Տնային

 1. Ի՞նչ են կենդանի օրգանիզմների հյուսվածքները:
  Դրանք լինում են 4 տեսակի՝ էպիթելային, շարակցական, մկանային, նյարդային։
 2. Ինչպե՞ս կարելի է դիտել հյուսվածքները:
  մանրադիտակով
 3. Հյուսվածքներում միջբջջային կառուցվածքի ի՞նչ ձեւեր գիտեք:
  Լինում են բուսական և կենդանական:

  4. Ո՞ր կենդանի օրգանիզմներում կան հյուսվածքներ:
  Բոլոր բազմաբջիջ օրգանիզմներում

5.Բուսական ի՞նչ հյուսվածքներ կան:
Կան գոյացնող , հիմնական, փոխադրող,մեխանիկական հյուսվածքներ:

 1. Որո՞նք են ծածկող, փոխադրող, գոյացնող հյուսվածքների առանձ-
  նահատկությունները: Ի՞նչ գործառույթ են դրանք կատարում:
  Ծածկող հյուսվածքը բույսը պաշտպանում է արտաքին աշխարհի անբարենպաստ պայմաններից: Դրանից են կազմված բույսերի վերնամաշկն ու ծառերի խցանը:Փոխադրող հյուսվածքի միջոցով տերևներից դեպի արմատ և արմատից դեպի տերևներ են շարժվում ջուր, շաքար, աղեր և բազմաթիվ այլ նյութեր:Գոյացնող հյուսվածքի բջիջներն անընդհատ բաժանվում են և այդ հատկության շնորհիվ բույսերն աճում են: Բույսերում գոյացնող հյուսվածքը տեղակայված է արմատի ծայրամասում և ցողունի գագաթում: