նախագիծ
Գրավոր աշխատանք
Բնակչության վերարտադրությունը
Աշխարհի բնակչության թիվը և շարժը
Աշխարհի պետությունների խմբավորումն ու տիպաբանությունը․17․09․2021

Ինքնաստուգում

1․Յուրաքանչյուր երկրում պատմականորեն ձևավորված հասարակական գործունեության ոլորտների ամբողջությունը կոչվում է. 0․5մ 

1) համաշխարհային տնտեսություն+

2)տնտեսության ճյուղ 

3) ոչ արտադրական ոլորտ 

4) ազգային տնտեսություն 

2․ Տնտեսության այն ճյուղերի ամբողջությունը, որոնք զբաղված են նյութական բարիքների արտադրությամբ, կոչվում է. 0․5մ

1) տրանսպորտ                           3) գյուղատնտեսություն

 2) ոչ արտադրական ոլորտ    4) արտադրական ոլորտ +

3․Համաշխարհային տնտեսության ձևավորման նախադրյալ չէ. 0․5մ 

1) համաշխարհային շուկան +   3) մեքենայական արտադրությունը 

2) ջերմային տրանսպորտը      4) աշխատուժը

4. Համաշխարհային տնտեսության զարգացման փուլերից չէ. 0․5մ 

1) մինչագրարային փուլը +  3) ինդուստրիալ փուլը +

2) ագրարային փուլը+       4) հետինդուստրիալ փուլը 

5. Ոչ արտադրական ոլորտի ճյուղ չէ. 0․5մ

 1) բեռնատար տրանսպորտը   3) պետական կառավարումը 

2) գիտությունը                4) գովազդային գործակալությունը +

6. Արդյունաբերության առաջատար եռյակի ճյուղ չէ. 0․5մ 

1) էլեկտրաէներգետիկան 3) թեթև արդյունաբերությունը 

2) քիմիական արդյունաբերությունը 4) մեքենաշինությունը +

7. Արդյունաբերության հին ճյուղերից չէ. 0․5մ 

1) ածխարդյունաբերությունը          2) պլաստմասսաների արտադրությունը +

3) տեքստիլ արդյունաբերությունը 4) նավաշինությունը 

8․Ածխի արդյունահանմամբ առաջատար երկիրն է.0․5մ 

1) ԱՄՆ–ը     3) Ռուսաստանը 

2) Չինաստանը+ 4) Ուկրաինան 

9․ Էլեկտրաէներգիայի ստացման ոչ ավանդական աղբյուր է. 0․5մ 

1) ջերմային էներգիան 3) ատոմային էներգիան+

 2) ջրային էներգիան 4) արեգակնային էներգիան 

10․«Արտադրություն — արդյունաբերության ճյուղ» զույգերից ո՞րն է ճիշտ. 0․5մ 

1) պլաստմասսայի արտադրություն — մետաղաձուլություն        2) կաուչուկի արտադրություն — էներգետիկա 

3) պղնձի արտադրություն — քիմիական արդյունաբերություն   4) սարքաշինություն — մեքենաշինություն +

11․ Ավտոմեքենաշինությամբ առաջատար երկրներ են. 0․5մ 0

1) ԿԺԴՀ–ն և Կորեայի Հանրապետությունը    2) Իրանը և Հունգարիան 

3) Ճապոնիան և ԱՄՆ–ը +                                          4) Արգենտինան և Չիլին 

12․Բնութագրումով որոշել արդյունաբերության ճյուղը. 0․5մ

 Արդյունաբերության այս ճյուղն ունի լայն հումքային բազա. բնական հանքային հումք, արդյունաբերության այլ ճյուղերի թափոններ: Ո՞ր ճյուղն է. 

