Lesson one


 1. Her heart was giving her trouble .
  2.Mrs. Jenkins not like smoking.
  3. She drink only water.
  4.She like eat fried potatoes
  5. For stop eating fried potatoes.

Across.

2 , 4coffee, 6 all right,7 ,8 like,9 smoking
Down

1 potatoes,2 , 3 lighting , 5 alcohol,

«My favourite book»

Answer the questions:

 • What is your favorite story?
  Alice in wonderland
 • Who is your favorite author?
   Lewis Carroll
 • Who is your favorite character?
  Mad Hatter
 • What is your favorite genre?
  • Action
  • Mystery
  • Suspence
  • Detective
  • Science Fiction
  • Children’s books
  • War
  • Non-fiction
  • Travel books
  • Self-help books
  • History
  • Biography
  • Autobiography
  • Gothic
  • Classic Literature
  • Modern Literature
 • What is the longest book you have ever read? 350 pages
  • How long did it take you to read it? 2 months
 • Have you ever belonged to a book club? No
  • What books did you read?
 • What is the funniest book you have ever read? Sasunci Davit
 • The saddest? Harry Potter
  • The strangest? Sherlock Holms
 • How many books have you read in your life? I don’t remember
 • Is there a time in your life when you read all the time? No
 • How many hours do you spend reading in a week? 3 hours
 • Have you ever been to a book signing or met an author? No
 • Do you have any ideas for a story for you to write? No
 • Do you read books based on recommendations? Yes
 • What are some of the books that were recommended to you? Jelsomino in the world of liars
 • Were you ever given a bad recommendation? No
 • Did it change your opinion of the person who recommended the book? No
 • What books have you recommended for other people?
 • How often do you go to the library?
 • How many books do you check out at a time?
 • How do you choose the books you are going to read? according to the mood
 • How important is the cover of the book. very important
 • Do you watch the movie that came from a book? Yes
 • Most people say the book is better than the movie. Is this true for you? No
 • Did you enjoy reading books in school? Maybe
 • What was your favorite book growing up?
 • Is there a book that you have read more than once? No
  • What was the title?
  • How many times did you read it?
 • Is there a book you just couldn’t finish? Yes
  • What was the title? Sherlock Holms
 • What is your favorite time of day for reading? morning
 • Where is your favorite place to read? in sofa
 • Do you listen to music while you read? no
 • Do you often read book before go to bed? no
 • What factors are important to you when choosing a book to read?
  • Reviews?
  • A Recommendation from a friend?
  • The front cover?
 • What was the last book that you read? Sherlock Holms
 • What is your favorite book of all time?
 • Have you ever read a book and then watched the movie? Which was better? Why? Alice in wonderland
 • Who is the most famous writer from your country? Hovhannes Tumanyan
  • Have you read any of their books? yes
  • Do you think that they are overrated? no
 • What genre of book do you enjoy most?
 • Have you ever tried to read a book in English? yes
 • Do you think that it is more valuable to read a book than to watch television? no
 • Have you ever lent books to your friends and never got them back? no
 • Do you think that the internet and television will eventually make books obsolete? yes

Դ. Վարուժանի 《Հասուն արտ》

Առաջադրանքներ՝

 1. Ինքդ վերնագրի՛ր բանաստեղծությունը և մեկնաբանի՛ր:
  ՙՙՈսկեզօծ արտ՚՚ ,որովհետև արտում աճում էր ցորեն, իսկ ցորենը ոսկեգույն է :
Ցորեն
 1. Արձակ, գրավոր պատմի՛ր բանաստեղծությունը։
  Ցորենի արտը արդեն հասել է , քամին օրորում է և այն նմանվում է բոցավառվող արտի: Այդ դաշտում կար մոծակ , մեղու , բոռ և դեղձանիկ :Ցորենը լավ հասունացել էր և պատրաստ էր հնձվելու:

Խնդիրներ

 1. Նկարում պատկերված են 3 թռչող նետեր
  և 9 անշարժ
  փուչիկներ: Երբ նետը դիպչում է փուչիկին, փուչիկը
  պայթում է, իսկ նետը շարունակում է թռչել նույն
  ուղղությամբ: Քանի՞ փուչիկի չեն դիպչի նետերը:
  (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E

  Սեղանի վրա դրված է երեք մարմին (տե՛ս նկարը): Պատասխանի
 2. տարբերակներում բերված նկարներից ո՞րը կտեսնի Պետրոսը, երբ
 3. նայի սեղանին վերևից:
 4. (A) (B) (C) (D) (

. Հասմիկը երկու նետով կրակեց թիրախին (տե՛ս նկարը):
Առաջին անգամ նա վաստակեց 14 միավոր, երկրորդ
անգամ՝ 16 միավոր: Քանի՞ միավոր վաստակեց Հասմիկը
երրորդ անգամ:
(A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) 22

 1. Այգին բաժանված է նույնանման քառակուսիների: Արագաշարժ
  և դանդաղաշարժ
  խխունջները սկսում են շարժվել
  ܵ կետից տարբեր ուղղություններով՝ այգու պարագծի
  երկայնքով (տե՛ս նկարը): Դանդաղաշարժ
  խխունջը շարժվում է ժամում 1 մետր
  արագությամբ (1
  մ/ժ), իսկ արագաշարժը՝ ժամում
  2 մետր արագությամբ (2
  մ/ժ): Այգու ո՞ր կետում
  երկու խխունջները կհանդիպեն:
  (A) A (B) B (C) C (D) D (E) E
 2. Լուսինեն թղթի վրա հաշվեց երկու երկնիշ թվերի տարբերությունը:
  Հետո նա ներկեց իր գրած գործողության մեջ երկու թվանշան,
  ինչպես ցույց է տրված նկարում: Որքա՞ն է Լուսինեի ներկած թվանշանների գումարը:
  (A) 8 (B) 9 (C) 12 (D) 13 (E) 15
 3. Աստղը պատրաստված է չորս հավասարակողմ եռանկյուններից
  և
  քառակուսուց (տե՛ս նկարը): Քառակուսու պարագիծը 36 սմ է: Որքա՞ն է
  աստղի պարագիծը:
  (A) 144 սմ (B) 120 սմ (C) 104 սմ (D) 90 սմ (E) 72 սմ
 4. Նկարում բերված է տարվա ամիսներից մեկի օրացույցը: Ցավոք,
  այդ օրացույցի վրա թանաք է թափվել, և օրացույցի մեծ մասը չի
  երևում: Շաբաթվա ի՞նչ օր է նկարում բերված ամսվա 25-ը:
  (A) Երկուշաբթի (B) Չորեքշաբթի (C) Հինգշաբթի(D) Շաբաթ (E) Կիրակի

8.Ամենաքիչը քանի՞ անգամ մենք պետք է նետենք սովորական զառը, որ վստահ լինենք, որ
առնվազն մեկ արդյունք կկրկնվի: Սովորական զառը նետելու արդյունք համարվում է
զառի վերևի նիստի վրայի կետերի քանակը:
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 12 (E) 18

 1. Նկարում պատկերված է 3 քառակուսի: Ամենափոքր քառակուսու
  կողմի երկարությունը 6 սմ է: Որքա՞ն է ամենամեծ քառակուսու
  կողմի երկարությունը:
  (A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 14 (E) 16
 2. Բերված պատկերում շրջաններն էլեկտրական լամպեր են, որոնք լարերով միացված են
  միմյանց: Սկզբում բոլոր լամպերն անջատված են: Լամպերից որևէ մեկին դիպչելու
  դեպքում այդ լամպը
  և նրա բոլոր հարևան լամպերը լուսավորվում են:
  Ցանկացած մեկ լարի ծայրերին միացված լամպերը կոչվում են
  հարևան: Ամենաքիչը քանի՞ լամպի է անհրաժեշտ դիպչել, որ
  լուսավորվեն բերված պատկերի բոլոր լամպերը:
  (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

  Նկարում բերված չորս հավասար քառակուսիներից որո՞ւմ է սև տարածքի մակերեսն ամենամեծը:Հավասար է բոլոր քառակուսիներում:
  (A) A-ում (B) B-ում (C) C-ում(D) D-ում (E)


  Ինը ավտոմեքենա մոտենում են խաչմերուկին և խաչմերուկն անցնում դրանց վրա նշված սլաքների ուղղություններով (տե՛ս նկարը): Պատասխանի տարբերակներում բերված պատկերներից ո՞րն է ցույց տալիս այդ մեքենաների դասավորվածությունը խաչմերուկն անցնելուց հետո:
  (A) (B) (C) (D) (E)

Պատմություն

 Բուդդիզմի հիմնադիր է համարվում Սիդխարտխա Գաուտաման, ով աշխարհին հայտնի է որպե Բուդդա`   Լուսավորիչ: Շակյաների ցեղի թագավորի որդի Սիդխարտխա Գաուտաման ծնվել է մոտավորապես մ.թ.ա. 567թ: Համաձայն առասպելների`   թագավորը որդու մասին Աիտա Դևալի կողմից արված մարգարեությունից պաշտպանելու համար միակ ժառանգին շրջապատել էր շքեղությամբ և անում էր ամեն ինչ, որպեսզի թագաժառանգը ոչ մի դժվարություն չտեսնի: Բայց Գաուտամային հաջողվում է դուրս գալ պալատից և այստեղ տեղի է ունենում իրականության հետ երեք հանդիպում. Հիվանդի, ծեր մարդու և թաղման ծիսակատարության: Այսպես անհոգ թագաժառանգը իմանում է, որ աշխարհում կա հիվանդություն, ծերություն և մահ:  Ցնցված իր բացահայտումներից`   ապագա Բուդդան ընդունում է որոշում փնտրել այդ ելքը: Նա փախչում է պալատից և 29 տարեկան հասակում միանում թափառական ճգնավորակյացներին, որոնց հետ անցկացնում է 6 տարի:  Բուդդան շատ արագ սովորում է յոգայի ինքնասահմանափակման մի շարք հնարքներ և հեշտությամբ մտնում էր յոգի ամենաբարդ իրավիճակների մեջ: Սակայն նրան մի միտք էր տանջում, որ այդ ճանապարհով նա ճշմարտությանը չի հասնի: Հերթական անգամ անհաջող փորձերից հետո ճգնավոր Գաուտաման գալիս է այն համոզման, որ պետք է այլ ճանապարհ գտնել: Նստած բո ծառի տակ`   Գաուտաման մշտապես և անշարժ նայում էր արևելք, նրա միտքը միայն մի նպատակի էր ուղղված. տեղից չշարժվել մինչև գերագույն և բացարձակ գիտելիքների չհասնի: Այդպես ծառի տակ նա անցկացրեց 7 շաբաթ: Մի անգամ, երբ նա ծառի տակ խորասուզվել էր մտքերի մեջ, նա բուդդայի իրավիճակ է ապրում: Գաուտաման տիրապետեց նրան, ինչ փնտրում էր: Դրանից հետո սկսվում է նրա քրոզչական գործունեության շրջանը: Բուդդայի աշակերտների թիվը անընդհատ աճում էր: Նրանք միանում են բուդդայական համայնքներին`   սանգխաներին, որոնք հետո ձևավորեցին բուդդայական վանքեր: Բոլոր ուղություններով ուղարկվեցին առաքյալներ, որոնք պետք է տարածեին նոր ուսմունքը: Բրահմայականներն էլ էին դիմում բուդդիզմին: Շատ մարդիկ դառնում էին Բուդդայի աշխարհիկ աշակերտները: 40 տարի առաքելական աշխատանք ծավալելուց հետո Բուդդան հասկացավ, որ եկել է այն ժամանակը, որպեսզի ազատվի իր մարմնից և հասնի նիրվանային`   բացարձակ ազատության: Նա իր կյանքի վերջին ժամերը օգտագործեց վանականներին խորհուրդներ տալով: Նրա վերջին բառերն էին. «Կենցաղի բոլոր մասերն էլ անցողիկ են, անհողդողդ կերպով պայքարեք ձեր ազատության համար»: Ասում են, որ նա մահացավ 80 տարեկան հասակում: Բուդդիզմի հիմք են հանդիսանում 4 ճշմարտություն. 1. գոյություն ունի տառապանք (դուխկխա) 2. դրան ունի պատճառ 3. այն կարելի է դադարեցնել 4. դրան հասնելու ճանապարհ գոյություն ունի Այսպիսով`   Բուդդիզմի հիմքը հանդիսանում է տառապանքի իսկությունը: Բուդդիզմում տառապանք հասկացվում է ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ նաև «հոգու» տառապանք: