Հունվարի 31

Գործնական քերականության առաջադրանքների փաթեթից կատարի’ր 10,12, 13, 14,17, 19,20 առաջադրանքները։

  1. Տրված բառերը վանկատի’ր և բոլոր հնարավոր ձևերով տողադարձի՛ր:

Գրավչություն-գը-րավ-չութ-յուն, ժողովրդական-ժո-ղո-վըր-դա-կան, ճերմակաթև-ճեր-մա-կա-թև, թևատարած-թե-վա-տա-րած, ուղևորություն-ու-ղե-վո-րութ-յուն, ավյուն-ավ-յուն:

  1. Փորձի՛ր բացատրել, թե ինչպե՞ս է կատարվել տրված բառերի տողադարձը:

Ան- օգուտ, ան- արվեստ, երկ-ոտանի, հյուսիս- արևելյան, նախ-օրոք, մանր-ատամ, բևեռ-աղվես:
Արմատը առանձնացվել է մյուս արմատից կամ ածանցից

  1. Ուշադրություն դարձրու՛ տողադարձված բառերին և պարզի՛ր, թե ինչո՞ւ գաղտնվանկի ը-ն չի գրվում:

Սևա- գրել, մանրա- նկարչություն, մակա- գրություն, մանրա խնդիր, ակն- դետ, ակն- կալել, մանրա- պճեղ, հարցա- պնդում :

  1. Ստուգի՛ր՝ տրված բառաշարքերի բոլո՞ր բառերն են ճիշտ գրված. և սխալներն ուղղի՛ր:

Ա.Դարբին, երբ, լիրբ, հարբել, նուրբ, որբ, սուրբ, սրբել, ուրբաթ, փրփուր, երփներանգ:

Բ. Խաբել, խաբեբա, շաբաթ, համբերել, համբուրել, համբույր, շամփուր, ճամփա:

Գ. Աղբյուր, եղբայր, ողբալ, աղբանոց, թուխպ:

  1. Ստուգի՛ր՝ տրված բառաշարքերի բոլո՞ր բառերն են ճիշտ գրված,և սխալներն ուղղի՛ր:

Ա.Թարգմանել, կարգ, մարգարիտ, պարգև, արքա, քրքջալ, թարգմանություն, մարգարե:
Բ . Կարագ, թագավոր, ծագում, հոգի, ճրագ, օգնել, հագնել, սգավոր, նորոգել, մուգ, (կապույտ) ավագ:

Փետրվարի 1

Կարդա’`

1.Հ․ Թումանյանի ինքնակենսագրությունը։

2.Թումանյանի մեծ վիշտը։

Առաջադրանք`

1.Ընթերցելուց հետո 7-10 նախադասությամբ գրի’ր խոհերիդ, զգացողություններիդ մասին։
Ես մտածում եմ ,որ չի կարելի սովորեցնել մի բան ձեռքի ուժի օգնությամբ ,որովհետև նա այդպես չի կարողանա սովորել: Այլ պետք է համբերատար հասկացնել: Այն ժամանակներում դա նորմալ է եղել, որովհետև եղել է գյուղերում ու ոչ ոք չի բողոքել : Ավելի շուտ դա նորմալ ու ճիշտ են համարել , քանի որ գյուղացիները եղել են անկիրթ ու գյուղի միակ կիրթ մարդը , դա քահանան էր: Նա էլ ինչ ասում կամ անում էր ,ուրեմն դա էր ճիշտը:

2. Ինքնակենսագրականից ելնելով բնութագրի’ր Թումանյանի ծնողներին։
Նրանք շատ լավն էին և բարի : Նրանք բոլորին հավասար ուշադրություն էին դարձնում , բոլոր երեխաններին: Բայց հայրն ու մայրը շատ տարբեր հատկություններ ու բնավորություն ունեին , դրա պատճառով էլ շատ վիճում էին:

3.Ինչպիսի°ն էր գյուղական ուսումնարանը։ Կա°ն արդյոք նմանություններ ներկայիս դպրոցների եւ այդ ուսումնարանների միջեւ։
Գյուղի երեխաները հավաքվել էին Սահակ վարդապետի մոտ սովորելու և դա եղավ ուսումնարան: Իհարկե նմանություններ չկան , այդպիսի վայրենություններ չի թույլատրվում :