1) քիմիական արդյունաբերությունը + 3) մեքենաշինությունը 

2) մետաղաձուլությունը         4) թեթև արդյունաբերությունը 

13․Քիմիական արդյունաբերությանը բնորոշ չէ. 0․5մ 

1) հումքային ընդարձակ բազայի առկայությունը + 2) նոր նյութերի ստեղծումը, որոնք բնության մեջ չեն հանդիպում

3) կոմբինացման մեծ հնարավորությունները 4) բնապահպանական տեսակետից անվտանգությունը 

14․Արդյունաբերական մեկ ձեռնարկություն ունեցող բնակավայրը կոչվում է. 0․5մ 

1) արդյունաբերական կետ               2) արդյունաբերական կենտրոն+

 3) արդյունաբերական հանգույց   4) արդյունաբերական շրջան 

15․Գյուղատնտեսական հողահանդակ չէ.0,25 

1) վարելահողը    3) խոտհարքը 

2) արոտավայրը   4) անտառը +

16․«Բուսաբուծության ճյուղ — մշակաբույս» զույգերից ընտրել սխալը. 0․25 

1) հացահատիկային — բրինձ 

2) կերային — ցորեն 

3) բանջարաբոստանային — կաղամբ 

4) տեխնիկական — շաքարի ճակնդեղ +

17. Հացահատիկային մշակաբույսեր չեն.0,25 

1) կորեկը և գարին       3) բրինձը և եգիպտացորենը 

2) վարսակը և ցորենը 4) արևածաղիկը և սոյան +

18․Թելատու տեխնիկական մշակաբույսեր են.0,25 

1) եգիպտացորենը և շաքարեղեգը +3) ծխախոտը և բամբակենին 

2) ջուտը և վուշը 4) բրինձը և արևածաղիկը 

19. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ. 0,5 

1) Համաշխարհային անասնապահության առաջատար ճյուղը խոշոր եղջերավոր անասնապահությունն է: +

 2) Լեռնային շրջանների անասնապահության հիմնական ճյուղը խոզաբուծությունն է:

 3) Ոչխարաբուծությունը հիմնականում զարգանում է մերձքաղաքային գոտիներում: 

4) Թռչնաբուծությունը անասնապահության ամենադանդաղ զարգացող ճյուղն է: 

20․Սխեմատիկ տեսքով ներկայացնել տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը և նկարագրել դրանցից մեկը։ 1,5մ

Ամփոփում 25.05.2022

1.Ատոմում առկա էլեկտրոնների քանակը համընկնում է. ա)նեյտրոնների քանակին բ)պրոտոնների քանակին գ) նեյտրոնների ու պրոտոնների գումարային քանակին դ)նեյտրոնների ու պրոտոնների քանակաների տարբերությանը

2.Որքա՞ն կարող է լինել էլեկտրոնների առավելագույն թիվն ատոմի չորրորդ էներգիական մակարդակում։ ա)30 բ)32 գ)33 դ)34
3.Ստորև թվարկված մեծություններից որի՞ հետ է համընկնում քիմիական տարրի ատոմի էներգիական մակարդակների թիվը հիմնական վիճակում. ա)կարգաթվի բ)խմբի համարի գ) պարբերության համարի դ)հարաբերական ատոմային զանգվածի
5. Փոքր պարբերություններում ինչպե՞ս են փոխվում քիմիական տարրերի մետաղական հատկությունները. ա)ուժեղանում են բ)թուլանում են գ)չեն փոփոխվում դ)կարող են և՛ ուժեղանալ ,և՛ թուլանալ ։
6. Ի՞նչ մասնիկներից է կազմված ատոմի միջուկը. ա) միայն դրական բ) միայն լիցք չունեցող գ)դրական և լիցք չունեցող դ )դրական,բացասական և լիցք չունեցող
7. Նշել անագի (Sn) էներգիական մակարդակները և կազմել էլեկտրոնային բանաձևը։
4d105s25p2b նետրոն-69 պրոտոն-50 էլեկտրոն-50
8 . Նշել բարիումի (Ba) էներգիական մակարդակները կազմել էլեկտրոնային բանաձևը։
6s2
նետրոն-81
պրոտոն -56
էլեկտրոն-56

Ֆունկցիայի գաղափարը

1) Ֆունկցիան տրված է y = -2x + 11 բանաձևով: Գտեք ֆունկցիայի արժեքը, երբ արգումենտի արժեքը հավասար է -0.3-ի:
y=-2*(-0.3)+11
y=11.6

