Արտադրյալ: Քանորդ

 1. Ինչպես կփոխվի արտադրյալը, եթե՝
  ա.  արտադրիչերից մեկը մեծացնենք 3  անգամ,
  կմեծանա 3 անգամ
  բ.  արտադրիչերից մեկը մեծացնենք 3  անգամ, մյուսը՝  2 անգամ,
  կմեծանա 6 անգամ
  գ.  արտադրիչերից մեկը մեծացնենք 2 անգամ, մյուսը փոքրացնենք 2 անգամ,
  չի ազդում
  դ.  արտադրիչերից մեկը փոքրացնենք 3 անգամ,
  կփոքրանա 3 անգամ
  ե.  արտադրիչերից յուրաքանչյուրը փոքրացնենք  3 անգամ,
  կփոքրանա 9 անգամ
  զ.  արտադրիչերից մեկը մեծացնենք, մյուսը նույն չափով փոքրացնենք
  չի ազդում

2. Ինչպես կփոխվի քանորդը, եթե՝
ա. բաժանելին  մեծացնենք 3  անգամ,
բ. բաժանելին և բաժանարարը մեծացնենք  2 անգամ,
գ.  բաժանելին մեծացնենք 3 անգամ, մյուսը` փոքրացնենք 2 անգամ,
դ.  բաժանելին և բաժանարարը փոքրացնենք 3 անգամ,
ե. բաժանարարը յուրաքանչյուրը փոքրացնենք  2 անգամ,
զ.  բաժանելին և բաժանարարը մեծացնենք նույնքան անգամ:

3.Եռանիշ թվի գրության մեջ ջնջեցին հարյուրավորը: Ստացված երկնիշ թիվը բազմապատկեցին 7-ով և ստացան սկզբնական եռանիշ թիվը: Գտեք այդ թիվը:

4. Գտեք 20 հայտարարով կոտորակ, որը մեծ լինի 4/13-ից և փոքր լինի 5/13-ից:

Գումար: Տարբերություն: Քանորդ: Արտադրյալ

 1. Գտի՛ր անհայտ
  ա.  գումարելին, եթե գումարելիներից մեկը 43 է, իսկ գումարը՝ 83;
  83-43=40
  բ.   հանելին, եթե նվազելին 53 է, տարբերությունը՝ 42;
  53-42=11
  գ.   նվազելին, եթե տարբերությունը 15 է, իսկ հանելին՝ 14;
  15+14=29
  դ.   արտադրիչը, եթե հայտնի արտադրիչը 8 է, արտադրյալը՝ 56;
  56:8=7
  ե.   բաժանարարը, եթե բաժանելին 35 է, քանորդը՝ 7;
  35:7=5
  զ.   բաժանելին, եթե բաժանարարը 5 է,իսկ քանորդը՝ 10:
  5*10=50
 2.  Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը, եթե
  ա. գումարելիներից մեկը մեծացնենք 6-ով;
  կմեծանա 6-ով
  բ.  գումարելիներից մեկը մեծացնենք 7-ով, մյուսը՝ 4-ով;
  կմեծանա 11-ով
  գ.  գումարելիներից մեկը մեծացնենք 7- ով, մյուսը փոքրացնենք 4-ով:
  կմեծանա 3-ով
 3. Ինչպես կփոխվի տարբերությունը, եթե
  ա. նվազելին և հանելին մեծացնենք 6-ով;
  չի ազդում
  բ. նվազելին մեծացնենք 5-ով, հանելին՝ 3-ով;
  կմեծանա 2-ով
  գ. նվազելին մեծացնենք 5-ով, հանելին փոքրացնենք 2-ով:
  կմեծանա 3-ով
 4. Հաշվի՛ր հարմար եղանակով.
  ա. 841+478+159=1478
  բ. 583+269+331=1183
  գ. 967+289-467=789
  դ. 25x7x11x4 =7700
 5. Ինչպես կփոխվի տարբերությունը, եթե
  ա. նվազելին փոքրացնենք 2-ով, հանելին՝ 3-ով;
  կմեծանա 1-ով
  բ. նվազելին փոքրացնենք 4-ով, հանելին մեծացնենք 1-ով;
  կփոքրանա 5-ով
  գ. նվազելին և հանելին մեծացնենք նույն չափով:
  չի ազդում
 6.  Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը, եթե
  ա. գումարելիներից մեկը փոքրացնենք 5-ով;
  կփոքրանա 5-ով
  բ.  գումարելիներից մեկը փոքրացնենք 5-ով, մյուսը՝ 3-ով;
  կփոքրանա 8-ով
  գ.  գումարելիներից մեկը մեծացնենք, և նույնքանով էլ փոքրացնենք մյուսը
  չի ազդում