Հաշվետվություն

Թափոնների վերամշակման հիմնախնդիրներ-նախագիծ
​Սևանա լճի բնապահպանական հիմնախնդիրները-նախագիծ,պրեզենտացիա
Անասնապահություն
Բուսաբուծություն
Արդյունաբերության այլ ճյուղեր (քիմիական, թեթև և սննդի)-նախագիծ
Մետաղաձուլություն և մեքենաշինություն
Վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերություն
Աշխարhագրություն-կիսամյակային աշխատանք/ամփոփում
Միգրացիա
Ինքնաստուգում 2․ 7-րդ դասարան-ինքաստուգում
Գործնական աշխատանք
Բնական ռեսուրսների տեղաբաշխումը
Բնական ռեսուրս
Տարաբնակեցում-պրեզենտացիա
Աշխարհի բնակչության ռասսայական, կրոնական և ազգային կազմը-նախագիծ
Գրավոր աշխատանք
Բնակչության վերարտադրությունը
Աշխարհի բնակչության թիվը և շարժը
Աշխարհի պետությունների խմբավորումն ու տիպաբանությունը․17․09․2021

Ինքնաստուգում

1․Յուրաքանչյուր երկրում պատմականորեն ձևավորված հասարակական գործունեության ոլորտների ամբողջությունը կոչվում է. 0․5մ 

1) համաշխարհային տնտեսություն+

2)տնտեսության ճյուղ 

3) ոչ արտադրական ոլորտ 

4) ազգային տնտեսություն 

2․ Տնտեսության այն ճյուղերի ամբողջությունը, որոնք զբաղված են նյութական բարիքների արտադրությամբ, կոչվում է. 0․5մ

1) տրանսպորտ                           3) գյուղատնտեսություն

 2) ոչ արտադրական ոլորտ    4) արտադրական ոլորտ +

3․Համաշխարհային տնտեսության ձևավորման նախադրյալ չէ. 0․5մ 

1) համաշխարհային շուկան +   3) մեքենայական արտադրությունը 

2) ջերմային տրանսպորտը      4) աշխատուժը

4. Համաշխարհային տնտեսության զարգացման փուլերից չէ. 0․5մ 

1) մինչագրարային փուլը +  3) ինդուստրիալ փուլը +

2) ագրարային փուլը+       4) հետինդուստրիալ փուլը 

5. Ոչ արտադրական ոլորտի ճյուղ չէ. 0․5մ

 1) բեռնատար տրանսպորտը   3) պետական կառավարումը 

2) գիտությունը                4) գովազդային գործակալությունը +

6. Արդյունաբերության առաջատար եռյակի ճյուղ չէ. 0․5մ 

1) էլեկտրաէներգետիկան 3) թեթև արդյունաբերությունը 

2) քիմիական արդյունաբերությունը 4) մեքենաշինությունը +

7. Արդյունաբերության հին ճյուղերից չէ. 0․5մ 

1) ածխարդյունաբերությունը          2) պլաստմասսաների արտադրությունը +

3) տեքստիլ արդյունաբերությունը 4) նավաշինությունը 

8․Ածխի արդյունահանմամբ առաջատար երկիրն է.0․5մ 

1) ԱՄՆ–ը     3) Ռուսաստանը 

2) Չինաստանը+ 4) Ուկրաինան 

9․ Էլեկտրաէներգիայի ստացման ոչ ավանդական աղբյուր է. 0․5մ 

1) ջերմային էներգիան 3) ատոմային էներգիան+

 2) ջրային էներգիան 4) արեգակնային էներգիան 

10․«Արտադրություն — արդյունաբերության ճյուղ» զույգերից ո՞րն է ճիշտ. 0․5մ 

1) պլաստմասսայի արտադրություն — մետաղաձուլություն        2) կաուչուկի արտադրություն — էներգետիկա 

3) պղնձի արտադրություն — քիմիական արդյունաբերություն   4) սարքաշինություն — մեքենաշինություն +

11․ Ավտոմեքենաշինությամբ առաջատար երկրներ են. 0․5մ 0

1) ԿԺԴՀ–ն և Կորեայի Հանրապետությունը    2) Իրանը և Հունգարիան 

3) Ճապոնիան և ԱՄՆ–ը +                                          4) Արգենտինան և Չիլին 

12․Բնութագրումով որոշել արդյունաբերության ճյուղը. 0․5մ

 Արդյունաբերության այս ճյուղն ունի լայն հումքային բազա. բնական հանքային հումք, արդյունաբերության այլ ճյուղերի թափոններ: Ո՞ր ճյուղն է. 

1) քիմիական արդյունաբերությունը + 3) մեքենաշինությունը 

2) մետաղաձուլությունը         4) թեթև արդյունաբերությունը 

13․Քիմիական արդյունաբերությանը բնորոշ չէ. 0․5մ 

1) հումքային ընդարձակ բազայի առկայությունը + 2) նոր նյութերի ստեղծումը, որոնք բնության մեջ չեն հանդիպում

3) կոմբինացման մեծ հնարավորությունները 4) բնապահպանական տեսակետից անվտանգությունը 

14․Արդյունաբերական մեկ ձեռնարկություն ունեցող բնակավայրը կոչվում է. 0․5մ 

1) արդյունաբերական կետ               2) արդյունաբերական կենտրոն+

 3) արդյունաբերական հանգույց   4) արդյունաբերական շրջան 

15․Գյուղատնտեսական հողահանդակ չէ.0,25 

1) վարելահողը    3) խոտհարքը 

2) արոտավայրը   4) անտառը +

16․«Բուսաբուծության ճյուղ — մշակաբույս» զույգերից ընտրել սխալը. 0․25 

1) հացահատիկային — բրինձ 

2) կերային — ցորեն 

3) բանջարաբոստանային — կաղամբ 

4) տեխնիկական — շաքարի ճակնդեղ +

17. Հացահատիկային մշակաբույսեր չեն.0,25 

1) կորեկը և գարին       3) բրինձը և եգիպտացորենը 

2) վարսակը և ցորենը 4) արևածաղիկը և սոյան +

18․Թելատու տեխնիկական մշակաբույսեր են.0,25 

1) եգիպտացորենը և շաքարեղեգը +3) ծխախոտը և բամբակենին 

2) ջուտը և վուշը 4) բրինձը և արևածաղիկը 

19. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ. 0,5 

1) Համաշխարհային անասնապահության առաջատար ճյուղը խոշոր եղջերավոր անասնապահությունն է: +

 2) Լեռնային շրջանների անասնապահության հիմնական ճյուղը խոզաբուծությունն է:

 3) Ոչխարաբուծությունը հիմնականում զարգանում է մերձքաղաքային գոտիներում: 

4) Թռչնաբուծությունը անասնապահության ամենադանդաղ զարգացող ճյուղն է: 

20․Սխեմատիկ տեսքով ներկայացնել տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը և նկարագրել դրանցից մեկը։ 1,5մ

Ամփոփում 25.05.2022

1.Ատոմում առկա էլեկտրոնների քանակը համընկնում է. ա)նեյտրոնների քանակին բ)պրոտոնների քանակին գ) նեյտրոնների ու պրոտոնների գումարային քանակին դ)նեյտրոնների ու պրոտոնների քանակաների տարբերությանը

2.Որքա՞ն կարող է լինել էլեկտրոնների առավելագույն թիվն ատոմի չորրորդ էներգիական մակարդակում։ ա)30 բ)32 գ)33 դ)34
3.Ստորև թվարկված մեծություններից որի՞ հետ է համընկնում քիմիական տարրի ատոմի էներգիական մակարդակների թիվը հիմնական վիճակում. ա)կարգաթվի բ)խմբի համարի գ) պարբերության համարի դ)հարաբերական ատոմային զանգվածի
5. Փոքր պարբերություններում ինչպե՞ս են փոխվում քիմիական տարրերի մետաղական հատկությունները. ա)ուժեղանում են բ)թուլանում են գ)չեն փոփոխվում դ)կարող են և՛ ուժեղանալ ,և՛ թուլանալ ։
6. Ի՞նչ մասնիկներից է կազմված ատոմի միջուկը. ա) միայն դրական բ) միայն լիցք չունեցող գ)դրական և լիցք չունեցող դ )դրական,բացասական և լիցք չունեցող
7. Նշել անագի (Sn) էներգիական մակարդակները և կազմել էլեկտրոնային բանաձևը։
4d105s25p2b նետրոն-69 պրոտոն-50 էլեկտրոն-50
8 . Նշել բարիումի (Ba) էներգիական մակարդակները կազմել էլեկտրոնային բանաձևը։
6s2
նետրոն-81
պրոտոն -56
էլեկտրոն-56