2)Ֆունկցիան տրված է y = 0.2x — 5 բանաձևով: Գտեք արգումենտի այն արժեքը, որի դեպքում ֆունկցիայի արժեքը հավասար է 6-ի:
6=0.2x-5
x=55

3) Ֆունկցիան տրված է y = x(x — 13) բանաձևով: Գտեք ֆունկցիայի արժեքը, երբ արգումենտի արժեքը հավասար է -2-ի:
y=(-2)*(-2-13)
y=30

4) Ֆունկցիան տրված է y = 0.1x — 0.7 բանաձևով: Գտեք ֆունկցիայի արժեքը, երբ արգումենտի արժեքը հավասար է 1,2-ի:
y=0.1*1.2-0.7
y=-0.58

5) Ֆունկցիան տրված է y = 1 − 4x բանաձևով.

ա) Գտնեք  y(6), y(−7), y(0, 5), y(23) արժեքները:
y=-23, y=29, y=-1, y=-91

բ) Ճիշտ են, արդյո՞ք, հավասարությունները. 

y(5) = 19 no, y(−2) = 9 yes, y(0) = 1 yes, y(−0,5) = 2 no:

Լրացուցիչ
8) Խնդիրներ.

 1. 180կմ
 2. 7 ժամ
 3. 20 ժամ
 4. 13.33 ժամ
 5. 315 կմ
 6. 9 ժամ
 7. 270 կմ
 8. 420 կմ
 9. 200 կմ
 10. 9.33

Ուղիղ և հակադարձ համեմատականություններ

Տեսական նյութ

Դիցուք, գրքի մեկ օրինակն արժե 300 դրամ: Այդ դեպքում նույն գրքի երկու, երեք և այլ քանակով օրինակների արժեքը կարելի է հեշտությամբ որոշել.

Գրքերի քանակը (հատ)123456
Գրքերի արժեքը (դրամ)300600900120015001800

Կարելի է նկատել, որ գրքերի քանակը մի քանի անգամ մեծացնելիս՝ նրանց գինը մեծանում է նույնքան անգամ:

Սահմանում: Երկու մեծություններ անվանում են ուղիղ համեմատական, եթե մեծություններից մեկը մի քանի անգամ մեծացնելիս(փոքրացնելիս) մյուսը մեծանում(փոքրանում) է նույնքան անգամ:

Այժմի դիտարկենք մեկ այլ օրինակ:

Դիցուք, ունենք 1200դրամ և ցանկանում ենք գնել այս կամ այն գրքի մի քանի օրինակ: 1200 դրամով գնված գրքերի քանակը՝ կախված մեկ գրքի արժեքից, կարելի է տալ հետևյալ աղյուսակով.

Գրքի մեկ օրինակի արժեքը(դրամ)1200600400300200100
Գրքերի քանակը (հատ)1234612

ՍահամանումԵրկու մեծություններ անվանում են հակադարձ համեմատական, եթե մեծություններից մեկը մի քանի անգամ մեծացնելիս(փոքրացնելիս) մյուսը նույնքան անգամ փոքրանում(մեծանում) է:

Օրիան
Դիցուք մեքենան հավասարաչափ շարժվելով պիտի անցնի 600 կիլոմետր: Եթե նա շարժվի 60 կմ/ժ արագությամբ, ապա այդ ճանապարհը նա կանցնի 10 ժամում: Իսկ եթե նա ավելացնի արագությունը և շարժվի 100 կմ/ժ արագությամբ, ապա ժամանակը կպակասի և այդ ճանապարհը նա կանցնի 6 ժամում: 

Կազմենք հետևյալ աղյուսակը՝

Ծախսած ժամանակը (ժամ)20105
Արագությունը (կմ/ժ)3060120

Աղյուսակից երևում է, որ արագությունը երկու անգամ մեծացնելիս ժամանակը երկու անգամ պակասում է: Սա նշանակում է, որ մեքենայի արագությունը և ծախսած ժամանակը հակադարձ համեմատական մեծություններ են:

Առաջադրանքներ (դասարանում)

1) 100գ լուծույթը պարունակում է 4 գ աղ: Որքա՞ն  աղ է պարունակում 300գ այդպիսի լուծույթը:
100-4
300-12

2) 4000գ լուծույթը պարունակում է 80գ աղ: Որքա՞ն աղ է պարունակում այդ լուծույթի 200գրամը:
4000-80
200-4

3)  4 հոգանոց բրիգադն առաջադրանքը կարող է կատարել 10 օրում: Քանի՞ օրում կկատարի նույն առաջադրանքը 5 հոգանոց մի այլ բրիգադ, եթե բոլոր 9 հոգին էլ հավասարապես լավ են աշխատում:
4/5=x/10
x=8

4) 60կմ/ժ արագությամբ ընթացող ավտոմեքենայի վարորդը նկատեց, որ կամրջով անցումը տևեց 40վ: Վերադառնալիս նա նույն կամուրջն անցավ 30վ-ում: Ի՞նչ արագություն ուներ ավտոմեքենան վերադառնալիս:
60:30*40=80 կմ/ժ

Առաջադրանքներ (տանը)

5) Որոշ քանակությամբ մատիտների համար վճարել են 800 դրամ: Ինչքա՞ն պետք է վճարել նույն տեսակի մատիտների համար, եթե նրանց քանակը.

ա) 2 անգամ մեծ է 1600

բ) 2 անգամ փոքր է: 400

6) Ունեցած գումարով կարելի է գնել 30 մատիտ:

ա) Քանի՞ տետր կարելի է գնել նույն գումարով, եթե տետրը մատիտից 2 անգամ էժան է: 60

բ) Քանի՞ գրիչ կարելի է գնել նույն գումարով, եթե գրիչը մատիտից 10 անգամ թանկ է: 3

7) Գնացքը հաստատուն արագությամբ 6 ժամում անցավ 480կմ: Քանի՞ կմ էր անցել գնացքն առաջին 2 ժամում: 160

8) Մի շոգ օր 6 հնձվորով 8 ժամում խմեցին մի տակառիկ թան: Պետք է իմանալ, թե քանի՞ հնձվորով 3 ժամում կխմեն նույն մեկ տակառիկ թանը: 16

9) Այն ժամանակամիջոցում, երբ խառատը պատրաստում է 6 մանրակ, նրա աշակերտը պատրաստում է ընդամենը 4 մանրակ: Որքա՞ն ժամանակ կծախսի այն առաջադրանքի համար, որը խառատը կարող է կատարել 1 ժամում:

Լրացուցիչ առաջադրանք

10) Բալի մուրաբա եփելու համար 6 կգ մրգի հետ վերցնում են 4 կգ շաքարավազ: Քանի՞ կգ շաքարավազ պետք է վերցնել 12 կգ մրգի դեպքում: 8

11) 5 ներկարար կարող են ցանկապատը ներկել 8 օրում: Քանի՞ օրում նույն ցանկապատը կարող են ներկել.

ա) 10 ներկարարը, 4 օրում

բ) 1 ներկարարը, եթե բոլոր ներկարարները հավասարազոր աշխատողներ են: 40

12) 8 մ մահուդն արժե այնքան, որքան 63մ չիթը: Քանի՞ մետր չիթ կարելի է գնել 14մ մահուդի փոխարեն: 110.25

Մայիսի 23

Պատրաստվի’ր քննարկման` Օ Հենրի. ,,Մոգերի ընծաները,,:

ա. Մեկնաբանի’ր հետեւյալ հատվածը, համամի°տ ես արդյոք ձեւակերպման հետ` «…կյանքը բաղկացած է արցունքներից, հառաչներից ու ժպիտներից, ընդ որում` հառաչները գերակշռում են»։
Քանի որ երբ հանդիպում ենք դժվարության , այդ ժամանակ հառաչում ենք, հետո մտածում դրա լուծման մասին:

բ. Առանձնացրո’ւ պատմվածքի հերոսներին եւ բնութագրի’ր։
Ջիմ-22 տ., նիհար, իր կնոջը շատ սիրող

գ.Բնութագրի’ր Դելլային: Ո՞րն է այս կերպարի անհրաժեշտությունը պատմվածքում:
Դելլան նրբակազմ մի աղջիկ էր , որը ուներ միայն մեկ թանկարժեք բան , դա նրա շագանակագույն մազերն էին :

