Առաջադրանքներ 30-32

Կըր-կին,դըռն-բաց,եր-բեմն,գըր-քային,կը-րակ,ու-րեմն,ծա-նըր,սըր-տա-բաց,զը-վարդ,տըխ-րել,խըմ-բա-վորել:

Ար-քա-յա-կան,մե-ծա-նալ,կեն-տրո- նա-կան,վերջ-նա-կան,ճեր-մա-կա-թև

Հե-վա-սպառ,կե-ղե-վա-պատ,տե-րե-վա-թափ,կա-րե-վոր-ել,թե-վա-տա-րած

Ան-կըր-կը-նելի,ան-դըն-դա-խոր,մը-տա-ծել,մըր-ցա-նակ,գըտ-նել,ար-կըղ