Գործնական աշխատանք

  1. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերն ու երկհնչյունները:

Ինձ այնպե՜ս է հրապուրում  էլեկտրոնային խաղը: Ամբողջ օրը հետևում եմ փոքր մարդուկին, որը կապույտ հանդերձով է: Իմ հրամանով նա մտնում է մութ աշխարհը, ելնում բարձր պարսպի վրա: Մի սխալ, և հրեշը հաղթում է մարդուկին: Բայց ես այնքան եմ խաղում, որ քաջ Մարիոն (այդպես է մարդուկի անունը) ազատում է թագավորի աղջկան:  Փորձում եմ վեր կենալ, բայց  ոտքերս չեն ենթարկվում, միայն մատներս են շարժվում. կարող եմ սեղմել մեկ այս կոճակը, մեկ այն: Աչքերս լարվածությունից հոգնել են: Ես անօգնական եմ և մենակ այդ անիրական աշխարհում:
Հանկարծ հնչեց զարթուցիչի ձայնը:
— Ա՜խ, ի՜նչ լավ է, որ երազ էր,- բացականչեցի ես:

 

 

2.Բառերը բաժանիր բաղադրիչների: Յուրաքանչյուրի դիմաց նշիր տեսակը ըստ կազմության: Օրինակ՝ խնձորենի-խնձոր+ենի-ածանցավոր բառ

Անհայտ-ան-հայտ-ածանցավոր բառ, խնձորենի-խնձոր-ենի-ածանցավոր բառ, անմտություն-ան-մտ-ություն-ածանցավոր բառ,  մթերային-մթեր-ային-ածանցավոր բառ, տգեղ-տ-գեղ-ածանցավոր բառ, անհավատալիան-ան-հավատ-ալի-ածանցավոր բառ, միլիոնավոր-միլոն-ավոր-ածանցավոր բառ, չկամ-չ-կամ-ածանցավոր բառ,ցուցանակ-ցուց-անակ-ածանցավոր բառ,  կղզյակ-կղզյ-ակ-ածանցավոր բառ, հայրական-հայր-ական-ածանցավոր բառ,  ապաշնորհ-ապա-շնորհ-ածանցավոր բառ, դժգոհություն-,դժ-գոհ-ություն-ածանցավոր բառ, հավաքածու-հավաք-ածու-ածանցավոր բառ, լս-արան-ածանցավոր բառ, ծիծաղ-ելի-ածանցավոր բառ, անթիվ-ան-թիվ-ածանցավոր բառ, մորթեղեն-մորթ-եղեն-ածանցավոր բառ, մետաղյա-մետաղ-յա-ածանցավոր բառ, բացառիկ-բացառ-իկ-ածանցավոր բառ, ասեղնագործություն-ասեղնագործ-ություն-ածանցավոր բառ,
որսորդ-որս-որդ-ածանցավոր բառ, պողպատե-պողպատ-ե-ածանցավոր բառ, հնություն-հն-ություն-ածանցավոր բառ, գունեղ-գուն-եղ-ածանցավոր բառ, մեղմորեն-մեղմ-որեն-ածանցավոր բառ, միջնակարգ-միջն-ա-կարգ-ածական: