A LETTER TO MY FRIEND

Hi my friend, I live in Yerevan , Armenia. It is a beautiful city . Yerevan is a very old  and small but I love him .There are many museums and theaters , wonderful gardens . When you come to Yerevan, we will walk together. I will be waiting for you.                                                                                                                            Best wishes

Mika

Հարցեր

  1. Ի՞նչպես  են առաջանում աղբյուրները :
  2. Մարդիկ ի՞նչպես են օգտագործում աղբյուրի ջրերը :
  3. Աղբյուրը մի ուրիշ աղբյուրին միանալով ի՞նչ է դառնում :
  4. Ամենաշատ ջուրը ո՞րտեղ է լինում:
  5. Ո՞րտեղ են առաջանում լճերը:
  6. Լճերում  ի՞նչ տեսակի ջրեր կան:
  7. Ո՞ր տեսակի լճերում են լինում ձկներ :
  8. Ի՞նչից են առաջանում գետերը :
  9. Փոքր գետերը ի՞նչպես են կոչվում:    
  10. Գետերն ի՞նչ նշանակություն ունեն մարդկանց կյանքում: