lesson 2

Compare(Համեմատի՛ր) the animals on pg. 11(C). Translate the names of the animals into Armenian (Գտի՛ր հայերեն անվանումները):

Workbook: pg. 11(C)

2019-10-03_0-19-51

1ռնգեղջյուր, 2 սկյուռ ,3 հյուսիսային արջ, 4 զեբր, 5 գայլ, 6 այծքաղ, 7 հովազ, 8 սկունս

2019-10-03_0-26-38

2. Is a wolf as fast as a jaguar? No,it isn’t. A jaguar is faster.

3. Is a polar bear as fast as a rhinoceros? Yes ,it is. A polar bear is faster.

4.Is a gazelle as fast as a zebra? Yes,it is. gazelle is faster.

5.Is a squirrel as fast as a wolf? No,it isn’t.A wolf is faster.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.