Մայիսի 10-13

 1. Առավելագույնը քանի՞ էլեկտրոնի կարող է <<տեղ տրամադրվել >> ատոմի չորրորդ էներգիական մակարդակը:32
 2. Հետևյալ մեծություններից որի՞ հետ է համընկնում հիմնական վիճակում գտնվող քիմիական տարրի ատոմի էներգիական մակարդակների թիվը. ա) կարգաթվին բ)խմբի համարին
  գ)պարբերության համարին
  դ)հարաբերական ատոմային զանգվածին
 3. Հաստատե’ք կամ ժխտե’ք պարբերական համակարգի 31 զանգվածային թվով 15-րդ տարրի վերաբերյալ հետևյալ պնդումները:
 • քիմիական նշանն է P
 • ատոմի միջուկի լիցքն է:+15
 • միջուկում նեյտրոնների թիվն է:15
 • միջուկում պրոտոնների թիվն է:15
 • արտաքին էներգիական մակարդակում էլեկտրոնների թիվն է
 • օժտված է մետաղական հատկություններով:

4.Հետևյալ պնդումներից ո՞րն է ճիշտ. 1.ատոմի էլեկտրոնային թաղանթն առաջացնում են ատոմում առկա բոլոր էլեկտրոնները : 2. միջուկում առավել մոտ գտնվող էլեկտրոնային շերտն անվանվում է արտաքին ա)երկու պնդումներն էլ ճիշտ են բ)երկու պնդումներն էլ սխալ են գ)ճիշտ է միայն առաջինը դ)ճիշտ է միայն երկրորդը