Երկրորդ պարապմունք՝ Համաշխարհային կրոններ․ մահմեդականություն

 Դուրս գրել 10 փաստ, որոնք բնութագրում են մահմեդական կրոնը, բանավոր ներկայացնել (դասարանական աշխատանք)։ Բանավոր քննարկման ժամանակ ներկայացնել մահմեդական կրոնի և քրիստոնեության առանձնահատկությունները։

  1. Միաստվածություն

2. Մուհամմադը աստծո մարգարեն է

3. Սուրբ գիրքը Ղուրանն է

4. Ղուրանը Աստծո վերջնական ու անփոփոխ բացահայտումն է։

5. Ունի 2 ուղղություն՝ սուննի և շիա

6. Ամենօրյա աղոթք-5 անգամ

7. հարկահավաքություն

8. Ռամադանի ժամանակ ծոմապահություն

9. Ուխտագնացություն դեպի Մեքքա

10. Իսլամական օրացույցը լուսնային է

Մետաղաձուլություն և մեքենաշինություն

Դասի հղում

Այլ 1․ 2․ 3․

  1. Ի՞նչ դեր ունի մետղաձուլությունը ժամանակակից կյանքում և տնտեսության մեջ: 
    Մետաղաձուլությունը տնտեսության հզորության հիմքն է: Ժամանակակից կյանքում այն մեծ դեր ունի նաև գիտության և տեխնիկայի բնագավառներում:
  2. Ի՞նչպիսի փոխադարձ կապեր կան մեքենաշինության և մետաղաձուլության միջև:
    Մեքենաշինության զարգացման համար անհրաժեշտ են շատ մետաղներ, որոնք ստանում են մետաղաձուլության շնորհիվ: Առանց մետաղաձուլության մեքենաշինություն չէր կարող լիներ:
  3. Քարտեզի վրա նշել այն երկրները, որոնք առաջատար են մեքենաշինության ոլորտում:

     

4.Քարտեզի վրա նշել այն երկրները, որոնք առաջատար են Էեկտրաէներգիայի արտադրությամբ: 

5.Քարտեզի վրա նշել այն երկրները, որոնք առաջատար են երկաթաքարի արդյունահանմամբ: 

Կառուցումներ

Տեսական նյութ

Կառուցումներ թեմայի համար մեզ անհրաժեշտ է GeoGebra ծրագիրը, այն կարող եք ներբեռնել այստեղից։ Ուսումնասիրելու ենք երկու տիպի խնդիրներ․

Խնդիր 1. Տրված ճառագայթի վրա տեղադրել տրվածին հավասար հատված։

Խնդիր 2. Տրված ճառագայթից տեղադրել տրվածին հավասար անկյուն։

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Տրված է BAC սուր անկյունը և XY ճառագայթը։ Կառուցեք YXZ անկյունն այնպես, որ <YXZ=2<BAC:

2) Տրված է a ուղիղը, նրա վրա չգտնվող B կետը և PQ հատվածը։ M կետը a ուղղի վրա կառուցեք այնպես, որ BM=PQ: Խնդիրը արդյո”ք միշտ լուծում ունի։

Լրացուցիչ(տանը)

3) Ուղղի վրա տրված են երկու կետ՝ A-ն և B-ն։ BA ճառագայթի շարունակության վրա BC հատվածը տեղադրեք այնպես, որ BC=2AB:

4) Տրված են շրջանագիծը, նրա վրա չգտնվող A կետը և PQ հատվածը։ M կետը շրջանագծի վրա կառուցեք այնպես, որ AM=PQ: Խնդիրը արդյո”ք միշտ լուծում ունի։

5) Կառուցեք մի հատված, որի երկարությունը հավասար է տրված երկու հատվածների երկարությունների գումարին։

Advertisements

Փետրվարի 16

1.Ավարտի’ր հետեւյալ աշխատանքը`

Ընտրի՛ր Հ. Թումանյանի հեքիաթներից մեկը և ներկայացրո’ւ ընտանեկան բեմադրում֊ընթերցում՝ ըստ «Ընտանեկան ռադիոթատրոն» նախագծի։

2. Գործնական քերականության առաջադրանքների փաթեթից կատարի’ր 72_75_րդ առաջադրանքները։

72.Բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր, հաշվի՛ր, թե քանի՛արմատից և ածանցից է կազմված, և պարզի՛ր, թե բառաշարքերից յուրաքանչյուրն ի՞նչ ընդհանրության հիման վրա է կազմված:

Օրինակ՝
մթնկա- մթն(մութն) – կա-2 արմատ:
Բարեսրտություն- բարե (բարի-ա) սրտ (սիրտ) – ություն- 2 արմատ և 1ածանց:
Դժկամություն-դժ- կամ(ք) ություն- 1 արմատ և 2 ածանց:

Ա.Ծովահեն-2 արմատ, լուսնկա-2 արմատ, ընձուղտ-2 արմատ, նավահանգիստ-2 արմատ, գիսաստղ-2 արմատ, գիտարշավ–2 արմատ, բախտակից-2արմատ, ճերմակաթույր-2 արմատ, կամազուրկ-2 արմատ: Բոլորը ունեն 2 արմատ
Բ. Մաքրահնչյուն-2 արմատ+1 ածանց, ռմբարկու-1 արմատ+1ածանց, վրիժառու-1 արմատ+1 ածանց, կառավարիչ-1 արմատ+1 ածանց, կուսակցություն-2 արմատ+1 ածանց, անկանխակալ-1 արմատ+2 ածանց, աղմկարարություն-2 արմատ+1 ածանց, բանաստեղծություն-2 արմատ+1 ածանց, կարգադրիչ-2 արմատ+1 ածանց:
Գ.Բառարանային-1 արմատ+2 ածանց, անմտություն-1 արմատ+2 ածանց, դժբախտություն-1 արմատ+2 ածանց, հակագիտական-1 արմատ+2 ածանց, տկարություն-1 արմատ+2 ածանց, գրչակ-1 արմատ+2 ածանց, (ապաշնորհ գրող), գրականություն-1 արմատ+2 ածանց: Բոլորը 1 արմատ+2 ածանց են
73.Պարզի՛ր, թե տրված բառախմբերն ի՞նչ սկզբունքով են կազմված: Խմբերը լրացրո՛ւ նոր բառերով:

Ա. Ծաղիկ,ուղի, լույս, բույր, պատ, տուն, շուն: Պարզ
Բ. Արևածաղիկ,ծաղկաբույր, ուղղաթիռ, ուղղանկյուն, ինքնաթիռ…: Բարդ
Գ. Ծաղկանոց, ծաղկաստան, անծաղիկ, ուղղություն, ուղղել, անուղղելի, դժբախտ…: Ածանցավոր
74. Տրված նախադասությունները լրացրո՛ւ:
Բառերն ըստ կազմության լինում են պարզ և բաղադրյալ:
Բաղադրյալ բառերի բաղադրիչներ լինում են ածանցներն ու վերջավորությունները:
Միայն արմատներով, առանց ածանցի, կազմված բաղադրյալ բառերը բարդ են:
Մեկ արմատով և ածանցով կամ ածանցներով կազմված բառերը ածանցավոր են:
Բարդածանցավոր են այն բաղադրյալ բառերը, որոնք ունեն ածանց և 2 և ավել արմատ:
75.Յուրաքանչյուր շարքից մի բաղադրիչ ընտրի՛ր և կազմի՛ր բաղադրյալ բառեր: Նշի՛ր, թե ի՞նչ հնչյունափոխություն կատարվեց:
ա) Խնդիր, ձույլ, ջուր, ոսկի, կին, թթու, պետ(ք), տարի:
բ) Մուտ, անք, մեծար, անի, ծին, ածո,շող, ային:
կնամեծար,ջրախին,ոսկեշող,թթվային, ձուլածո,պիտանի,խնդրանք,տարեմուտ

Խորանարդների գումարը

Տեսական նյութ

Կիրառելով բազմանդամների բազմապատկման և նման անդամների միացման կանոնները` ստանում ենք`

(a+b)(a2-ab+b2)=a3-a2b+ab2+ba2-ab2+b3=a3+b3:

Այսպիսով` 

    (a+b)(a2-ab+b2)=a3+b3

հավասարությունն անվանում են խորանարդների գումարի բանաձև: 

a2-ab+b2 բազմանդամն անվանում են a-ի և b-ի տարբերության թերի քառակուսի:

Առաջադրանքներ (դասարանում)

1) Արտահայտությունը ներկայացրեք 3 ցուցիչով աստիճանի տեսքով.
Օրինակ՝
ա) 125=53 բ) 8=23 գ) 27=33; դ) 64y6=(4y2)3; ե) x3y6=(xy2)3; զ) 8p3=23p

2) Արտահայտությունը ներկայացրեք խորանարդների գումարի տեսքով`

ա) x3+8=(x+2)(x2-2x+4)

բ)27+a3=(3+a)(9-3a+a2)

գ) 1+m6=(1+m2)(1-m2+m4)

դ) a9+27b3=(a3+3b)(a6-3a3b+9b2)

ե) 64p9+q12=(4p3+q4)(16p6-4p3q4+q8)

զ) x18+8y21=(x6+2y7)(x12-2y7x6+4y14)

Առաջադրանքներ (տանը)

3) Երկանդամը վերլուծեք արտադրիչների.

ա) m3+n3=(m+n)(m2-mn+n2)

բ) p6+q6=(p2+q2)(p4-p2q2+q4)

գ) b3+8=(b+2)(b2-b2+4)

դ) c6+125d3=(c2+5d)(c4-c25d+25d2)

ե) 8p6+8=(2p2+2)(2p4-4p2+4)

զ) 64y3+1=(4y+1)(16y2-4y+1)

4) A, B և C միանդամներն ընտրեք այնպես, որ տեղի ունենա հավասարությունը.

ա) m3+n3=(m+n)(m2-mn+n2)
բ) (x+5)(x2-5x+25)=x3+125
գ) (2x+3y)(4x2-6xy+9y2)=8x3+27y3 ։