2.Պամվածքից դուրս գրի՛ր՝

ա․Պատմողական և հարցական նախադասություններ,

Մի անգամ Իկար անունով գոճին եկավ Կախարդական աղբյուրի մոտ եւ խնդրեց, որ նա կատարի իր ցանկությունը։

— Երեւի ուզում ես թռչել սովորե՞լ,— հարցրեցին նրանք։

բ․ Երկուական  գոյական, ածական, բայ։

գոյական-Իկար,մայրիկ

ածական-հիանալի,կախարդական

բայ-թռչել ,խնդրել