Ինքնաստուգում

 1. Մթն․ ճնշում = է 750մմ սնդիկի սյուն։
  Որքա՞ն է սնդիկի սյան բարձրությունը Տորիչելի խողովակում։
  հ=750/1
 2. Գրիր ճնշումը սահմանող բանաձևեր։
  P=f/s
 3. Գրիր Արքիմեդյան ուժի բանաձևը։
  FԱ=ρhV 
 4. Ո՞ր դեպքում է մարմինն ամբողջությամբ խորասուզվում հեղուկի մեջ։
  Մարմինը խորասուզվում է նյութի մեջ միայն այն ժամանակ, երբ մարմնի խտությունը ավելի մեծ է նյութի խտությունից:
 5. Որքա՞ն է ջրածնով լցված 20մ3 ծավալով օդապարիկի վերամբարձ ուժը գետնից 10 կմ բարձրության վրա։
  Օդի խտությունը  = 0,414 կգ/մ3:
  20*0.414=8.28 կգ

Թվային բազմություններ

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Ինչպե՞ս են նշանակում.

ա) բնական թվերի բազմությունը` N

բ) ամբողջ թվերի բազմությունը Z

գ) ռացիոնալ թվերի բազմությունը Q

դ) իռացիոնալ թվերի բազմությունը I

ե) իրական թվերի բազմությունը R

2) Ճի՞շտ են, արդյոք, հետևյալ գրառումները.


 1. No
 2. yes
 3. no
 4. yes
 5. no
 6. yes

3) Գրառե՛ք

ա) 10-ից մեծ և 50-ից փոքր պարզ թվերի բազմությունը:A= {11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47}

բ) 40-ից փոքր և 6-ի հետ փոխադարձ պարզ թվերի բազմությունը: A= {}

գ) այն երկնիշ թվերի բազմությունը, որոնք 11-ի բաժանելիս տալիս են 7 մնացորդ: A= {18,29,40,51,62,73,84,95}

դ) 100-ից փոքր այն զույգ թվերի բազմությունը, որոնք 3-ի բազմապատիկ են: A= {6,12,18,24,…}

4) Գտեք x թիվը, եթե


5) A բազմությունն ունի 5 տարր, AUB բազմությունը՝ 12 տարր, իսկ AՈB բազմությունը՝ 2 տարր: Քանի՞ տարր ունի B բազմությունը:
7
6) Եղբայրը և քույրը միասին լրացրին ամբողջ խաչբառը, որը պարունակում էր 60 հարց: Եղբայրը գտավ պատասխաններից 38-ը, իսկ երկուսով միասին գտան 12 պատասխան:

ա) Քանի՞ պատասխան գտավ քույրը: 22

բ) Քանի՞ պատասխան գտավ միայն քույրը: 10

գ) Քանի՞ պատասխան գտավ միայն եղբայրը: 38

Առաջադրանքներ (տանը)

7) Նշված բազմություններից ո՞րին է պատկանում 2x+5=4-x հավասարման արմատը.

Զ)

8) Դիցուք, A-ն 12-ից փոքր և 5-ի վրա չբաժանվող բնական թվերի բազմությունն է, իսկ B-ն՝ 15-ից փոքր և 3-ի վրա բաժանվող բնական թվերի բազմությունը: Գտեք՝

ա) A բազմության տարրերի թիվը: A= {11,9,8,7,6,4,3,2,1} 9

բ) B բազմության տարրերի թիվը: B= {12,9,6,3} 4

գ) Գրառեք AՈB բազմությունը և հաշվեք նրա տարրերի թիվը: A= {11,8,7,4,2,1} 6

դ) Հաշվեք AUB բազմության տարրերի թիվը: 3

9) Գտեք x-ը և y-ը, եթե

10) Դասարանի բոլոր 24 աշակերտները ցուցակագրվեցին լողի և շախմատի խմբակներում: Ընդ որում՝ նրանցից 18-ի ազգանունները կան լողի խմբակի ցուցակում, իսկ 15-ի ազգանունները՝ շախմատի խմբակի ցուցակում:

ա) Քանի՞ աշակերտ ցուցակագրվեց և լողի, և շախմատի խմբակներում: 9

բ) Քանի՞ աշակերտ ցուցակագրվեց միայն լողի խմբակում: 9

գ) Քանի՞ աշակերտ ցուցակագրվեց միայն շախմատի խմբակում: 6

Լրացուցիչ առաջադրանք

11) Դասարանի 31 աշակերտից 21-ը ցանկություն է հայտնել սովորել անգլերեն, 18-ը՝ գերմաներեն:

ա) Քանի՞ աշակերտ է ցանկություն հայտնել սովորել և անգլերեն, և գերմաներեն:

բ) Քանի՞ աշակերտ է ցանկանում սովորել միայն գերմաներեն:

գ) Քանի՞ աշակերտ է ցանկանում սովորել միայն անգլերեն:

12) Կոնֆերանսին մասնակցում է 200 գիտնական: Նրանց 85%-ը տիրապետում է անգլերենին, 80%-ը՝ ֆրանսերենին, ընդ որում՝ յուրաքանչյուր մասնակից այդ լեզուներից գոնե մեկին տիրապետում է: Մասնակիցներից քանի՞սն է միաժամանակ տիրապետում երկու լեզուներին:

13) Դասարանի աշակերտներից 20-ը ցանկություն հայտնեց սովորել անգլերեն, 10-ը՝ գերմաներեն, իսկ 3-ը՝ միայն ֆրանսերեն: Միաժամանակ անգլերեն և գերմաներեն սովորելու ցանկություն հայտնեցին 6-ը:

ա) Քանի՞ աշակերտ կա դասարանում:

բ) Քանի՞սը գիտի միայն անգլերեն:

գ) Քանի՞սը գիտի միայն գերմաներեն:

Մայիսի 20

Կարդա՛ Օ Հենրիի ,,Մոգերի ընծաները,,:

Կատարի’ր բոլոր առաջադրանքները։

1.Բացատրի’ր հետևյալ բառերը`

ավետել-լավ լուր հայտնել, կոհակել-ծփալ,  ունելի – աքցան ,  անպաճույճ – համեստ, նավակատիք-ծննդյան օրերի շաբաթ օրը, ընդարմանալ- անզգայանալ

2.  Դուրս գրի’ր հատվածներ, որտեղ երևում է, որ Դելան`

• հուզված է,
Ձյունասպիտակ մատիկները թափով քանդեցին փաթեթի կապն ու թուղթը։ Հետևեց հիացմունքի պոռթկում, որից անմիջապես հետո֊ավաղ֊իրար հաջորդեցին զուտ կանացի արցունքների հեղեղ ու հառաչներ, այնպես որ հարկ եղավ անհապաղ դիմել այն հանգստացնող միջոցներին, որ իր տրամադրության տակ ուներ տանտերը։

• վախեցած է:
 Այնպիսի արտահայտությամբ էր հայացքը հառել կնոջը, որ Դելլան չկարողացավ հասկանալ և սարսափեց։ Դա ոչ զայրույթ էր, ոչ զարմանք, ոչ հանդիմանանք, ոչ էլ սոսկում, ոչ մեկը այն զգացումներից, որ կարելի էր սպասել։ 

3. Փորձիր մեկ բառով կամ բառակապակցությամբ բնորոշել, թե ինչպիսին է հայացքը:

Այնպիսի արտահայտությամբ էր հայացքը հառել կնոջը, որ Դելան չկարողացավ հասկանալ և սարսափեց: Դա ոչ զայրույթ էր, ոչ զարմանք, ոչ հանդիմանանք, ոչ էլ սոսկում. ոչ մեկը այդ զգացումներից, որ կարելի էր սպասել:

Դա անսպասելի մի բան տեսնելու հայացքն էր:

4. Բացատրի’ր հետևյալ միտքը:

Սակայն այդ թանկարժեք ընծաների մեջ մի շատ կարևոր բան պակասում էր:
Այդ մոգերը իրենց չէին զրկել ամենաթանկ ունեցած բանից: