English Report

Տնային առաջադրանք-Homework
Մենք այս տարի կարդացել ենք շատ տեքստեր ,թարգմանել ,կատարել տնային առաջադրանքները և այլն :Ինձ այս կիսամյակ շատ դուր է եկել:
Սա թարգմանությունն է-Translate

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.