Հետաքրքրաշարժ լեզվական առաջադրանքներ

 1. Կենդանական աշխարհի քանի՞ ներկայացուցիչ կա տրված շարքում՝ ուղտ, ալոջ, երան, երե, վարուժան, թաղար, կորյուն, կենգուրու ։

Ա. 4 Բ. 5 Գ. 6 Դ. 7 Ե. 8

 1. -Կոմիտա՛ս, երեխաներին քանի՞ գիրք տվեցին դպրոցի գրադարանում: Կոմիտասի պատասխանը կա հարցում: Գտի՛ր այն:

Ա. 3 Բ. 6 Գ. 9 Դ. 10 Ե. 16

 1. Ձուկ-ձկան, ամառ-ամռան, մանուկ-մանկան, դուռ-դռան, սեղան-սեղանի շարքում կա օրինաչափություն, որին չի ենթարկվում բառազույգերից մեկը: Նման օրինաչափությամբ գտեք պատասխանի տարբերակների «ավելորդ» բառը:

Ա. ծաղիկ Բ. պատանի Գ. պապ Դ. գիրք Ե. Ծիծաղ

 1. Բերված բառազույգերը, բացի մեկից, կազմվել են որոշակի օրինաչափությամբ: Ո՞րը չի համապատասխանում օրինաչափությանը:

Ա. լռիկ-մնջիկ Բ. պստիկ-մստիկ Գ. թելիկ-մելիկ Դ. ծուռտիկ-մուռտիկ Ե. չալիկ-մալիկ

 1. Համակարգիչը բոլոր տառերը կպցրել է իրար: Արմենը փորձեց շտկել թերությունը և ստացավ մի քանի տարբերակ: Քո կարծիքով՝ ո՞րն է ճիշտ վերականգնված նախադասությունը:
  Գերուկլորտղամարդէրնաևհևումէրփուքսիպեսքրտինքիկաթիլներըշարվելէիննրաչ եչոտկարմիրերեսին:

Ա. Գերուկ, լոր տղա, մարդ էր նաև, հևում էր փուո՜ւ, քսի պես. քրտինքի կաթիլները շարվել էին նրա չեչոտ, կարմիր երեսին:

Բ. Գերուկ, կլոր տղամարդ էր նա, հևիհև ո՞ւմ էր փուքսի պես փնտրում. քրտինքի կաթիլները շարվել էին նրա չեչոտ, կարմիր իրերին:

Գ. Գեր ու կլոր տղամարդ էր նա և հևում էր փուքսի պես. քրտինքի կաթիլները շարվել էին նրա չեչոտ, կարմիր երեսին:

Դ. Գեր ու կլոր տղամարդ էր նա և հևում էր փուքսի պես. քրտինքի կաթիլները շարել էին նրա չեչոտ, կարմիր երեսին:

 1. Եթե պատգամավորություն բառից հանենք որմը, ապա մեխը, այնուհետև անտեսենք թվականը և դերանունը, մնացած տառերով ո՞ր բառը կկազմենք:

Ա. ավյուն Բ. մութ Գ. նյութ Դ. արյուն Ե. ուրույն

 1. Եթե բառերը բաժանվեն բանակների, ապա ո՞ր բառազույգերի բառերը կհայտնվեն հակառակորդ բանակներում` կանուխ-ուշ 2. բերրի-արգավանդ 3. թեժ-մարմանդ 4. ագահ-աչքածակ 5. առույգ-աշխույժ:
 2. Ա. 2, 3 Բ. 1, 5 Գ. 1, 3 Դ. 4, 5 Ե. 3, 4

