Տասնորդական կոտորակների բաժանումը 10; 100; 1000;… թվերի

Առաջադրանքներ (դասարանում)
1. Կատարել բաժանում․
ա) 45,2։10= 4,52           բ)521,36:100=5,2136             գ)4,5:10=0,45              դ)3126,77:1000=3,12677
ե) 365,55:100=3,6555      զ)7889,5:1000=7,8895          է) 3:100=0,03               ը)40:10000=0,004
թ)1212,3:1000=1,2123     ժ)2524 :100=25,24              ի)324,6:10=32,46          լ) 5,477:10=0,5477

2. Կատարել բազմապատկում․
ա) 321,26 ⋅ 10=3212,6       բ)45,112 ⋅ 10=451.12       գ) 1,23451 ⋅ 1000= 12234,51    դ) 25,81 ⋅ 1000000=25810000
ե) 12,789 ⋅ 100=12789      զ)72,84⋅10000=728400    է)2,4⋅1000=2400           ը) 321⋅10=3210

3. Տասանկյան բոլոր կողմերը իրար հավասար են և կազմում են 9,4 սմ: Գտիր տասնանկյան պարագիծը: /Տասանկյունը պատկեր է, որն ունի 10 կողմ և 10 անկյուն։/
9.4*10=94 սմ

4. Կատարել բազմապատկում․
ա) 15,6 ⋅ 10= 156          բ)44,788 ⋅ 10=447.88       գ) 0,451 ⋅ 10=4.51            դ) 7,878 ⋅ 100=787.8
ե) 19,19 ⋅ 100= 1919     զ)9500,7⋅100= 950070       է)741,785⋅1000=741785      ը) 321,67⋅1000=321670

5. Կատարել բաժանում․
ա) 15,8։10=1,58            բ)152,96:100=1,5296             գ)456,582:10=45,6582              դ)10361,5:1000=10,3615
ե) 528,9:100=5,289      զ)1122,5:1000=  1,1225          է) 540,3:100=5,403               ը)245:1000=245000

6. Հաշվիր հավասարակողմ  տասանկյան պարագիծը, որի կողմը 12,6 սմ է։ Ընդ որում տասանկյունն ունի 10 կողմ, որի բոլոր կողմերը հավասար են (հավասարակողմ)։
12.6*10=126 սմ

Լրացուցիչ առաջադրանք

 7. Գնացքը 3 ժամում անցավ 250 կմ։ Առաջին ժամում այն անցավ ճանապարհի 40 %-ը, երկրորդ ժամում՝ մնացածի 40 %-ը։ Քանի՞ կիլոմետր անցավ գնացքը երրորդ ժամում։
100-40-40=20%
250*3=750
750*20:100=150 կմ

8. Ավտոբուսի արագությունը մեքենայի արագության 5/7-ն է։ Ինչքա՞ն է մեքենայի արագությունը, եթե ավտոբուսի արագությունը նրանից փոքր է 30 կմ/ժ-ով։