Կրկնողություն։ Երկրորդ և երրորդ հայտանիշներ

Առաջադրանքներ

1) ABC և A1B1C1 եռանկյունների մեջ AB=A1B1, BC=B1C1, <B=<B1: AB և A1B1 կողմերի վրա D և D1կետերը նշված են այնպես, որ <ACD=<A1C1D1:Ապացուցել, որ BCD=B1C1D1:

ըստ տվյալների ΔABC=ΔA1B1C1 , իսկ PC հատվածը կիսում է եռանկյունին, որտեղ <A=<A1, AC=A1C1,AP=A1P1 , այսինքն ΔAPC=ΔA1P1C1; այստեղից եզրակացնում ենք ,որ ΔBPC=ΔB1P1C1

2) AB և CD հատվածները հատվում են AB հատվածի O միջնակետում, <OAD=<OBC:

ա) Ապացուցեք, որ CBO=DAO,
AO=OB CO=OD <COB=<AOD,քանի, որ հակադիր անկյուններ են ,ուրեմն ΔCBO=AOD

բ) գտեք BC-ն և CO-ն, եթե CD=26սմ, AD=15սմ:
Քանի որ այս երկու եռանկյունները հավասար են ,CD=AB=26, 26:2=13
CO=13

3) A անկյան կիսորդի վրա D կետը, իսկ կողմերի վրա B և C կետերը նշված են այնպես, որ <ADB=<ADC: Ապացուցեք, որ BD=CD:
D-կետը A անկյունը բաժանում է երկու հավասար անկյունների ,AD հանդիսանում է երկու եռանկյունների ընդհանուր կողմը ,ուրեմն ΔADC=ΔADB , այսինքն BD=CD:

4) Նկարում  AB=AC, BD=DC և <BAC=500:Գտեք <CAD-ն:

500:2=250
<CAD250

Դեկտեմբերի 6-10

 1. Գրե՛ք նյութերի քիմիական բանաձեւերը, եթե հայտնի է, որ դրանց բաղադրության մեջ առկա են.
  ա) ծծմբի մեկ ատոմ և թթվածնի երկու ատոմներից S02
  բ) նատրիումի և քլորի մեկական ատոմ :NaCl
  գ)ֆոսֆորի երկու և թթվածնի հինգ ատոմներից:P2O5
  դ)ջրածնինի մեկ, ազոտի մեկ և թթվածնի երեք ատոմներից:HNO3

  Կարդացե՛ք այդ բանաձեւերն ու համապատասխան քիմիական նյութերի վերաբերյալ տեղեկություննե՛ր տվեք:

2. Բարդ նյութը քայքայելիս առաջացել է պղնձի օքսիդ եւ ջուր: Ի՞նչ քիմիական տարրեր են մտնում այդ նյութի բաղադրության մեջ:
H-ջրածին
Cu-պղինձ
O-թթվածին

3. Բարդ նյութը քայքայելիս առաջացել է ջրածին և թթվածին գազեր : Ի՞նչ քիմիական տարրեր են մտնում այդ նյութի բաղադրության մեջ:
C-ածխածին
O-թթվածին
H-ջրածին

4. Գրել քիմիական տարրեր անվանումները.

F-ֆտոր,C-ածխածին,P-ֆոսֆոր,Si-սիլիցիում,Na-նատրիում,H-ջրածին,O-թթվածին