Մասշտաբ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 1.  Քարտեզի վրա գյուղից քաղաք հեռավորությունը  37 սմ է։ Գտել քաղաքից գյուղ ընկած ճանապարհի երկարությունը, եթե մասշտաբը 1։100 000 է։
  37
 2. Քարտեզի մասշտաբը 1։20 000 է։ Որքան է երկու քաղաքների միջև եղած իրական հեռավորությունը, եթե քարտեզի վրա պատկերված է․
  ա) 31կմ,        բ) 7մ,      գ) 11սմ,       դ) 3դմ        ե) 22 մմ։
 3. Քաղաքների միջև ընկած հեռավորությունը 620կմ է։ Որոշել նույն քաղաքների միջև ընկած հեռավորությունը քարտեզի վրա, եթե մասշտաբը հավասար է․
  ա) 1։1000=620000      բ) 1։100000=62000000     գ) 1։1000000=620000000      դ)1։2000=1240000
 4.  Քարտեզի վրա հարևան գյուղերի հեռավորությունը  54 սմ է։ Գտել գյուղերի միջև ընկած ճանապարհի երկարությունը, եթե մասշտաբը 1։30 000 է։
  16200000
 5. Քարտեզի մասշտաբը 1։1 000 է։ Որքան է երկու քաղաքների միջև եղած իրական հեռավորությունը, եթե քարտեզի վրա պատկերված է․ ա) 121սմ=121000      բ) 44սմ=44000      գ) 4սմ=4000    դ)18սմ=18000     ե) 5սմ=5000       զ) 36 մմ,        է) 80դմ  ը)  9մ։
 6. Քաղաքների միջև ընկած հեռավորությունը 70կմ է։ Որոշել նույն քաղաքների միջև ընկած հեռավորությունը քարտեզի վրա, եթե մասշտաբը հավասար է․ ա) 1։100=7000      բ) 1։1000=70000      գ) 1։100000=7000000      դ)1։2000=140000         ե) 1։4000=280000      զ) 1։500=35000

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

full.h1

1=35/28
2=5/6
3=8/15
4=3/4
5=10/9
6=1/12
7=124/5
8=2
9=8/5
10=1
11=10
12=7/9
 1. Հաշվի՛ր․
  full.h1
 2. Ստորին նկարում հարևան են կոչվում այն շրջանները, որոնք միացված են մեկ գծիկով։ Շրջաններից յուրաքանչյուրում տեղադրել մեկական թիվ այնպես, որ երկու հարևան շրջանների թվերն ունենան մեկից ավելի ընդհանուր բաժանարար, իսկ ոչ հարևանները լինեն փոխադարձաբար պարզ։ 11512
 3. Երկու ճյուղերի վրա միասին կա 25 ճնճղուկ։ Այն բանից հետո, երբ առաջինից երկրորդ թռավ 5ճնճղուկ, իսկ երկրորդից թռավ գնաց 7 ճնճղուկ, երկրորդ ճյուղի վրա մնաց երկու անգամ քիչ ճնճղուկ, քան առաջինում։ Քանի ճնճղուկ կար յուրաքանչյուր ճյուղին։

14.12.2020

137. Կետերի փոխարեն գրի´ր ժամանակ ցույց տվող տրված բառերից ու բառակապակցություններից  մեկը:

Աշխարհում կան երկրներ, որոնց բնակիչները (երկու միլիոն մարդ) խմելու մաքուր ջրից չեն օգտվում:

Հիմալայներում վերջերս հայտնաբերվել է քարե դարին բնորոշ քարանձավային մարդկանց զարգացում ունեցող անհայտ մի ցեղ:

Գիտնականներն ասում են, որ գալիք դարում երկրի վրա կլիմայական զգալի  փոփոխություններ են լինում:

Դարեր առաջ նետաղեղը հզոր զենք էր համարվում:

Դարեր առաջ, հիմա, վերջերս, գալիք դարում:

138. Հրաման արտահայտող նախաասությունները  գտի´ր և դրանց բայերն ընդգծի´ր:

Կշրջես աշխարհից աշխարհ ու տուն կգաս:

Շրջի´ր աշխարհից աշխարհ ու տո´ւն եկ:

Արծվի ճուտ ես պահում, որ մեծանա, արծիվ դառնա:
Արծվի ճուտ պահի´ր, որ մեծանա, արծիվ դառնա:

