Անկյունների չափումը

1) Քանի՞ աստիճանով է պտտվում ժամացույցի րոպեասլաքը 5 րոպեում:
360

2) Քանի՞ աստիճանով է պտտվում ժամացույցի ժամսլաքը 2 ժամում:
360×2

3) Կառուցել MNK և CNK անկյուններն այնպես, որ ∠MNK = 130°, ∠CNK = 80° և NC ճառագայթը MNK անկյունը բաժանի երկու մասի։ Գտնել MNC անկյան աստիճանային չափը։


130-80=50

4) Փռված անկյան ո՞ր մասն է կազմում 70օ-ի անկյունը:

5) Ուղիղ անկյան ո՞ր մասն է կազմում 42°-ի անկյունը:

6) OE Ճառագայթը AOB անկյունը տրոհում է երկու անկյան: Գտեք <AOB-ն, եթե՝

ա) <AOE=440, <EOB=770,
44+77=1110

բ) <AOE=12037, <EOB=108025’:
12037’+108025’=1210 2′

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

7) OC Ճառագայթը AOB անկյունը տրոհում է երկու անկյան: Գտեք COB անկյունը, եթե <AOB=780, իսկ AOC անկյունը 180-ով փոքր է BOC անկյունից:
78-18=60
60/2=30
30+18=48
<AOC =30
<BOC =48

8) OC Ճառագայթը AOB անկյունը տրոհում է երկու անկյան: Գտեք AOC անկյունը, եթե <AOB=1550, և AOC անկյունը 150-ով մեծ է COB անկյունից:
155-15=140
140/2=70
70+15=85

<AOC=85
<COB=70
9) AOB անկյունը AOC անկյան մասն է: Հայտնի է, որ <AOC=1080, <AOB=3<BOC: Գտեք AOB անկյունը:
108/4=27
27*3=81
<AOB =81
<

<AOC=85
<COB=70
9) AOB անկյունը AOC անկյան մասն է: Հայտնի է, որ <AOC=1080, <AOB=3<BOC: Գտեք AOB անկյունը:
108/4=27
27*3=81
<AOB =81
<BOC=27


Հայոց լեզու

  1. Ուղղագրական բառարանից դո՛ւրս գրիր բառեր, որոնք բավարարեն տրված պայմաններին:

Օրինակ՝

5 տառ, 6 հնչյուն — երանգ:

4 տառ, 6 հնչյուն-որևէ: 5 տառ, 6 հնչյուն-երանգ: 6 տառ, 7 հնչյուն-որոշել: 8 տառ, 10 հնչյուն:

2․ Տրված բառազույգերում ընդգծված արմատները համեմատի՛ր և գրի՛ր, թե ինչ փոփոխոթյուն է կատարվել:

Օրինակ՝

տպագիրգրաճանաչ — ի-ն դարձել է ը:

Հայրենասերսիրալիր: Սպառազեն,զինավառ: Անիղձըղձալի: Լայնասիրտսրտագին: Մեծատունտնական: Բազմագույնգունագեղ: Հետախույզ, հետախուզել:

3․Տրված բաղադրիչներով բառեր կազմի՛ր և նշի՛ր, թե ինչ հնչյունափոխություն է կատարվել:

Ոսկի + ա + գույն-ոսկեգույն, փոշի + ա + կուլ-փոշեկուլ, տարի + ա + վերջ-տարեվերջ, այգի + ա + պան-այգեպան, բարի + ա + կամ-բարեկամ:

4․ Որտեղ պետք էկետի փոխարեն յ գրի՛րՈ՞ր դեպքում գրեցիր յն:

Հայացք, հայելի, հոյակապ, միյացում, ձիարշավ, տիեզերական, փակյի, կայարան, խաբեություն, էի, գնայի, տղաի, Մարոի

5. Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված հոմանիշներից ամենահարմարը:

Ջուրը շատ (սառն, ցուրտ, պաղ) էր, ճիշտ օրվա նման:

…. (սիրտը շուռ եկած, տակն ու վրա եղած, ալեկոծված, հուզված, վրդովված) ծովը ծեծում էր ափերը:

Ինչո՞ւ ես այդպես … (աներեր, հաստատուն, անսասան, անշարժ, անդրդվելի, անխախտ) նստել՝ փայտ կուլ տվածի նման:

Մարդն այնպես … (շուտափույթ, արագ, շուտ, հապճեպ) էր քայլում, կարծես կարևոր մի բանից ուշանում էր:

Փոքրիկը մի քիչ ոտքը կախ գցեց, հետո … (համարձակվեց, սիրտ առավ, խիզախեց, հանդգնեց) ու մոտ եկավ:

Ի վերջո այնպիսի մի տաճար … (շինեց, կառուցեց, կերտեց), որ բոլորին զարմացրեց իր արվեստով:

6․ Տրված բառերն, ըստ հոմանիշության, բաժանի՛ր հինգ խմբի:

Դժբախտ, հին, փնթփնթան, հնամենի, անկայուն, տոկուն, երերուն, թշվառ, դիմացկուն, հնօրյա, դժգոհ, անբախտ, պինդ, հինավուրց, չարաբախտ, ամուր, վաղեմի, անհաստատ, խախուտ, դժկամ, ապերջանիկ, տարաբախտ, դողդոջուն:

7․ Տրված դարձվածքներն արտահայտի՛ր մեկական բառերով:

Պատի ծեփ դառնալ-, պայման կապել-պայմանավորվել, քիթը կախել-տխրել, բերանը բաց մնալ-ափշել, իրեն պատեպատ տալ-նիարթանալ:

8․ Տրված բառերը գործածելով՝ հորինի՛ր պատմություն:

Աշխարհ, շնորհք, ճանապարհ, խոնարհ, արհամարհել:
Մի ճանփորթ ուզում էր ճանապարհորդել ամբողջ աշխարհով :Ճանապարհին նա տեսավ խոզերի և ասաց , դուք շնորք չունեք ,խոզերը արհամարհեցին ,եկավ տերը և խոնարհվեց ,ասաց ,որ խոզերը չեն խոսում:.