Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) AB և CD հատվածները O կենտրոնով շրջանագծի տրամագծեր են: Գտեք AOD եռանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ CB=13սմ, AB=16սմ:

16:2=8
8+8+13=29

Լրացուցիչ(տանը)

2) Նկարում AB և CD լարերը հավասար են: Ապացուցեք, որ <AOB=<COD:

AB=OD=OB=OC
ABO=DOC
<AOB=<COD

3) Նկարում AB=CD, E և F կետերը AB և CD հատվածների միջնակետերն են: Ապացուցեք, որ OE=OF:

04.02.2022

1.Շաղկապ. կատարի’ր 1-2 -րդ առաջադրանքները։
1.Գտնե՛լ շաղկապները և խմբավորե՛լ (համադասական և
ստորադասական)։
համադասական-և,բայց,իսկ,սակայն,նաև,իսկ
ստորադասական-եթե,որպեսզի,որովետև,թեև,քանզի
 2. Կազմե՛լ նախադասություններ՝ գործածելով եթե, որպեսզի, որովհետև, սակայն, իսկ, և շաղկապները։
Ես առավոտյան կգնամ արշավի ,եթե լավ եղանակ լինի:
Վիրահատություն պետք է անել ,որպեսզի աչքը տեսնի :
Այսօր իմ ոտքը շատ է ցավում ,որովհետև երեկ ընկել եմ :
Անհրաշեշտ էր շտապ մեկնել Մոսկվա ,սակայն տոմս չկար:
Այսօր ես արթնացա ժամը ութին, իսկ իմ քույրը՝ ժամը իննին:
Ես և իմ ընկերը գնացինք Արատես:

2. Հ. Թումանյանի բանաստեղծություններից մեկն ընտրի’ր եւ ձայնագրի’ր։
Մութն էր երկինքը, ոչ ոք չըտեսավ

3.Անգիր սովորի’ր «Հայոց վիշտը» բանաստեղծությունը։