Չես քնի, մինչև տատդ հեքիաթ չպատմի:

Մի´ քնիր, մինչև տատդ հեքիաթ չպատմի:

139. Հաց  բազմիմաստ բառը նախադասությունների  մեջ գործածի´ր քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով:
Հացը սուրբ է ,որորվետև մարդիկ սովամահ չեն եղել հացի պաճառով :Ընտանիքը մեծեր էր հացը չեր հերիքում :

140. Տրված բառերը գործածելով՝ պատմություն հորինի´ր:

Երիտասարդ, վառ, ծամեր, ծաղրել, ծնունդ, ծառ, թուփ, բարձր, ծանր:

Երիտասարդ թուփ է լինում նա շատ անբախտ էր լինում բայց երբ նրա ծնունդ է լինում անբախտությունը կորում է և ծնունդ այս օրն էր:Նա իր ծնունդին կանչեց վարդին և ծառին նրանք ուրախանում էին բայց երբ եկան ժուկերը նրանք նրանց ծաղրեցին և ծամերը կտրեցին :Թուփը բարձր և վառ կանթիլներով էր լալիս բայց ադրդեն ուշ էր:Նա հասկացավ ,որ կապչունի քո ծննունդ է թե չե:

141. Շարքի բոլոր բառերր, բացի մեկից, նույն ձևով են կազմված: Գտի´ր օրինաչափությանը չենթարկվող բառը:

ա) Տարեվերջ, հրաշամանուկ, ամանոր, մեծահոգի, փրկա- գին:

բ) Դասաժամ, հողագունդ, մանրազնին, մանրախնղիր, սեղանատամ:

142. Տրված բարդ բառերի իմաստները բառակապակցություններով արտահայտի´ր:

Հանքափոր բեգեմոնդ ման էր գալիս :, գրագետ մարդիք ման են գալիս այգում , պատմագիրը պահվում է յոթ պատի հետևում, խաղագիրք էր սիրում իմ եղբայրը, , խնդրագիր շատ դժվար էր ստեղծել :

143. Անել և  տալ  բառերով հնարավորին չափ շատ հարադրություններ ու դարձվածքներ կազմի´ր:

Մասշտաբ։ Խնդիրներ

Առաջադրանքներ

1․ Քարտեզի վրա գյուղից քաղաք հեռավորությունը 23սմ է։ Գտել քաղաքից գյուղ ընկած ճանապարհի երկարությունը, եթե Մասշտաբը 1։200 000 է։
23*200000=4600000:1000=4600կմ

2․ Քարտեզի մասշտաբը 1։10 000 է։ Որքան է երկու քաղաքների միջև եղած իրական հեռավորությունը, եթե քարտեզի վրա պատկերված է․
10000:1000=10

ա) 3սմ=30000        բ) 5սմ=50000      գ) 1սմ=10000       դ)12սմ=120000        ե) 21սմ=210000       զ) 52 մմ=520        է) 10դմ=100000        ը)  1մ=100           թ) 32սմ=320000     ժ) 11սմ=110000։

3․ Երևան-Ստեփանակերտ ճանապարհի հեռավորությունը 330 կմ է։ Ինչպիսին կլինի քաղաքների միջև ընկած հեռավորություն քարտեզի վրա, եթե քարտեզի մասշտաբը  1։100 000 է։33000000000

4․ Արաքս գետի երկարությունը 1000կմ է։ Ինչպիսին կլինի գտի երկարությունը քարտեզի վրա, եթե վերջինիի մասշտաբը 1։10000 է։

5․ Քաղաքների միջև ընկած հեռավորությունը 8կմ է։ Որոշել նույն քաղաքների միջև ընկած հեռավորությունը քարտեզի վրա, եթե մասշտաբը հավասար է․

ա) 1։10=80     բ) 1։100;      գ) 1։10000;      դ)1։2000;         ե) 1։400;      զ) 1։5000։