Задания

  1. Слова в скобках поставь в нужную форму

Вот однажды в далёкой незнакомой стране набрёл он на антикварный магазинчик, где нашёл старую чайную чашку (старая чайная чашка). Юноша взял в руки находку и стал рассматривать ее(она), как вдруг чашка заговорила с ним(он): «Мой дорогой странник, я не всегда была чашкой (чашка). Я была просто куском красный глиной(красная глина). Тысячи лет лежала я в земле(земля). Передо мной проносились столетия, люди воевали и заключали мир, зарождались и гибли цивилизации. Вдруг пришёл камне(я) мастер.

3. Что нужно сделать, чтобы материя превратилась в платье, металл в украшение, бумага в книгу?
культивировать материал

4. Подобрать антонимические пары из фразеологизмов и выписать в ряд.

семи пядей во лбу, первая0 скрипка,   держать язык за зубами, давать волю языку, едва сводить концы с концами, жить на широкую ногу, воспрянуть духом, олух царя небесного, за тридевять земель, как кошка с собакой, последняя спица в колеснице, повесить нос, откладывать в долгий ящик, сложа руки, рукой подать, ковать железо пока горячо, не покладая рук, душа в душу.

5. Прочитайте словосочетания и подберите по образцу лексический эквивалент.

Образец: принять решение — решить.

Сделать ошибку-ошибиться, прийти на встречу-встретиться, чувствовать тоску по родине-тосковать, дать название книге-назвать, испытать восхищение-, вызвать беспокойство-беспокоится, получать наслаждение-наслаждаться, проявлять заботу-заботится, иметь увлечения-.

Գործնական աշխատանք27.11.2022

31.Տրված նախածանցներով կազմել 3-ական ածանցավոր բառ:
Ան-անգույն,անմարդկային,անտուն
ապ-ապաշնորհ,ապարդյուն,ապիկար
բաց-բացահայտ,բացեբաց,
գեր-գերբնական,գերհզոր,գերակա
դժ-դժվար,դժգոհ,դժբախտ
համ-համամիտ,համահունջ,համընդհանուր
հակ-հակադիր,հակընթաց,հակասական
ստոր-ստորադաս,ստորգետնյա
չ-չտես,չբեր,
տ-տգետ,տգեղ,տհաս
դեր-դերանուն,դերասան,դերբայ
արտ-արտասահման,արտահանել,
փոխ-փոխկապակցված,փոխադարձ
ենթ-ենթակա,ենթադրյալ
անդր-անդրկովկաս,անդրշիրիմյան,

32.Տրված վերջածանցներով կազմել 3-ական ածանցավոր բառ;
ալի- շնորհալի,տագնապալի,հուսալի
-գին- թանկագին,
-անի-շերտանի,
-ավուն-դառնավուն
-յալ-հավելյալ,
-ուն-հասուն,եռանդուն
-ելի-հարգելի,անհատուցելի
-ան-վիպասան,փական,կայան,նոյ
-անակ-դագանակ
-անոց-գազանանոց,հարդանոց,խոզանոց
-ոց-դարբնոց,զնգոց,դմփոց
-ուստ-գալուստ,փախուստ,հագուստ
-եստ-պահեստ,գովեստ,ուտեստ
-իչ-կտրիչ,սրիչ,դակիչ
-յուն-հնչյուն,ոստյուն,դղրդյուն
-ստան-Հայաստան,Պարսկաստան,Վրաստան
-վածք-գործվածք,մանվածք,
-ույց-կառույց,
-ք-շենք

33. Բառաշարքում գտնել վերջածանցավոր բառերը և ընդգծել ածանցները:

Վայրի, խոհուն, մրգատու, մականուն, փութկոտ, մուրացկան, առհավետ, արգելակ, գունեղ, ոսկեգույն, նվազագույն, բանակ, խորք, միածին, զայրույթ, դռնակ, միաբան, իշխան, հարսնացու: