Դեկտեմբեր 13-17 ՙՙքիմիա՚՚

 1. Բերե՛ք հեղուկ եւ պինդ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ:
  պինդ-երկաթ,ոսկի,պղինձ
  հեղուկ-սնդիկ
 2. Բերե՛ք գազային, հեղուկ եւ պինդ ոչ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ:
  գազային-թթվածին
  հեղուկ-ջրածին
  պինդ-գռաֆիտ
 3. Հետեւյալ մեծություններից որո՞նք են բնութագրում
  ա) քիմիական տարրը
  բ) պարզ նյութը
  1)ատոմի զանգվածը, 2)հոտը, 3)հալման եւ եռման ջերմաստիճանները, 4) ատոմի կառուցվածքը, 5) կարծրությունը, 6)ատոմային համարը 7) գույնը, 8)խտությունը:

4. Քիմիական տարրերի հատկությունների տեսան­ կունից պարզաբանե՛ք՝ ո՞ր հատկություններով են իրար նման եւ որո՞վ տարբեր տրված տարրերի զույգերը.
ա. H-ջրածին,ոչ մենաղ, Li-երկաթ,պինդ,

բ. O-,գազային,ոչ մետաղ , N-ոչ մետաղ, գզային

գ. Be- մետաղ,պինդ Mg-մետաղ,պինդ

դ. Al-պինդ,երկաթ, Zn-մետաղ,փափուկ

5. Հիմնականում ո՞ր տարրերից է կազմված Երկրի կեղեւը:
երկաթ ,նիկել,կալցիում ,նատրիում,ջրածին,մագնիում 

6. Ո՞ր տարրերն են հանդիպում բնության մեջ ազատ վիճակում:
ազոտ,թթվածին,ֆոսֆոր,պղինձ

Ամբողջ արտահայտություն և նրա թվային արժեքը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Պարզեցնել ամբողջ արտահայտությունը.

ա) (5ab2+4b3)(3ab3-4a2)-18a2b3=15a2b5-20a3b2+12ab6-34a2b3

բ) (x3+x2y+xy2+y3)(x-y)-x2y(x-y)=x4+2x2y2-x3y-y4

գ) a2(a2-b2)-(a3b+3)(a-4)=𝑎4−𝑎2𝑏2−(𝑎3𝑏+3)(𝑎−4)

դ) 6(x-1)(x+1)+2(x+1)(x2-x+1)=2(𝑥+1)(𝑥2+2𝑥−2)

ե) (x+2)(x2-2x+4)-x(x-3)=

2) Հաշվեք ամբողջ արտահայտության արժեքը x=-10 դեպքում.

ա) 3x-8

բ) 3x2+4x+5

գ) x4-3x3+2x2-1000

դ) -x3+x2+1:

Առաջադրանքներ (տանը)

3) Գինեգործը իր գինին հիմնականում վաճառում է 30 և 50 լիտրերով և դրա համար օգտագործում է հենց համապատասխան տարողության տարաներ: Գնորդներից մեկը ցանկանում է գնել 10 լիտր գինի: Ինչպե՞ս գինեգործը չափեց այդ 10 լիտրը՝ օգտագործելով միայն սեփական տարաները:
30-50=20
50-20=30
50-30=20
30-20=10

4) Գտեք ամբողջ արտահայտության արժեքը a=-1; b=2; c=3 դեպքում.

1.-6
2.-84
3.18
4.-518
5.-19
6.!!!!

5) Հաշվեք արտահայտության արժեքը.

Ածական անուն

Գործնական աշխատանք

1. Դո՛ւրս գրել ածականները. դրանցից երեքը գործածե՛լ
նախադասություններում։
Այս գետի ափին, այս ուռենու տակ
Իմ մանկությունն է անցել երազուն,
Խաղացել է նա գետում այս հստակ,
Ոսկի է փնտրել այս տաք ավազում։
Նա թառել է այս ծառերին դալար,
Երկյուղով մտել այրերը այս մութ
Ու կածաններում այս օձագալար
Թափառել է նա մինչև մայրամուտ։
Եվ իր ծիծաղի ալիքներն է ջինջ
Տվել նա մի օր ջրերին այս խենթ,
Որ ուրախ երգով տարել ամեն ինչ
Ու, սակայն, ոչինչ չեն բերել էլ ետ։
…Ամեն ինչ այստեղ նույնն է մնացել,
Նույն ալիքներն են գալիս ու գնում,
Եվ միայն ուռին ջրին կռացել,
Մի ինչ-որ կորած բան է որոնում։

2.Գտնե՛լ այն ածականները, որոնց գերադրական աստիճանը
–գույն մասնիկով չի կազմվում։
Բարձր, մեծ, տաք, նվազ, թանկ, լավ, ուժեղ, ազնիվ, զվարթ, խոշոր, հին,
բարակ, կոշտ, ուրախ, նոր, քաղցր։

3. Գրե՛լ տրված գոյականներից յուրաքանչյուրին բնորոշող
երեք ածական։
Նկար-գեղեցիկ,բարդ,տգեղ
այգի-ծաղկավոր,գեղեցիկ,մեծ
ծաղիկ-ալ,խոշոր,վառ
գիրք-հետաքրքիր,հաստ,բարակ,
գորգ-մեծ,փոքր,փափուկ

4.Գտնե՛լ որակական ածականները. կազմե՛լ նախադասություններ՝
գործածելով դրանք:
Բարձր, մարմնագույն, աշակերտական, ամուրի, թունդ, լեռնային, բրդյա,
պղտոր, տխուր, վճարովի, ցածր, դեղին, ժլատ, նարնջագույն, պատանեկան,
ջրալի, դաշտային, թավշյա, ասվե, ուրախ, քաղցր, անվճար։

 5. Գտնե՛լ ածականները և դրանցով կազմել բառակապակցություններ:

Աղոտ, դերձակ, դժվարին, հոգատար, մանրահատակ, կավ, հաճարենի,
հյուսնություն, լսարան, հանգամանորեն, երկաթ, պողպատե, սնահավատ, դետալ,
գործունյա, բարեգութ, դաժան, ատլաս, չիթ, փայտե, կաղապար, շրջանակ, թղթե: