Lesson 1

Read about Easter(Կարդանք Զատիկի մասին)

Easter is usually in April or May. It is a religious holiday. It celebrates the rebirth of Jesus. At Easter, many people like painting eggs in bright colours .

In England children play a game of rolling eggs down a hill. Many children go on an egg hunt, looking for hidden Easter eggs!

People eat lots of chocolate eggs and chocolate bunnies. In the UK, people also eat hot cross buns and a special Easter cake.

religous-կրոնական

celebrates-խորհրդանշել

rebirth-վերածնունդ

rolling eggs-ձվերը գլորել

down a hill-բլրից ներքև

an egg hunt-ձվի որոնում

hidden-թաքցրած

bunny-նապաստակ

hot cross buns-թխվածք

Answer the questions(պատասխանեք հարցերին)

  1. When do people celebrate Easter? Easter is  in April or May
  2. What does Easter celebrate?  It celebrates the rebirth of Jesus.
  3. How do people celebrate Easter in England? In the UK, people also eat hot cross buns and a special Easter cake.
  4. How do you celebrate Easter in your family?  In Easter we paint a eggs , make rice pilaf with dried fruit and cake.

 

True or False

  1. Easter celebrates the autumn and Fruit harvesting. false
  2. People like painting their houses at Easter. false
  3. Easter celebrates the rebirth of Jesus. true
  4. In England children roll eggs down a hill. true
  5. In Armenia kids go on an egg hunt. false
  6. Children go from to house and ask for sweets at Easter. false

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.